Hoge Raad, 13-09-2013 / 11/00860


ECLIECLI:NL:HR:2013:BZ5668
Datum13-09-2013
InhoudsindicatieInternationaal faillissementsrecht. Vervolg op HR 29 juni 2012, ECLI:NL:HR:2012:BU5630, NJ 2012/424 (Yukos). Rechtsgevolgen buitenlands faillissement. Omvang handelingsbevoegdheid buitenlandse curator ten aanzien van tot de boedel behorende vermogensbestanddelen gelegen in Nederland, werking territorialiteitsbeginsel (HR 19 december 2008, ECLI:NL:HR:2008:BG3573, NJ 2009/456). Proceskostenveroordeling, kosten in de zin van art. 237 lid 1 Rv.
Recht.nl artikelCurator buitenlands faillissement kan in Nederland aanwezig vermogen te gelde maken (13-09-2013)
De Hoge Raad stelt dat een curator in een buitenlands faillissement in beginsel ook in Nederland aanwezig vermogen van de failliet verklaarde te gelde kan maken. Een andere vraag is of het buitenlandse faillissement waarop een curator zijn bevoegdheid baseert, in Nederland erkend kan worden. Dat is niet het geval als het faillissement tot stand is gekomen op een manier die in strijd is met de Nederlandse openbare orde.
> Curator buitenlands faillissement kan ook in Nederland aanwezig vermogen te gelde maken (Rechtspraak.nl)
> Bevoegdheden buitenlandse faillissementscurator met betrekking tot Nederlandse vermogensbestanddelen (Kasper Jansen, Cassatieblog.nl)
> Features of universality principle introduced to Dutch international insolvency law (Barbara Rumora, Robert van Galen & Teun Struycken, NautaDutilh)
TijdschriftartikelHoge Raad, 13-09-2012, 11/00860
NJB 2013, 2016
Vervolg op HR 29 juni 2012, ECLI:NL:HR:2012:BU5630, NJ 2012/424. De curator in het Russische faillissement van Yukos Oil heeft de aandelen in de Nederlandse dochtermaatschappij Yukos Finance verkocht en geleverd aan Promneftstroy. Het hof oordeelt dat de curator naar commuun Nederlands internationaal privaatrecht daartoe niet bevoegd was.
TijdschriftartikelHoge Raad, 13-09-2013, 11/00860
RvdW 2013, 1062
Yukos. Voormalig curator van Russische vennootschap ontvankelijk in cassatie?; bevoegdheid instellen rechtsmiddel; verlies van hoedanigheid; bevoegdheden curator onderworpen aan Russisch recht als lex cuncursus; belang curator bij cassatie door veroordeling in eerste aanleg tot betaling van proceskosten en dwangsommen?; omvang gezag van gewijsde buitenlands vonnis. Ontvankelijkheid vordering verklaring voor recht?; belangvereiste; voeren verweer. Ontslag van instantie ex art. 123 Rv. Verlies hoedanigheid curator tijdens hoger beroep reden voor niet-ontvankelijkheid in hoger beroep?
TijdschriftartikelHoge Raad, 13-09-2013, 11/00860
RI 2013/107
Territorialiteitsbeginsel. In hoeverre is een buitenlandse curator bevoegd handelingen te verrichten met betrekking tot in Nederland aanwezig vermogen van de failliet?
TijdschriftartikelHoge Raad, 13-09-2013, 11/00860 (met noot)
R.I.V.F. Bertrams
JOR 2014/50
Internationaal privaatrecht, Faillissement Yukos, Rechtsgevolgen buitenlands faillissement, Werking territorialiteitsbeginsel, Territorialiteitsbeginsel staat niet in de weg aan beheers- en beschikkingshandeling door curator met betrekking tot in Nederland aanwezige vermogensbestanddelen behorend tot de failliete boedel, Verwijzing naar HR 19 december 2009, «JOR» 2009/94, m.nt. Veder; HR 2 juni 1967, NJ 1968, 16; HR 31 mei 1996, «JOR» 1996/75, m.nt. Veder en HR 24 oktober 1997, «JOR» 1997/146, m.nt. Verhagen. Vervolg op Rb. Amsterdam 31 oktober 2007, «JOR» 2008/56, m.nt. Veder; Hof Amsterdam 19 oktober 2010, «JOR» 2011/27, m.nt. Veder en HR 29 juni 2012, «JOR» 2013/287
TijdschriftartikelHoge Raad 13-09-2013 (met noot)
M.L.H. Reumers
Ondernemingsrecht 2014/41
Vervolg op HR 29 juni 2012, ECLI:NL:HR:2012:BU5630. Internationaal faillissementsrecht. Territorialiteitsbeginsel. Uitoefening in Nederland van bevoegdheden door curator in Russisch faillissement
TijdschriftartikelHoge Raad 13-09-2013
FIP 2013/8 (sign.)
Curator Yukos kan ook in Nederland aanwezig vermogen te gelde maken
TijdschriftartikelHoge Raad 13-09-2013 (met noot)
T.M. Bos
JBPr 2014/16
Toekenning van vermogensrechtelijke rechtsgevolgen aan het in Rusland uitgesproken faillissement van Yukos Oil en de reikwijdte van het territorialiteitsbeginsel
TijdschriftartikelHoge Raad 13-09-2013
FIP 2014, sign. 130
Werking territorialiteitsbeginselen
TijdschriftartikelHoge Raad 13-09-2013
FIP 2014, sign. 170
Curator bevoegd in een in een ‘derde land’ uitgesproken faillissement met inachtneming van de territoriale werking
TijdschriftartikelHet internationale insolventierecht van Nederland jegens ‘derde landen’ na het Yukos-arrest van 13 september 2013: wachten op ‘Europa’?
T.M. Bos
NTHR 2014, 5, p. 221
De Hoge Raad benadrukt in zijn arrest van 13 september 2013 inzake Yukos dat in Nederland het beginsel van de territorialiteit van een faillissement onverminderd geldt ten aanzien van procedures die zijn geopend in landen die niet onder het toepassingsgebied van de Europese Insolventieverordening vallen. Met dit beginsel wordt niet in strijd geacht dat de Russische curator in het faillissement van Yukos Oil beschikt over het in Nederland gelegen vermogen van de gefailleerde, bestaande uit de aandelen in de dochtermaatschappij (Yukos Finance BV), althans voor zover daarop geen beslag is gelegd. Deze opmerkelijke toepassing van het territorialiteitsbeginsel doet afbreuk aan de rechtszekerheid en onderstreept de noodzaak van een (wettelijke) regeling.
TijdschriftartikelHoge Raad 13-09-2013 (met noot)
Th.M. de Boer
NJ 2014/454
Internationaal privaatrecht. Faillissementsrecht. Yukos. Rechtsgevolgen buitenlands faillissement; vervolg van HR 29 juni 2012, NJ 2012/424 ; beheers- en beschikkingshandelingen door buitenlandse curator; werking territorialiteitsbeginsel. Proceskostenveroordeling; art. 237 lid 1 Rv.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BU5630 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BG3573 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BZ5668
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:221 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:3299 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2019:54
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1017
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:40
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:987
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2014:1755
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BZ5668
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2018:2587
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2018:8653
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2018:8618
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2017:6550
Gerelateerd ECLI:NL:OGEAC:2017:51
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2017:3124
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2016:1452
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2015:651