Hoge Raad, 29-01-2013 / 12/01244


ECLIECLI:NL:HR:2013:BY9008
Datum29-01-2013
InhoudsindicatieSalduz. s Hofs oordeel dat de RC ex art. 99 Sv verdachte heeft uitgenodigd vrijwillig drugs en vuurwapens af te geven voordat tot inbeslagneming zou worden overgegaan en deze uitnodiging niet als een verhoor als bedoeld in het Salduz-arrest kan worden aangemerkt, geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk. De omstandigheid dat verdachte voorafgaande aan de uitnodiging door de RC ex art. 29 Sv is medegedeeld dat hij niet verplicht is tot antwoorden, maakt die uitnodiging niet tot een verhoor. Door het verweer strekkende tot bewijsuitsluiting van de verklaring die de (aangehouden) verdachte op 20 februari 2010 tegenover de politie heeft afgelegd, omdat hij voorafgaand aan zijn eerste verhoor niet in de gelegenheid is gesteld een raadsman te raadplegen, te verwerpen onder de motivering dat verdachte heeft ingestemd met dat verhoor voorafgaande aan het overleg met zijn raadsman, terwijl hij ook had kunnen weigeren antwoorden te geven op de hem gestelde vragen, heeft het Hof blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting, zoals volgt uit HR LJN BH3079.
TijdschriftartikelHoge Raad, 29-01-2013, 12/01244
NJ 2013/88
De uitnodiging om vrijwillig drugs en wapens af te geven is geen verhoor als bedoeld in Salduz-arrest.
TijdschriftartikelHoge Raad, 29-01-2013, 12/01244
RvdW 2013, 238
1. De uitnodiging door de rechter-commissaris aan de verdachte op de voet van art. 99 Sv om vrijwillig drugs en vuurwapens af te geven voordat tot inbeslagneming zou worden overgegaan kan niet worden aangemerkt als een verhoor "als bedoeld in het Salduz-arrest". Dat de verdachte daaraan voorafgaande was meegedeeld dat hij niet verplicht is tot antwoorden, maakt die uitnodiging niet tot een verhoor.

2. Oordeel dat verklaring tegenover de politie van de aangehouden verdachte, die niet voorafgaand aan dit verhoor in de gelegenheid was gesteld een raadsman te raadplegen, niet van het bewijs wordt uitgesloten nu de verdachte heeft ingestemd met dit verhoor voorafgaande aan het overleg met zijn raadsman, terwijl hij ook had kunnen weigeren antwoorden te geven op de hem gestelde vragen, geeft blijk van een onjuiste rechtsopvatting (HR 30 juni 2009, NJ 2009/349, rov. 2.5).
TijdschriftartikelHoge Raad, 29-01-2013, 12/01244
JIN 2013/36
Salduz en verhoor ex art. 99 WvSv
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH3079 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BY9008
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1083
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BY9008