Hoge Raad, 26-03-2010 / 08/02079


ECLIECLI:NL:HR:2010:BK9654
Datum26-03-2010
InhoudsindicatieVerbintenissenrecht. Aansprakelijkheid bestuurder voor schade als gevolg van door hem bewerkstelligd toerekenbaar tekortschieten in nakoming van overeenkomst door vennootschap. Schending contractuele verplichting toe te schrijven aan betalingsonwil. Vordering tot vergoeding van schade toewijsbaar hoewel vennootschap tot zekerheid voor de nakoming van verbintenis aan benadeelde een pandrecht heeft verleend. Mogelijkheid verhaal op verpand bedrag ex art. 3:246 BW laat vordering uit onrechtmatige daad jegens bestuurder onverlet. Schade; HR 1 maart 1957, NJ 1957, 303 op deze situatie niet van toepassing. Ongerechtvaardigde verrijking.
Recht.nl artikelBestuurder in privé aansprakelijk voor schuld vennootschap (04-05-2010)
BV's zijn aansprakelijk voor schulden van de onderneming en de bestuurders zijn dat in principe niet. Onder omstandigheden kunnen bestuurders echter ook in privé aansprakelijk worden gehouden voor schulden van de vennootschap. De casus die aan een recent arrest van de Hoge Raad ten grondslag lag, illustreert welke omstandigheden een rol kunnen spelen bij privé-aansprakelijkheid.
> Bestuurder in privé aansprakelijk voor schuld vennootschap (Maurits Richert, Wieringa Advocaten)
> Tijdschriftartikelen over deze zaak (Recht.nl Vakliteratuur)
TijdschriftartikelHoge Raad, 26-03-2010, 08/02079
NJB 2010, 798
Bestuurdersaansprakelijkheid. Een vennootschap zegt aan de bank toe dat een te ontvangen bedrag zal worden aangewend ter aflossing van het bankkrediet, maar een middellijk bestuurder van de vennootschap bewerkstelligt dat dit niet gebeurt.
TijdschriftartikelHoge Raad, 26-03-2010, 08/02079
NJ 2010/189
Aansprakelijkheid bestuurder; maatstaf; persoonlijk ernstig verwijt; schade schuldeiser vennootschap ingeval vordering is versterkt met pandrecht?
TijdschriftartikelHoge Raad, 26-03-2010, 08/02079
RvdW 2010, 459
Aansprakelijkheid bestuurder; maatstaf; persoonlijk enstig verwijt; schade schuldeiser vennootschap ingeval vordering is verstrekt met pandrecht?
TijdschriftartikelHoge Raad, 26-03-2010, 08/02079 (met noot)
D.A.M.H.W. Strik
JOR 2010/127
Bestuurdersaansprakelijkheid. Onrechtmatig handelen bestuurder jegens schuldeiser van vennootschap. Maatstaf voor aansprakelijkheid. Persoonlijk ernstig verwijt. Betalingsonwil. Bestuurder heeft bewerkstelligd dat de vennootschap haar contractuele verplichting jegens de bank niet nakwam. Mogelijkheid verhaal van schuldeiser op verpand bedrag ex art. 3:246 BW laat vordering uit onrechtmatige daad jegens bestuurder onverlet.
(Zandvliet/ING Bank)
TijdschriftartikelHoge Raad, 26-03-2010, 08/02079
RO 2010, 39
Bestuurdersaansprakelijkheid. Is de bestuurder van de B.V. aansprakelijk vanwege betalingsonwil?

(X ? ING Bank N.V.)
TijdschriftartikelHoge Raad, 26-03-2010, 08/02079
RN 2010, 51
Is een bestuurder van een B.V. persoonlijk aansprakelijk ingeval van betalingsonwil, ook als de schuldeiser pandrecht heeft ter dekking van de openstaande vordering?
TijdschriftartikelHoge Raad, 26-03-2010, 08/02079
JRV 2010, 332
Aansprakelijkheid bestuurder. Maatstaf. Persoonlijk ernstig verwijt. Schade schuldeiser vennootschap ingeval vordering is verstrekt met pandrecht? Door te onderzoeken of de bestuurder persoonlijk een ernstig verwijt valt te maken doordat hij heeft bewerkstelligd dat de vennootschap haar contractuele verplichting tegenover de Bank tot aflossing van de kredieten niet nakwam, terwijl hij wist dat de vennootschap niet over andere inkomstenbronnen beschikte en hem duidelijk was of behoorde te zijn dat de vennootschap geen verhaal zou bieden, heeft het hof de maatstaf voor persoonlijke aansprakelijkheid van een bestuurder niet miskend.
TijdschriftartikelHoge Raad, 26-03-2010, 08/02079 (met noot)
D.A.M.H.W. Strik, B.F. Assink, C.W. Pijls
Ondernemingsrecht 2010, 81
Bestuurdersaansprakelijkheid, selectieve betaling en afbakening van vermogensschade.
TijdschriftartikelHoge Raad, 26-03-2010, 08/02079
RAV 2010, 60
Bestuurdersaansprakelijkheid. Staat de mogelijkheid van verhaal op een derde in de weg aan een vordering uit onrechtmatige daad jegens de bestuurder van een vennootschap die geen verhaal biedt?
TijdschriftartikelHoge Raad, 26-03-2010, 08/02079
FIP 2010, p. 125
Verplichtingen uit kredietovereenkomst.
TijdschriftartikelHoge Raad, 26-03-2010, 08/02079 (met noot)
Vergouwen
«JIN» 2010/691
Bestuurdersaansprakelijkheid. Onrechtmatige daad. Toerekenbaar tekortschieten nakoming overeenkomst door vennootschap. Betalingsonwil. Pandrecht.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2001:ZC3408 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BK9654
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2412 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:233
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:224
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BN8529
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BM1533
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:170
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2019:576
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BX7887
Gerelateerd ECLI:NL:GHLEE:2012:BV3438
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BK9654
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:798
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2017:2695
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2015:4005
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2013:7316
Gerelateerd ECLI:NL:GHLEE:2011:BQ8772