Hoge Raad, 09-09-2011 / 10/03988


ECLIECLI:NL:HR:2011:BQ8097
Datum09-09-2011
InhoudsindicatieWet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Verzoek tot verwijdering persoonsgegevens; art. 8, 36, 46 Wbp. Wbp moet worden uitgelegd in overeenstemming met art. 8 EVRM. Bij elke gegevensverwerking moet zijn voldaan aan beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit. Inbreuk op belangen betrokkene mag niet onevenredig zijn in verhouding tot het met de verwerking te dienen doel, en dit doel moet in redelijkheid niet op een andere, voor de betrokkene minder nadelige, wijze kunnen worden verwerkelijkt. Aanwezigheid wettelijke rechtvaardigingsgrond maakt belangenafweging aan de hand van vermelde beginselen niet overbodig. Bij deze afweging moeten omstandigheden van het geval in aanmerking worden genomen. Van verwerker mag slechts belangenafweging verlangd worden aan de hand van de beschikbare gegevens. Als betrokkene nadere gegevens verschaft, kan dit tot een nieuwe en meer volledige afweging aanleiding geven. Door betrokkene verleende toestemming als bedoeld in art. 8, aanhef en onder a, ontslaat verwerker niet zonder meer van verplichting tot belangenafweging. Als betrokkene erop wijst dat bij bepaalde verwerking van gegevens met zijn belangen onvoldoende rekening is gehouden, zal verwerker afweging alsnog moeten maken op basis van de dan bekende feiten en omstandigheden. Oordeel hof dat verwerker in redelijkheid niet tot registratie had moeten overgaan, of na door betrokkene geuit bezwaar die registratie alsnog had moeten verwijderen, niet onbegrijpelijk.
Recht.nl artikelHoge Raad: belangenafweging bij iedere verwerking persoonsgegevens (12-09-2011)
De Hoge Raad benadrukt in het onderstaande arrest dat bij iedere verwerking van persoonsgegevens voldaan moet zijn aan de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit. De verantwoordelijke moet, op basis van de bij hem bekende gegevens, steeds een belangenafweging maken tussen het eigen belang en dat van de betrokkene.
> Hoge Raad: belangenafweging bij iedere verwerking persoonsgegevens (Mark Jansen, Dirkzwager)
> Elke verwerking van persoonsgegevens vergt concrete afweging van belangen (Femke Ruitenbeek, Pels Rijcken)
> Verwerking van persoonsgegevens: proportionaliteit en subsidiariteit (Genia Rimen, SOLV)
> Zie ook: Vermelding schuld bij BKR moet proportioneel zijn (Recht.nl Nieuws, 29/09/2011)
Recht.nl artikelHoge Raad: vermelding schuld bij BKR moet proportioneel zijn (29-09-2011)
Moet een consument die een kleine schuld niet voldoet altijd centraal worden geregistreerd, zodat ook hypotheekleningen kunnen worden geweigerd? De Hoge Raad stelt dat in klantrelaties proportionaliteit en subsidiariteit bepalend moeten zijn. Inbreuk op de belangen van de klant mogen niet onevenredig zijn in verhouding tot het doel dat met registratie wordt gediend. Indien mogelijk moet dat doel op een andere, voor de klant minder nadelige, wijze kunnen worden gerealiseerd.
> Moet de registratie van een kleine schuld altijd grote gevolgen hebben? (Folkert Jensma, NRC Weblog)
> Zie ook: Belangenafweging bij iedere verwerking persoonsgegevens (Recht.nl Nieuws, 12/09/2011)
> Verplichte lakmoesproef (Silvia van Schaik en Wouter Seinen, CMS Derks)
> Annotatie Hoge Raad 9 september 2011 (Egbert Dommering, IViR.nl)
TijdschriftartikelHoge Raad, 09-09-2011, 10/03988
NJB 2011, 1665
Wet bescherming persoonsgegevens. Concrete belangenafweging. Op een doorlopend krediet ontstaat een betalingsachterstand. De kredietverschaffer stuurt enige brieven en doet twee meldingen aan het BKR. De consument betaalt de gehele openstaande vordering. De kredietverschaffer weigert de melding ongedaan te maken.
TijdschriftartikelHoge Raad, 09-09-2011, 10/03988
RvdW 2011, 1064
Wet bescherming persoonsgegevens. Verzoek tot verwijdering persoonsgegevens; bij verwerking persoonsgegevens in aanmerking te nemen beginselen; belangenafweging; maatstaf.
TijdschriftartikelHoge Raad, 09-09-2011, 10/03988
JPG 2011/185
Verwerken persoonsgegevens altijd toetsen aan proportionaliteit en subsidiariteit.
TijdschriftartikelHoge Raad, 09-09-2011, 10/03988 (met noot)
Wensink-Vergunst
ęJINĽ 2011/846
Wet bescherming persoonsgegevens. Belangenafweging bij iedere gegevensverwerking vereist.
TijdschriftartikelHoge Raad, 09-09-2011, 10/03988 (met noot)
E.J. Dommering
NJ 2011/595
Wet bescherming persoonsgegevens. Verzoek tot verwijdering persoonsgegevens; bij verwerking persoonsgegevens in aanmerking te nemen beginsel; belangenafweging; maatstaf.
TijdschriftartikelHoge Raad, 09-09-2011, 10/03988
TvPP 2011, p. 187
Wet bescherming persoonsgegevens. Verzoek tot verwijdering persoonsgegevens; bij verwerking persoonsgegevens; bij verwerking persoonsgegevens in aanmerking te nemen beginselen; belangenafweging; maatstaf.
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BQ8097 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:1152 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:6060 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BQ8097 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:3484 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:3053 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:933
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:553
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1116
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2417
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2019:1336
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2019:5182
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2019:3857
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2019:2166
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:3665
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:2180
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2018:4797
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2018:736
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2018:367
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2018:366
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2018:6641
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2018:2296
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2018:1030
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2018:718
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2018:651
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2018:640
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2018:8257
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2018:5142
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2018:2718
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2017:4381
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2017:6849
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2017:2825
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2017:10490
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2017:5790
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2017:4274
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2016:6630
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2016:442
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:4289
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2016:1187
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2015:5389
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2015:13582
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2013:2939
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2012:BW2236