Hoge Raad, 05-04-2011 / 09/00835


ECLIECLI:NL:HR:2011:BO6691
Datum05-04-2011
InhoudsindicatieArt. 46 Sr. Voorbereiding. Poging. Alternatieve tenlastelegging. Meervoudige kwalificatie. Alternatieve bewezenverklaring. HR verwijst naar relevante overwegingen in HR LJN AE4200 en HR LJN ZD1345. Voorts geldt dat indien het openbaar ministerie de voorbereiding van meerdere hoofdfeiten wil tenlasteleggen, in de tenlastelegging duidelijk tot uitdrukking moet worden gebracht dat het om evenzovele voorbereidingen gaat. In geval van bewezenverklaring leidt dat vervolgens tot een daarmee overeenstemmende, meervoudige kwalificatie en toepassing van de samenloopregels van art. 55 e.v. Sr. Denkbaar is dat in de praktijk ten tijde van het opstellen van de tenlastelegging onzeker is op welk hoofdfeit de voorbereiding betrekking had. Dat geldt ook voor de vraag of er sprake was van (enkelvoudige) voorbereiding van een hoofdfeit dan wel (meervoudige) voorbereiding van meerdere hoofdfeiten. Die moeilijkheid kan echter worden opgelost door het opstellen van een cumulatieve, alternatieve onderscheidenlijk subsidiaire tenlastelegging die - in geval van bewezenverklaring - ook bij het kwalificeren van het bewezene geen aanleiding geeft tot moeilijkheden. Daarbij verdient nog opmerking dat in het algemeen geldt dat een zogenoemde alternatieve bewezenverklaring toelaatbaar is voor zover een keuze uit de in de tenlastelegging alternatief vermelde kwalificaties voor de strafrechtelijke betekenis van het feit van geen belang is (vgl. HR LJN AC9316 rov. 6.4). Een dergelijk belang is in ieder geval aanwezig indien aan de alternatieven ongelijke strafmaxima zijn verbonden. De tenlastelegging heeft betrekking op de (enkelvoudige) voorbereiding van één misdrijf en het Hof heeft in de bewezenverklaring ten onrechte opgenomen dat het de voorbereiding betrof van een diefstal met geweld in vereniging en/of een afpersing met geweld in vereniging en/of een opzettelijke vrijheidsberoving in vereniging. Voor het geval zou moeten worden aangenomen dat het hier om een alternatieve tenlastelegging gaat, had het Hof uit de alternatief vermelde hoofdfeiten een keuze moeten maken omdat de in de art. 312 en 317 Sr tegen diefstal met geweld in vereniging onderscheidenlijk afpersing met geweld in vereniging bedreigde gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren hoger is dan de in art. 282 Sr op opzettelijke vrijheidsberoving gestelde gevangenisstraf van acht jaren. Ook s Hofs meervoudige kwalificatie is dus onjuist.
TijdschriftartikelHoge Raad, 05-04-2011, 09/00835
RvdW 2011, 511
De tenlastelegging heeft in casu onmiskenbaar betrekking op de voorbereiding van één misdrijf, zodat het hof in de bewezenverklaring ten onrechte heeft opgenomen dat het de voorbereiding betrof van een "een diefstal met geweld in vereniging en/of een afpersing met geweld in vereniging en/of een opzettelijke vrijheidsberoving in vereniging". Indien zou moeten worden aangenomen dat het hier om een alternatieve tenlastelegging gaat, had het Hof uit de alternatief vermelde hoofdfeiten een keuze moeten maken nu de in de art. 312 en 317 Sr tegen "diefstal met geweld in vereniging" onderscheidenlijk "afpersing met geweld in vereniging" bedreigde gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren hoger is dan de in art.282 Sr op "opzettelijke vrijheidsberoving" gestelde gevangenisstraf van acht jaren.
TijdschriftartikelHoge Raad, 05-04-2011, 09/00835
NJB 2011, 935
Moeilijke problemen bij tenlastelegging van voorbereiding van zogenoemde hoofdfeiten ls bedoeld in art.46 Sr.
TijdschriftartikelHoge Raad, 05-04-2011, 09/00835 (met noot)
M.L.C.C. de Bruijn-Lückers
«JIN» 2011/413
Kwalificatie van poging.
TijdschriftartikelHoge Raad, 05-04-2011, 09/00835 (met noot)
P.A.M. Mevis
NJ 2011/316
Voorbereiding. Alternatieve bewezenverklaring en grenzen meervoudige kwalificatie.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2002:AE4200 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BO6691
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2015:83 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1296
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:480
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1318
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:549
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:548
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:547
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:546
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1586
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:59
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2690
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2015:119
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1921
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1567
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BZ6502
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BO6691
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:143
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2019:3606
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2018:7064