Hoge Raad, 11-11-2011 / 10/04571


ECLIECLI:NL:HR:2011:BR5223
Datum11-11-2011
InhoudsindicatieWerkgeversaansprakelijkheid. Letsel werknemer door geweldsdelict tijdens uitvoering werkzaamheden in TBS-instelling. Ongeval dat voortvloeit uit gevaarzettende situatie die rechtstreeks verband houdt met en inherent is aan uitvoering werkzaamheden waaraan werknemer zich niet kan onttrekken. In geval als onderhavige hoge eisen stelplicht werkgever dat hij in art. 7:658 lid 1 BW bedoelde maatregelen is nagekomen. Temeer nu ambtenaar met soortgelijke functie op grond van art. 69 lid 2 ARAR recht heeft op volledige schadevergoeding. Hof heeft miskend dat werkgever niet aan stelplicht en bewijslast heeft voldaan. Art. 7:658 geen absolute waarborg voor bescherming werknemer. Daarmee strookt niet bij structureel gevaarlijk werk aansprakelijkheid uit hoofde van goed werkgeverschap (art. 7:611 BW) aan te nemen indien werkgever uit art. 7:658 voortvloeiende verplichtingen is nagekomen. Op art. 7:611 BW gebaseerde verzekeringsverplichting niet ook in onderhavig geval; afbakening tot verkeersongevallen (vgl. HR 11 november 2011, nr. 10/04875).
Recht.nl artikelTbs-kliniek aansprakelijk voor geweld tegen werknemer (12-11-2011)
Tegen de werknemer van een tbs-instelling is geweld gepleegd door een tbs-patiŽnt. De tbs-instelling is aansprakelijk voor het arbeidsongeval dat deze werknemer is overkomen. De tbs-instelling had in deze procedure moeten aantonen dat zij alle veiligheidsmaatregelen heeft getroffen om de werknemer te beschermen tegen het gevaar dat inherent is aan het werk.
> Tbs-kliniek aansprakelijk voor geweld tbs-er tegen werknemer (Rechtspraak.nl)
> Is de TBS kliniek aansprakelijk als een patiŽnt zijn therapeut invalide slaat? (Folkert Jensma, NRC Weblog)
Recht.nl artikelWerkgeveraansprakelijkheid bij arbeidsongevallen in vogelvlucht (21-01-2019)
In dit artikel wordt in vogelvlucht uiteengezet hoe het bij arbeidsongevallen met de aansprakelijkheid van werkgevers is gesteld, onder verwijzing naar relevante jurisprudentie vanaf 2007.
> Twaalf ambachten, dertien ongelukken (Leonie Dorrestein, Bianca Hampsink en Marijke Jongste, Cleerdin-hamer.nl)
Recht.nl artikelAffectieschade gedekt? (04-09-2019)
Sinds 1 januari 2019 hebben naasten en nabestaanden recht op vergoeding van affectieschade. Het onderhavige artikel biedt inzicht in de huidige dekking van affectieschade door first-party-verzekeringen en onderzoekt daarnaast de vraag of een 'behoorlijke verzekering' affectieschade op grond van de artikel 7:611 BW-jurisprudentie behoort te dekken.
Voor de dekkingsomvang van een dergelijke verzekering zijn de polisvoorwaarden leidend, en niet de wettelijke regels van schadevergoeding zoals die te vinden zijn in afdeling 6.1.10 BW. In beginsel zijn de belangen van de (affectie)schadelijdende naasten en nabestaanden van de verzekerde niet gedekt.
> Affectieschade gedekt? (Lennard Esveld, Vanniekerkcieremans.nl | AV&S 2019/24)
TijdschriftartikelHoge Raad, 11-11-2011, 10/04571
NJB 2011, 2107
Arbeidsongeval. Een sociotherapeut in dienst van een tbs-instelling loopt letsel op doordat hij op het werk wordt geslagen door een tbs-patiŽnt.
TijdschriftartikelHoge Raad, 11-11-2011, 10/04571
RvdW 2011, 1391
Werkgeversaansprakelijkheid; letsel werknemer door geweldsdelict in TBS-instelling. Art. 7:658 BW; zorgplicht werkgever; stelplicht werkgever; art. 69 lid 2 ARAR. Art. 7:611 BW; aansprakelijkheid ingeval nakoming zorgplicht?; algemene verzekeringsverplichting werkgever?
TijdschriftartikelHoge Raad, 11-11-2011, 10/04571 (met noot)
Barentsen
JAR 2011/315
De werknemer bij een TBS-instelling loopt letsel op door een patiŽnt. Wel werkgeversaansprakelijkheid wegens schending van de zorgplicht; niet op grond van goed werkgeverschap. Geen verzekeringsplicht.
TijdschriftartikelHoge Raad, 11-11-2011, 10/04571 (met noot)
B. Barentsen
JAR geannoteerd 2011, 315
De werknemer bij een TBS-instelling loopt letsel op door een patiŽnt. Wel werkgeversaansprakelijkheid wegens schending van de zorgplicht; niet op grond van goed werkgeverschap. Geen verzekeringsplicht.
TijdschriftartikelHoge Raad, 11-11-2011, 10/04571 (met noot)
T. Hartlief
NJ 2011/598
Wergeversaansprakelijkheid; letsel werknemer door geweldsdelict in TBS-instelling. Art. 7:658 BW; zorgplicht werkgever; stelplicht wergever; art. 69 lid 2 ARAR. Art. 7:611 BW; aansprakelijkheid ingeval nakoming zorgplicht?; algemene verzekeringsverplichting werkgever?
TijdschriftartikelHoge Raad, 11-11-2011, 10/04571
In het tweede op 11 november 2011 gewezen arrest blijkt de Hoger Raad zich ook strikt te houden aan de drie uitzonderingsgevallen genoemd in het TNT-arrest waarin een art. 7:611 BW-aansprakelijkheid wordt aangenomen, ook al valt de schadelijdende gebeurtenis onder het bereik van art. 7:658 BW. Dat heeft gevolgen voor de situatie dat een werknemer schade lijdt in een omgeving met bijzonder risico's zoals bij een tbs instelling.
TijdschriftartikelHoge Raad, 11-11-2011, 10/04571 (met noot)
M.S.A. Vegter
TRA 2012/7
Schending zorgplicht voor veilige arbeidsomstandigheden. Geen verzekeringsplicht voor andere ongevallen dan verkeersongevallen.
TijdschriftartikelHoge Raad, 11-11-2011, 10/04571 (met noot)
T. Hartlief
VR 2012, 7
Werkgeversaansprakelijkheid. Betekenis van art. 7:658 BW bij gevaarlijk werk. Verzekeringsverplichting op grond van art. 7:611 BW?
TijdschriftartikelHoge Raad, 11-11-2011, 10/04571 (met noot)
J.P.M. Simons
ęJAĽ 2012/7
Werkgeversaansprakelijkheid. Goed werkgeverschap. Verzekeringsplicht.
TijdschriftartikelHoge Raad, 11-11-2011, 10/04571
TvPP 2012, p. 18
In deze arresten heeft de Hoge Raad antwoord gegeven op de vraag of een werkgever op grond van artikel 7:6011 BW aansprakelijk kan zijn wanneer een van haar werknemers als voetganger een eenzijdig ongeval is overkomen.
TijdschriftartikelHoge Raad, 11-11-2011, 10/04571
TvPP 2012, p. 21
Geen verzekeringsplicht werkgever voor andere dan verkeersongevallen.
TijdschriftartikelHoge Raad, 11-11-2011, 10/04571
RAV 2012, 15
Werkgeversaansprakelijkheid. Heeft werkgever aan de op hem rustende stelplicht en bewijslast ex art. 7:658 BW voldaan?
TijdschriftartikelHoge Raad, 11-11-2011, ---
TAP, 2012, p. 23
Geen aansprakelijkheid ex art. 7:61 BW bij 'structureel gevaarlijk werk' indien werkgever heeft aangetoond dat hij zijn verplichtingen ex art. 7:658 BW is nagekomen
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD3129 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC9225 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BB4767 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BA3017 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2008:BB6175 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BR5223
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:3519 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BZ1717 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BZ1721 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BX7590 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:717
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:207
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BX7592
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BX7591
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2019:2077
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:962
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:817
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1747
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BZ7196
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2012:BW9061
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2012:BX0429
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BR5223
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2019:72
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2017:10935
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2017:6946
Gerelateerd ECLI:NL:OGEAM:2017:8
Gerelateerd ECLI:NL:OGEAM:2017:1
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2017:1633
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2016:3074
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2015:5328
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2014:952
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:5487
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:568
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2013:4559
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2013:11530
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2013:CA1437
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2013:BY8866
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2012:BY5937