Hoge Raad, 11-07-2014 / 13/04001


ECLIECLI:NL:HR:2014:1632
Datum11-07-2014
InhoudsindicatieArbeidsgeschil. Rapport Arbeidsinspectie verkregen in strijd met art. 10 Wet AVV? Maatstaf onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal. Bewijsuitsluiting slechts gerechtvaardigd ingeval van bijkomende omstandigheden (HR 18 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:942).
Recht.nl artikelOnrechtmatige bewijsgaring door derde: geen onrechtmatig verkregen bewijs door procespartij (21-07-2014)
De omstandigheid dat bewijsmateriaal op onrechtmatige wijze is verkregen door een ander dan de procespartij die het wil gebruiken, brengt nog niet mee dat dit materiaal ook door die procespartij onrechtmatig is verkregen. Overigens geldt niet als algemene regel dat de rechter op onrechtmatig verkregen bewijs geen acht mag slaan.
> Onrechtmatige bewijsgaring door derde impliceert nog geen onrechtmatig verkregen bewijs door procespartij (Kasper Jansen, Cassatieblog.nl)
> Onrechtmatig verkregen bewijs (Paula Kemp, Banning Advocaten)
Recht.nl artikelPrivacy-inbreuken in het arbeidsrecht (09-04-2018)
De werkgever heeft bij uitstek te maken met het verwerken van persoonsgegevens en het bijkomende recht op privacy van de werknemers. Soms gaat het dan ook mis en wordt privacyschending een onderdeel van de arbeidsrechtelijke procedure. Hoe werkt het privacyrecht in dat geval door in het arbeidsrecht?
> Privacy-inbreuken in het arbeidsrecht (Claire Huijts, Blogarbeidsrecht.nl)
> Doorwerking van de AVG in het arbeidsrecht – gemiste kans? (Inge de Laat, Verenigingvoorarbeidsrecht.nl)
TijdschriftartikelHoge Raad 11-07-2014
JAR 2014/194
Werkingssfeer van de algemeen verbindend verklaarde CAO Bouw, Rapport Arbeidsinspectie verkregen in strijd met art. 10 Wet AVV, Maatstaf onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal en bewijsuitsluiting
TijdschriftartikelHoge Raad 11-07-2014
NJB 2014/1435
Op verzoek van een vakvereniging stelt de Arbeidsinspectie een onderzoek in naar de naleving van een cao door een werkgever. Twee werknemers willen het door de Arbeidsinspectie uitgebrachte rapport gebruiken ten behoeve van loonvorderingen tegen de werkgever. Mag de rechter acht slaan op het rapport? HR: 1. Onderzoek door de Arbeidsinspectie. Het in art. 10 Wet AVV bedoelde verzoek kan slechts worden gedaan met het oog op het instellen van een rechtsvordering door de vakvereniging, en niet ten behoeve van een door de leden van de vakvereniging in te stellen rechtsvordering. 2. Onrechtmatig verkregen bewijs. a. De omstandigheid dat bewijsmateriaal op onrechtmatige wijze is verkregen door een ander dan de procespartij die het wil gebruiken, brengt nog niet mee dat dit materiaal ook door die procespartij onrechtmatig is verkregen. b. Indien wordt vastgesteld dat bewijsmateriaal door de partij die zich erop beroept onrechtmatig is verkregen, geldt niet als algemene regel dat de rechter daarop geen acht mag slaan. In beginsel wegen het algemene maatschappelijke belang dat de waarheid in rechte aan het licht komt, alsmede het belang dat partijen erbij hebben hun stellingen in rechte aannemelijk te kunnen maken, zwaarder dan het belang van uitsluiting van bewijs. Slechts indien sprake is van bijkomende omstandigheden, is uitsluiting van dat bewijs gerechtvaardigd.
TijdschriftartikelHoge Raad 11-07-2014
Prg. 2014/215
Collectief arbeidsrecht. Procesrecht. Mag onrechtmatig verkregen rapport Arbeidsinspectie door werknemer in geding worden gebracht? Ja. Slechts als sprake is van bijkomende omstandigheden is uitsluiting van bewijs gerechtvaardigd.
TijdschriftartikelHoge Raad 11-07-2014
RvdW 2014/974
Rapport Arbeidsinspectie verkregen in strijd met art. 10 Wet AVV? Onrechtmatig verkregen bewijs?; vrije bewijsleer in civiele procedure; art. 152 Rv; bewijsuitsluiting gerechtvaardigd in geval van bijkomende omstandigheden.
TijdschriftartikelHoge Raad 11-07-2014 (met noot)
M.S.A. Vegter
TRA 2014/78
Toepasselijke cao. Rapport Arbeidsinspectie verkregen in strijd met art. 10 Wet AVV. Onrechtmatig verkregen bewijs.
TijdschriftartikelHoge Raad 11-07-2014 (met noot)
P.C.M. Kemp
JIN 2014/175
Onrechtmatig verkregen bewijs
TijdschriftartikelHoge Raad 11-07-2014
RAV 2014/89
Onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal. Geldt een op grond van art. 10 Wet AVV door de vakbond verkregen rapport als bewijs in een door een werknemer tegen zijn werkgever aangespannen procedure?
TijdschriftartikelHoge Raad 11-07-2014 (met noot)
M. Kremer
JBPr 2014/52
Toelaatbaarheid onrechtmatig verkregen bewijs, Bijzondere omstandigheden die leiden tot bewijsuitsluiting, Gedragscode Persoonlijk Onderzoek
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:942 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BO0197 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2012:BW5549
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:489
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2013:1345
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2012:BW5549
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:2706
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:5271
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:5016
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2014:12275
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:489
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2013:1345
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2018:2409
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2018:814
Gerelateerd ECLI:NL:OGHACMB:2017:9
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:7513
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2016:3327
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2015:7802