Hoge Raad, 09-12-2011 / 10/02070


ECLIECLI:NL:HR:2011:BT2921
Datum09-12-2011
InhoudsindicatieMedische aansprakelijkheid. Hersenbeschadiging baby door langdurige te lage bloedsuikerspiegel na geboorte. Onrechtmatig handelen of toerekenbaar tekortschieten arts? Afwijzing vordering ouders. Beperkte motiveringsplicht rechter om bevindingen deskundigen al dan niet te volgen. Indien rechter in een geval waarin de opinie van andere, door een der partijen geraadpleegde, deskundigen op gespannen voet staat met die van de door de rechter benoemde deskundige, de zienswijze van deze deskundige volgt, zal rechter zijn beslissing in algemeen niet verder behoeven motiveren dan door aan te geven dat door deze deskundige gebezigde motivering hem overtuigend voorkomt. Wel zal rechter op specifieke bezwaren van partijen tegen zienswijze van de door hem aangewezen deskundige moeten ingaan, als deze bezwaren voldoende gemotiveerde betwisting inhouden van de juistheid van deze zienswijze. Volgt rechter echter zienswijze van de door hem benoemde deskundige niet, dan gelden in beginsel de gewone motiveringseisen (vgl. HR 5 december 2003, LJN AN8478, NJ 2004/74; HR 19 oktober 2007, LJN BB5172 en HR 8 juli 2011, LJN BQ3519). Oordeel hof dat geen van door ouders gestelde fouten zijn komen vast te staan. Naar toenmalige maatstaven handelen niet in strijd met wat onder gelijke omstandigheden van redelijk bekwaam en redelijk handelend kinderarts mocht worden verwacht.
Recht.nl artikelGewone motiveringseisen bij afwijken van advies medisch deskundige (13-12-2011)
Een arts is beschuldigd van het maken van een beroepsfout waardoor een kind zwaar gehandicapt is geraakt. Een door de rechtbank benoemde deskundige bevestigt het maken van de fout. Twee andere deskundigen echter niet. De rechter is het oneens met de benoemde deskundige. In dat geval gelden in beginsel de gewone (en dus geen verzwaarde) motiveringseisen, aldus de Hoge Raad.
> Gewone motiveringseisen bij afwijken van deskundigenadvies (Cassatieblog.nl)
Recht.nl artikelRechtspraak voorlopig deskundigenbericht (26-06-2019)
Bespreking van ontwikkelingen in rechtspraak op het gebied van het voorlopig deskundigenbericht. De wettelijke bepalingen rondom het voorlopig deskundigenbericht zijn vastgelegd in artikelen 202 t/m 207 Rv. Het doel is het vergaren en veiligstellen van bewijs en om de (proces)kansen (beter) te kunnen inschatten.
> Het voorlopig deskundigenbericht: actualiteiten in de rechtspraak (Petra klein Gunnewiek en Lisan Homan, VBK.nl)
TijdschriftartikelHoge Raad, 09-12-2011, 10/02070
NJ 2011/599
Medische aansprakelijkheid; maatstaf. Beoordeling deskundigenrapport; volledige toetsing; motiveringsplicht.
TijdschriftartikelHoge Raad, 09-12-2011, 10/02070
NJB 2012, 14
Beroepsaansprakelijkheid kinderarts. Op vrijdag wordt een kind geboren. Op zaterdagavond geeft de kinderarts op basis van laboratoriumuitslagen een voedingsinstructie, zonder controle op het effect daarvan te laten uitvoeren op zondag. Op maandagochtend blijkt het kind een extreem lage bloedsuikerspiegel te hebben. Dit veroorzaakt ernstig hersenletsel.
TijdschriftartikelHoge Raad, 09-12-2011, 10/02070
RvdW 2011, 1547
Medische aansprakelijkheid; maatstaf. Beoordeling deskundigenrapport; volledige toetsing; motiveringsplicht.
TijdschriftartikelHoge Raad, 09-12-2011, 10/02070
RAV 2012, 23
Medische aansprakelijkheid. Is het ziekenhuis aansprakelijk voor een opgetreden hersenbeschadiging door een glucosetekort bij een pasgeboren baby?
TijdschriftartikelHoge Raad, 09-09-2011, 10/02070
«GJ» 2012/20
Beroepsaansprakelijkheid kinderarts. Hersenbeschadiging baby. Beperkte motiveringsplicht rechter. Bevindingen deskundigen. Beroep verworpen.
TijdschriftartikelHoge Raad, 09-09-2011, 10/02070
«JA» 2012/35
Medische aansprakelijkheid. Motiveringsplicht. Afwijken van deskundige.
TijdschriftartikelHoge Raad, 09-12-2011, 10/02070
TvPP 2012, p. 42
In deze zaak gaat het om de motiveringsplicht van de rechter bij het volgen van een oordeel van een partijdeskundige dan wel een deskundige die door de rechtbank is benoemd.
TijdschriftartikelHoge Raad 09-12-2011
E&R 2017, 2, p. 69
Motiveringsplicht bij al dan niet volgen bevindingen deskundige
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2003:AN8478 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BB5172 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BQ3519 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BT2921 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:279 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BZ1717 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2013:1294 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BT2921 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BZ1721 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:871 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:10201
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1006
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2305
Gerelateerd ECLI:NL:GHLEE:2012:BX7965
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:632
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:264
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:244
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:991
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:751
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:628
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:261
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:45
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:44
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2017:5059
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1333
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:235
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:228
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1339
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1172
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1124
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2272
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:905
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1816
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BY6111
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:1246
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:1108
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2019:1688
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:311
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2019:793
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:751
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:14479
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:9848
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:7506
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2016:4685
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2016:5640
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:3432
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2015:9127
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2015:4573
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:905
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:7668
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:4401
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2012:BY5921