Hoge Raad, 08-07-2011 / 09/04366


ECLIECLI:NL:HR:2011:BP8686
Datum08-07-2011
InhoudsindicatieOndernemingsrecht. Toewijsbaarheid van een op onrechtmatige daad gestoelde vordering van de Ontvanger op een derde - de enig bestuurder, in deze functie op basis van een trustovereenkomst - die het verhaal van een (jegens de belastingschuldige onherroepelijke) belastingschuld illusoir zou hebben gemaakt. De verhaalsschade is in beginsel niet toerekenbaar voor zover zij het door de Ontvanger werkelijk geleden nadeel te boven gaat. Uit de aard van de aansprakelijkheid vloeit voort dat zij van de vennootschap niet meer te vorderen heeft dan het naar objectieve maatstaven te berekenen bedrag van de materiėle belastingschuld. Hieraan staat HR 30 juni 2004, NJ 2004/197 niet in de weg. De omvang van de door de aangesproken derde te vergoeden schade wordt niet zonder meer bepaald door de aanslag waarvan hij niet langs bestuursrechtelijke weg de rechtmatigheid heeft kunnen doen vaststellen (vgl. HR 3 februari 2006, NJ 2006/325). Dat de aansprakelijk gestelde de onderliggende aanslagen moet hebben kunnen betwisten, geldt ook indien de Ontvanger de derde aanspreekt vanwege onrechtmatige frustratie van de invordering van de belastingschuld. Bij een beroep op matiging gaat het niet om de aansprakelijkheid maar om de hoogte van de schadevergoeding.
TijdschriftartikelHoge Raad, 08-07-2011, 09/04366 (met noot)
Schouten
NTFR 2011/1624
Vaststelling rechtmatigheid aansprakelijkheidsschuld.
TijdschriftartikelHoge Raad, 08-07-2011, 09/04366
NJB 2011, 1405
De ontvanger spreekt een trustdirecteur aan voor de betaling van een belastingschuld van de door hem bestuurde vennootschap, stellende dat de trustdirecteur het verhaal van de belastingschuld illusoir heeft gemaakt.

(MPT (de trustdirecteur) / de Ontvanger )
TijdschriftartikelHoge Raad, 08-07-2011, 09/04366
V-N 2011/39.20
Mogelijkheid tot ambtshalve vermindering is geen adequate vorm van rechtsbescherming.
TijdschriftartikelHoge Raad, 08-07-2011, 09/04366
RvdW 2011, 903
Vordering Ontvanger op grond van onrechtmatige daad tot vergoeding verhaalsschade; maatstaf; causaliteit; kan formele rechtskracht onderliggende aanslag aan aansprakelijk gestelde derde worden tegengeworpen? Matiging schadevergoeding.
TijdschriftartikelHoge Raad, 08-07-2011, 09/04366 (met noot)
P. Haas
«JIN» 2011/676
Ondernemingsrecht. Onrechtmatige daad. Vordering Ontvanger jegens enig bestuurder.
TijdschriftartikelHoge Raad, 08-07-2011, 09/04366 (met noot)
A.J. Tekstra
JOR 2011/285
Aansprakelijkheid trustkantoor als bestuurder voor belastingschuld vennootschap. Omvang van te vergoeden schade niet zonder meer bepaald door belastingaanslag. Ook voor trustbestuurder geldt maatstaf van ernstig verwijt bij beantwoording van vraag of hij zijn tak onbehoorlijk heeft vervuld. Bij beoordeling van onbehoorlijke taakvervulling is de voorzienbaarheid van de belastingschuld van belang. De Hoge Raad vernietigt het arrest. Conclusie A-G Keus. Cassatie van Hof Amsterdam 21 juli 2009, «JOR» 2009/314, m.nt. Tekstra.

Intertrust / Ontvanger)
TijdschriftartikelHoge Raad, 08-07-2011, 09/04366
RO 2011, 57
Bestuurdersaansprakelijkheid, is een trustkantoor/bestuurder op grond van onrechtmatige daad aansprakelijk?

(Intertust B.V. / Ontvanger)
TijdschriftartikelHoge Raad, 08-07-2011, 09/04366 (met noot)
J.W. Zwemmer
NJ 2011/477
Vordering Ontvanger op grond van onrechtmatige daad tot vergoeding verhaalschade; maatstaf; causaliteit; kan formele rechtskracht onderliggende aanslag aan aansprakelijk gestelde derde worden tegengeworpen? Matiging schadevergoeding.
TijdschriftartikelHoge Raad, 08-07-2011, 09/04366
RAV 2011, 98
Bestuurdersaansprakelijkheid. Is de enige bestuurder - een trustkantoor - van een vennootschap aansprakelijk voor een onbetaald gebleven belastingschuld?
TijdschriftartikelHoge Raad, 08-07-2011, 09/04366 (met noot)
A.J. Tekstra
FIP 2011, p. 210
Aansprakelijkheid trustbestuurder voor belastingschuld vennootschap.
TijdschriftartikelHoge Raad, 08-07-2011, 09/04366
JRV 2011, 203
Invorderingswet. Bestuurdersaansprakelijkheid. Onrechtmatige daad. Ontvanger. Verhaalschade. Ontvanger. Kan van aansprakelijkgestelde bestuurder niet meer vorderen dan materiėle belastingschuld.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AU3253 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2004:AF8839 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BP8686
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:470 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:CA0898 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BZ3669
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BP8686
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1419
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2015:2269
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2680
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:1831
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2018:796
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:5300