Hoge Raad, 03-07-2012 / 10/03391


ECLIECLI:NL:HR:2012:BW9264
Datum03-07-2012
InhoudsindicatieSalduz en een uit anderen hoofde van zijn vrijheid beroofde verdachte. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR LJN BH3079. Het Hof heeft vastgesteld dat in deze zaak sprake is van een vormverzuim en heeft strafvermindering toegepast. s Hofs oordeel dat in het onderhavige geval t.a.v. de verdachte die uit anderen hoofde van zijn vrijheid is beroofd de Salduz-regel van toepassing is geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting. Dat berust erop dat een uit anderen hoofde gedetineerde verdachte t.a.v. wie de verdenking is gerezen van een nieuw strafbaar feit waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten, zich in een met een aanhouding vergelijkbare situatie bevindt. Wat betreft het aan dit vormverzuim te verbinden gevolg heeft het Hof miskend dat er geen plaats meer is voor een nadere afweging in het licht van de beoordelingsfactoren van art. 359a.2 Sv indien de in LJN BH3079 genoemde uitzonderingen zich niet voordoen.
TijdschriftartikelHoge Raad, 03-07-2012, 10/03391
RvdW 2012, 976
Salduz-jurisprudentie van toepassing op uit anderen hoofde gedetineerde verdachte.
TijdschriftartikelHoge Raad, 03-07-2012, 10/03391 (met noot)
J.M. Reijntjes
NJ 2013/513
Salduz. Aan de verdachte, die ten tijde van zijn politieverhoor uit anderen hoofde van zijn vrijheid was beroofd, is niet de gelegenheid geboden om voorafgaand aan het eerste verhoor een advocaat te raadplegen.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH3079 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BW9264 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2010:BO0950
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BY7892 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BW9264 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2019:341 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:46
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2010:BO0950
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1083
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1590
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1555
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1544
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:964
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:682
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2763
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BY7892
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BY5697
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2013:3618