Hoge Raad, 15-04-2011 / 09/04864


ECLIECLI:NL:HR:2011:BP6601
Meer over deze zaak:
Datum15-04-2011
InhoudsindicatieArbeidsrecht. CAO. De desbetreffende bepalingen van de betrokken CAOs moeten in onderling verband op dezelfde wijze worden uitgelegd. Bij de uitleg komt het aan op de tekst, gelezen in het licht van de gehele tekst van de overeenkomst, de aannemelijkheid van de rechtsgevolgen en de kennelijke strekking van de regeling waartoe de bepaling behoort. Uitleg werkingssfeer van verplichtstellingsbeschikking krachtens de Wet verplichte deelneming in een bedrijfspensioenfonds.
TijdschriftartikelHoge Raad, 15-04-2011, 09/04864
NJB 2011, 926
Cao. Uitleg. In geschil is of een bepaalde werkgever die eprsoneel uitleent, premieplichtig is jegens een aantal fondsen. Hiervoor is de uitleg van belang van een aantal algemeen verbindend verklaarde cao's.
HR: hehof heeft de in de cao's neergelegde maatstaf voor de werkingssfeer van de cao's miskend door in plaats van deze maatstaf beslissend te achten waar de werknemers feitelijk werkzaam zijn.
TijdschriftartikelHoge Raad, 15-04-2011, 09/04864
RvdW 2011, 536
Uitleg werkingssfeerbepalingen algemeen verbindend verklaarde CAO's i.v.m. zgn. Verplichtstellingsbeschikking krachtens de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds. Uitleg Verplichtstellingsbeschikking.
TijdschriftartikelHoge Raad, 15-04-2011, 09/04864
NJ 2011/181
Uitleg werkingssfeerbepalingen algemeen verbindend verklaring CAO's i.v.m. zgn. Verplichtstellingsbeschikking krachtens de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds. Uitleg Verplichtstellingsbeschikking.
TijdschriftartikelHoge Raad, 15-04-2011, 09/04864 (met noot)
A. Stege
JAR 2011/136
Uitleg van algemeen verbindend verklaarde cao's en uitleg van de werkingssfeer van verplichtstellingsbeschikking krachtens de Wet verplichte deelneming in een bedrijfspensioenfonds.
TijdschriftartikelHoge Raad, 15-04-2011, 09/04864
TAP, 2011, p. 155
Verschillende stichtingen (de Fondsen) vorderen een verklaring voor recht dat werkgever (een uitleen-/detacheringsbedrijf) met ingang van 1 januari 2001 krachtens de Wet Bpf 2000 onder de werkingssfeer van de Verplichtstellingsbeschikking valt én onder de werkingssfeer van een aantal AVV-cao's uit die bedrijfstak.

(Stichting Pensioenfonds Metaal en Techniek c.s. / Verweerster)
TijdschriftartikelHoge Raad, 15-04-2011, 09/04864 (met noot)
E. Lutjens
PJ 2011/81
Vraag of een onderneming waarvan de werkzaamheden bestaan uit het ter beschikking stellen van arbeidskrachten aan derden onder de verplichtstelling van deelneming in het bedrijfstakpensioenfonds valt.
TijdschriftartikelHoge Raad, 15-04-2011, 09/04864 (met noot)
A. Stege
JAR geannoteerd 2011, 136
Uitleg van algemeen verbindend verklaarde cao's en uitleg van de werkingssfeer van verplichtstellingsbeschikking krachtens de Wet verplichte deelneming in een bedrijfspensioenfonds.
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BP6601 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2009:BK1471
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:3634 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BP6601 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BU9889 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:1873 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:166 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:533
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2009:BK1471
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2089
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2016:2905
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2016:3453
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2015:1269