Hoge Raad, 11-07-2014 / 13/04365


ECLIECLI:NL:HR:2014:1646
Datum11-07-2014
InhoudsindicatieZorgverzekering. Vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg onder een naturapolis. Vrije artsenkeuze belemmerd? Hinderpaal-criterium, art. 13 lid 1 Zvw, wetsgeschiedenis. Zorgplicht zorgverzekeraar ook jegens zorgaanbieder? Omstandigheden van het geval (HR 24 september 2004, ECLI:NL:HR:2004:AO9069, NJ 2008/587 (Vleesmeesters/Alog)). Strekking art. 13 lid 1 Zvw. Klachten tegen door het hof opgelegde voorlopige maatregel.
Recht.nl artikelHinderpaalcriterium: zorgverzekeraar mag vrije artsenkeuze niet belemmeren (11-07-2014)
Artikel 13 Zorgverzekeringswet bevat een hinderpaalcriterium. Dat heeft de Hoge Raad geoordeeld in een langverwacht arrest. Het hinderpaalcriterium houdt in dat zorgverzekeraars de vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg niet dusdanig laag mogen vaststellen, dat daardoor een feitelijke hinderpaal voor verzekerden ontstaat om zich tot een zorgaanbieder te wenden die door de zorgverzekeraar niet gecontracteerd is.
> Hoge Raad bevestigt bestaan hinderpaalcriterium artikel 13 Zorgverzekeringswet (Koen Mous, Dirkzwager)
> Zorgverzekeraar mag vrije artsenkeuze niet belemmeren (Rechtspraak.nl)
> Vrije artsenkeuze niet belemmeren (Medisch Contact)
> Art. 13 Zorgverzekeringswet en het hinderpaalcriterium (Karlijn Teuben, Cassatieblog.nl)
> De Zorgverzekeringswet (Zvw) en het hinderpaalcriterium (Barbara Middeldorp, Asselbergs & Klinkhamer Advocaten)
TijdschriftartikelHoge Raad 11-07-2014
NJB 2014/1436
Zorgstelsel. Onrechtmatige dekkingverlening. De verzekeringsvoorwaarden van CZ geven bij een verzekering met naturadekking in het geval dat tweedelijns geestelijke gezondheidszorg wordt betrokken bij een niet-gecontracteerde zorgaanbieder, recht op een vergoeding van 50% van het marktconforme tarief. De voorzieningenrechter beveelt CZ om 75% te vergoeden. Het hof en de Hoge Raad laten dat bevel in stand. HR: 1. Hinderpaal-criterium. Art. 13 lid 1 Zvw moet aldus moet worden uitgelegd dat de door de zorgverzekeraar in het geval van een naturapolis te bepalen vergoeding voor de kosten van niet-gecontracteerde zorgaanbieders niet zo laag mag zijn dat die daardoor voor de verzekerde een feitelijke hinderpaal zou vormen om zich tot een niet-gecontracteerde zorgaanbieder van zijn keuze te wenden. 2. Maatschappelijke zorgplicht van een contractant. Het hof heeft de maatstaf van Vleesmeesters vs. Alog in aanmerking genomen. Het oordeel van het hof dat CZ onrechtmatig jegens de niet-gecontracteerde zorgaanbieder Momentum handelt als de hoogte van de vergoeding een hinderpaal oplevert, geeft geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is niet onvoldoende gemotiveerd.
TijdschriftartikelHoge Raad 11-07-2014
RvdW 2014/972
Zorgverzekering. Kort geding. Vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg onder een naturapolis; Ďhinderpaal-criteriumí, art. 13 lid 1 Zorgverzekeringswet (Zvw); wetsgeschiedenis; strekking; vrije artsenkeuze; vergoeding van 50% voorshands feitelijke hinderpaal? Zorgplicht zorgverzekeraar ook jegens zorgaanbieder?; omstandigheden van het geval; maatstaf HR 24 september 2004 (Vleesmeesters/Alog); schakel waarmee belangen derden zijn verbonden.
TijdschriftartikelHoge Raad 11-07-2014
TvGr 2014/44
Zorgverzekering; hinderpaal-criterium; art. 13 Zorgverzekeringswet; vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg, vrije artsenkeuze.
TijdschriftartikelHoge Raad 11-07-2014
RAV 2014/90
Zorgverzekering. Maakt het hinderpaalcriterium onderdeel uit van art. 13 lid 1 Zorgverzekeringswet? Welke betekenis heeft de parlementaire geschiedenis bij de uitleg van deze bepaling? Heeft de zorgverzekeraar een zorgplicht jegens de zorgaanbieder?
TijdschriftartikelHoge Raad 11-07-2014 (met noot)
J. Legemaate
NJ 2015/83
Zorgverzekering. Kort geding. Vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg onder een naturapolis; Ďhinderpaal-criteriumí, art. 13 lid 1 Zorgverzekeringswet (Zvw); wetsgeschiedenis; strekking; vrije artsenkeuze; vergoeding van 50% voorshands feitelijke hinderpaal? Zorgplicht zorgverzekeraar ook jegens zorgaanbieder?; omstandigheden van het geval; maatstaf HR 24 september 2004 (Vleesmeesters/Alog); schakel waarmee belangen derden zijn verbonden.
TijdschriftartikelHoge Raad 11-07-2014
TGMA 2014/13
Vrije artsenkeuze, Naturapolis, Hinderpaalcriterium
TijdschriftartikelHet hinderpaalcriterium drie jaar na CZ/Momentum - De stand van zaken van het kat-en-muisspel tussen zorgverzekeraars en niet-gecontracteerde zorgaanbieders
M.M. Janssen, B.A. van Schelven
TvGR 2017, 7, p. 479
In juli 2014 oordeelde de Hoge Raad in CZ/Momentum dat het zogeheten hinderpaalcriterium onderdeel uitmaakt van artikel 13 lid 1 Zvw. De vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg mag zodoende niet zo laag zijn dat daarmee een feitelijke hinderpaal wordt opgeworpen om zorg te betrekken van een niet-gecontracteerde zorgaanbieder naar keuze. In dit artikel wordt onderzocht hoe artikel 13 lid 1 Zvw zich sindsdien heeft ontwikkeld. Ook worden twee ontwikkelingen onderzocht die in het veld als nieuwe feitelijke hinderpalen worden beschouwd: door zorgverzekeraars gehanteerde cessieverboden en toestemmingsvereisten. Het onderzoek vindt plaats tegen de achtergrond van de regisseursrol die zorgverzekeraars binnen het zorgstelsel is toebedacht.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2004:AO9069 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2013:2971 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:295
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2015:370 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:6682 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2013:2971 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2019:853 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:710 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2015:7578
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:295
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2019:380
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:266
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2018:245
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2018:750
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:14001
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:413
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:1995
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2017:5182
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2017:5181
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:851
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:411
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:8895
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2019:69
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2018:257
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2018:2929
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2017:5327
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2017:5379
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2016:322
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2015:1113