Hoge Raad, 22-01-2013 / 11/00699


ECLIECLI:NL:HR:2013:BY7886
Datum22-01-2013
InhoudsindicatieSalduz-verweer. De HR herhaalt toepasselijke overwegingen uit HR LJN BH3079. Het Hof heeft ervan blijk gegeven te hebben onderzocht of verdachte is gewezen op zijn recht op raadpleging van een advocaat voorafgaand aan het eerste politieverhoor en of hem de gelegenheid is geboden van dat recht gebruik te maken dan wel of hij daarvan ondubbelzinnig afstand heeft gedaan. Het in s Hofs overweging besloten liggende oordeel dat verdachte uitdrukkelijk en ondubbelzinnig afstand heeft gedaan van zijn consultatierecht, is niet onbegrijpelijk en, in het licht van het verweer dat niet kan worden uitgesloten dat [de verdachte] niet uit vrije wil het vakje heeft aangekruist dat hij geen gebruik wenste te maken van het consultatierecht, toereikend gemotiveerd.
TijdschriftartikelHoge Raad, 22-01-2013, 11/00699
NJ 2013/71
Salduz-verweer. Het Hof heeft geoordeeld dat de verdachte uitdrukkelijk en ondubbelzinnig afstand heeft gedaan van zijn consultatierecht (nadat hem was medegedeeld dat hij, als hij gebruik wilde maken van dat recht, cfm de richtlijnen in verzekering zou worden gesteld). Dat oordeel is niet onbegrijpelijk, gelet op inhoud van het desbetreffende proces-verbaal van de politie en het gevoerde verweer.
TijdschriftartikelHoge Raad, 22-01-2013, 11/00699
RvdW 2013, 204
Salduz-verweer. Het Hof heeft geoordeeld dat de verdachte uitdrukkelijk en ondubbelzinnig afstand heeft gedaan van zijn consultatierecht (nadat hem was medegedeeld dat hij, als hij gebruik wilde maken van dat recht, cfm de richtlijnen in verzekering zou worden gesteld). Dat oordeel is niet onbegrijpelijk, gelet op inhoud van het desbetreffende procesverbaal van de politie en het gevoerde verweer.
TijdschriftartikelHoge Raad, 22-01-2013, 11/00699
NJB 2013, 350
Salduz-recht om een raadsman te raadplegen. Uitdrukkelijke en ondubbelzinnige afstand van dat recht door verdachte door aankruising vakje dat hij geen gebruik wenste te maken van consultatierecht ondanks dat in het proces-verbaal is opgenomen dat indien verdachte gebruik wilde maken van zijn consultatierecht hij in verzekering zou worden gesteld.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH3079 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BY7886
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:1424 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:376
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:176
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BZ9992
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BY7886