Hoge Raad, 24-12-2010 / 09/01275


ECLIECLI:NL:HR:2010:BO1799
Datum24-12-2010
InhoudsindicatieVerbintenissenrecht. Beheerovereenkomst. Zorgplicht vermogensbeheerder. Causaliteitsonzekerheid. Op de vermogensbeheerder, als ter zake bij uitstek professionele en deskundige partij, rust naar de aard van de tussen partijen gesloten beheerovereenkomst een bijzondere op de eisen van redelijkheid en billijkheid gebaseerde, zorgplicht. Deze kon meebrengen dat de vermogensbeheerder de cliŽnt, ondanks diens eigenzinnigheid en betrokkenheid bij de onderneming waarin is belegd, uitdrukkelijk en in niet voor misverstand vatbare bewoordingen diende te waarschuwen voor de door deze m.b.t. de samenstelling van zijn portefeuille genomen risicos. Ter beantwoording van de vragen of de waarschuwingsplicht in een concreet geval bestaat, en hoever zij strekt, dienen alle relevante omstandigheden van het geval te worden meegewogen. De in HR 31 maart 2006, LJN AU6092, Nefalit/Keramus, geformuleerde rechtsregel dient - gelet op het daaraan verbonden bezwaar dat iemand mogelijk aansprakelijk wordt gehouden voor een schade die hij niet, of niet in de door de rechter aangenomen mate, heeft veroorzaakt - met terughoudendheid te worden toegepast. De rechter die deze regel toepast dient, om deze reden, bovendien in zijn motivering te verantwoorden dat de strekking van de geschonden norm en de aard van de normschending - waaronder begrepen de aard van de door de benadeelde geleden schade - deze toepassing in het concrete geval rechtvaardigen. Deze rechtsregel is niet alleen van toepassing op een situatie als zich voordeed in Nefalit/Keramus. Voor toepassing kan met name aanleiding zijn als de aansprakelijkheid van de aangesprokene vaststaat, en een niet zeer kleine kans bestaat dat het c.s.q.n.-verband bestaat tussen geschonden norm en geleden schade en de strekking van de geschonden norm en de aard van de normschending toepassing rechtvaardigen.
TijdschriftartikelHoge Raad, 24-12-2010, 09/01275
NJB 2011, 110
Een cliŽnt van een bank houdt een aandelenpakket aan dat sterk in waarde daalt. De cliŽnt vordert schadevergoeding van de bank. Het hof oordeelt dat de bank haar zorgplicht jegens de cliŽnt heeft geschonden door deze niet indringend te adviseren het aandelenpakket te verkopen en voorts dat de bank de helft van de schade moet vergoeden, omdat de kans dat de cliŽnt het advies zou hebben opgevolgd 50% is.
TijdschriftartikelHoge Raad, 24-12-2010, 09/01275
RvdW 2011, 35
Vermogensbeheerovereenkomst; bijzondere zorgplicht vermogensbeheerder; waarschuwingsplicht?; maatstaf. Causaal verband schending zorgplicht en schade?; proportionele aansprakelijkheid?; terughoudendheid; motiveringsplicht.
TijdschriftartikelHoge Raad, 24-12-2010, 09/01275 (met noot)
A.C.W. Pijls
JOR 2011/54
Vermogensbeheer. Schending waarschuwingsplicht. Toerekening schade. Verwijzing naar HR 31 maart 2006 (Nefalit / Karamus, ECLI:NL:HR:2006:AU6092). De Hoge Raad vernietigt het arrest van het hof en verwijst het geding naar het Hof 's-Gravenhage ter verdere behandeling en beslissing. (Fortis Bank / Bourgonje)
TijdschriftartikelHoge Raad, 24-12-2010, 09/01275
JRV 2011, 73
Vermogensbeheerovereenkomst. Bijzondere zorgplicht vermogensbeheerder. Waarschuwingsplicht? Maatstaf. Causaal verband schending zorgplicht en schade? Proportionele aansprakelijkheid? Terughoudendheid. Motiveringsplicht.
TijdschriftartikelHoge Raad, 24-12-2010, 09/01275 (met noot)
A.A. Ettema
Ondernemingsrecht 2011, 33
Waarschuwingsplicht en proportionele aansprakelijkheid bij effectendienstverlening.

(Fortis bank / Bourgonje)
TijdschriftartikelHoge Raad, 24-12-2010, 09/01275
RAV 2011, 34
Onrechtmatige daad. Causaal verband. In welke gevallen is de in HR 31 maart 2006 (Nefalit/Karamus, ECLI:NL:HR:2006:AU6092) geformuleerde rechtsregel over proportionele aansprakelijkheid bij causaliteitsonzekerheid van toepassing en is terughoudendheid op zijn plaats?
TijdschriftartikelHoge Raad, 24-12-2010, 09/01275 (met noot)
D.D. Castelijns
ęJINĽ 2011/239
Zorgplicht vermogensbeheerder. Causaliteitsonzekerheid.
TijdschriftartikelHoge Raad, 24-12-2010, 09/01275 (met noot)
T.F.E. Tjong Tjin Tai
NJ 2011/251
Vermogensbeheerovereenkomst; bijzondere zorgplicht vermogensbeheerder; waarschuwingsplicht?; maatstaf. Causaal verband schending zorgplicht en schade?; proportionele aansprakelijkheid?; terughoudendheid; motiveringsplicht.
TijdschriftartikelHoge Raad, 24-12-2010, 09/01275 (met noot)
V.M. Neering
Bb 2011, 26
Hoge Raad wijst proportionele aansprakelijkheid af bij beleggingsschade.

(Fortis Bank / Bourgonje)
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2006:AU6092 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BO1799 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BY4600 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BU4914 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BX7491 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BX8349 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BU4914 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:CA1725 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BZ1717 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:2388 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:329 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1100 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1057 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BZ1721 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:871 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BO1799 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1321
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:5454
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:1717
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BY8651
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BP6921
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:716
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:332
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:331
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:330
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2019:695
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1375
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1320
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:205
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:3031
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:890
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:658
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:223
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:75
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2016:1624
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1016
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1005
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:869
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BY4440
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BX7846
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:791
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:BZ1711
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BX8349
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BX7491
Gerelateerd ECLI:NL:GHLEE:2012:BW2983
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2012:BX8853
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:1078
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:826
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2019:780
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:3958
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:6888
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2015:4728
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2015:8577
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2015:2557
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2014:16693
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2013:CA2961
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2013:BY7622
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:CA2120
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2012:BY3943
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2012:BW3809
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2011:BU9629
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2011:BQ5652