Hoge Raad, 02-09-2011 / 09/04986


ECLIECLI:NL:HR:2011:BQ3876
Datum02-09-2011
InhoudsindicatieMaatschap; art. 7A:1655 e.v. BW. (Stilzwijgende) totstandkoming overeenkomst van maatschap tussen samenwerkende dierenartsen? Temeer waar schriftelijk contract ontbreekt, kan totstandkoming overeenkomst mede worden afgeleid uit een tussen partijen op enig moment bestaande feitelijke situatie. Hof heeft verschillende verklaringen en gedragingen van partijen in aanmerking genomen en is nagegaan wat partijen over en weer uit deze verklaringen en gedragingen hebben afgeleid en redelijkerwijze mochten afleiden, zonder daarbij een of meer specifieke momenten aan te wijzen waarop enige betrokkene zich welbewust als vennoot jegens enige andere betrokkene heeft opgesteld. Oordeel hof dat partijen zich jegens elkaar (stilzwijgend) hadden verbonden als vennoten in maatschapsverband samen te werken, met toepassing van juiste maatstaf tot stand gekomen. Nu niet vaststaat op basis van wat voor soort afzonderlijke overeenkomsten partijen mogelijk eerst werkzaam zijn geweest, kan niet worden gezegd dat rechtszekerheid zich in onderlinge verhouding tussen partijen verzet tegen stilzwijgende totstandkoming overeenkomst van maatschap. Beroep op HR 5 april 2002, LJN AD8186, NJ 2003/124 gaat dan ook niet op, te meer niet nu rechtbank in het daarin besliste geval, anders dan hof in onderhavig zaak, zich (ten onrechte) niet had begeven in beantwoording vraag of partijen zich - beoordeeld aan hand van vermelde maatstaf - jegens elkaar hadden verbonden. Omstandigheid dat tussen enkele van betrokken partijen aanvankelijk afzonderlijke overeenkomsten van opdracht bestonden, staat op zichzelf niet eraan in de weg dat rechtsverhouding tussen partijen verandert zonder dat tussen hen een specifiek daarop gerichte overeenkomst is gesloten. Motivering oordeel rechter dat rechtsverhouding tussen partijen zich heeft ontwikkeld van een overeenkomst van opdracht in een overeenkomst van maatschap, moet aan hoge eisen voldoen. Motivering hof voldoet aan deze eisen.
TijdschriftartikelHoge Raad, 02-09-2011, 09/04986
NJB 2011, 1630
Maatschap. Kwalificatie. en aantal dierenartsen heeft jarenlang samengewerkt. In geschil is of de samenwerking dient te worden gekwalificeerd als een maatschap, of als overeenkomsten van opdracht, althans overeenkomsten sui generis.
TijdschriftartikelHoge Raad, 02-09-2011, 09/04986
RvdW 2011, 1041
Stilzwijgende totstandkoming maatschap?; maatstaf; motiveringseisen. Winstdelingsregeling vereist?; inbrengverplichting.
TijdschriftartikelHoge Raad, 02-09-2011, 09/04986
RN 2011, 101
Maatschap. Kan een overeenkomst van maatschap stilzwijgend tot stand komen?
TijdschriftartikelHoge Raad, 02-09-2011, 09/04986 (met noot)
Bleeker
«JIN» 2011/843
Personenvennootschappen. Kwalificatie maatschap.
TijdschriftartikelHoge Raad, 02-09-2011, 09/04986 (met noot)
C.M. Stokkermans
JOR 2011/361
Maatschap. Voorwaarden maatschap. Geen expliciete (schriftelijke) overeenkomst voor aanwezigheid maatschap nodig. Feitelijke situatie leidt tot kwalificatie maatschap. Omstandigheden vullen de noodzakelijke elementen van maatschap. Cassatie van Hof 's-Hertogenbosch 28 juli 2009, «JOR» 2009/315, m.nt. Stokkermans.

(Dierenartspraktijk P.F. van den Eijnde BV, Dierenartspraktijk L.M.P.G. van den Eijnde BV, L.M.P.G van den Eijnde / W.C.H.M. Fuchs, F. Gehem BV, DOP Dierenartspraktijk BV, A.D. Vink)
TijdschriftartikelHoge Raad, 02-09-2011, 09/04986
JRV 2011, 204
Ter beantwoording van de vraag of er sprake was van een maatschap, heeft het hof - dat de feitelijke situatie tussen partijen aan de hand van de verschillende elementen van een maatschap heeft beoordeeld - verschillende verklaringen en gedragingen van partijen in aanmerking genomen en is het nagegaan wat partijen over en weer uit deze verklaringen en gedragingen hebben afgeleid en redelijkerwijze mochten afleiden, zonder daarbij een of meer specifieke momenten aan te wijzen waarop enige betrokkene zich welbewust als vennoot jegens enige andere betrokkene heeft opgesteld.
TijdschriftartikelHoge Raad, 02-09-2011, 09/04986
TvPP 2011, p. 188
Ter beantwoording van de vraag of er sprake was van een maatschap, heeft het hof - dat de feitelijke situatie tussen partijen aan de hand van de verschillende elementen van een maatschap heeft beoordeeld - verschillende verklaringen en gedraging van partijen in aanmerking genomen en is het nagegaan wat partijen over en weer uit deze verklaringen en gedragingen hebben afgeleid en redelijkerwijze mochten afleiden, zonder daarbij een of meer specifiek momenten aan te wijzen waarop enige betrokkenen zich welbewust als vennoot jegens enige ander betrokkene heeft opgesteld.
TijdschriftartikelHoge Raad, 02-09-2011, 09/04986 (met noot)
P. van Schilfgaarde
NJ 2012/75
Stilzwijgende totstandkoming maatschap?; maatstaf; motiveringseisen. Winstdelingsregeling vereist?; inbrengverplichting.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2002:AD8186 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BQ3876 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BV9539 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BV2629 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BX7195 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BU6506 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2018:752 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BQ3876 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1334 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BY4600 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:1060
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:793
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:636
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:627
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1099
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:311
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:443
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:405
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:2419
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2014:550
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:347
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BX7846
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2011:BU3191
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2019:395
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:979
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2019:3319
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2019:2397
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2018:6225
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2018:4797
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2018:5755
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:886
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2016:4102
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:1043
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:4635
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:1893
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:6357
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2012:BY9063