Hoge Raad, 16-09-2014 / 13/02961


ECLIECLI:NL:HR:2014:2668
Datum16-09-2014
Inhoudsindicatie1. Tiende middel van verdachte. De door de bp-en gevorderde kosten voor rechtsbijstand. V.zv. het middel erover klaagt dat de toegewezen kosten deels zijn gemaakt t.b.v. bp-en die in hun vorderingen geheel of gedeeltelijk n-o zijn verklaard, miskent het middel dat die enkele omstandigheid niet eraan in de weg staat dat de uitspraak een beslissing dient te bevatten over de verwijzing in de door de bp-en gemaakte kosten en voorts dat die enkele omstandigheid niet meebrengt dat het Hof gehouden was de t.b.v. die bp-en gemaakte kosten geheel of gedeeltelijk af te wijzen. Voor het overige faalt het middel omdat het miskent dat de wettelijke voorschriften m.b.t. de motivering van rechterlijke uitspraken zich niet uitstrekken tot de daarin opgenomen beslissing omtrent het bedrag der kosten noch tot de vaststelling van wat tot die kosten moet worden gerekend (vgl. ECLI:NL:HR:2001:AB1819, rov. 5.9.4). 2. Tweede en vijfde middel van de bp-en. N-o verklaring van de vorderingen van de kinderen, daarin vertegenwoordigd door hun ouders, t.z.v. geleden materiŽle schade. De bestreden uitspraak bevat niet een motivering van deze n-o verklaring. 's Hofs oordeel is in zoverre zonder motivering niet begrijpelijk. Dit leidt evenwel niet tot cassatie nu thans reeds vaststaat dat na verwijzing of terugwijzing van de zaak de vorderingen van de bp-en op de voet van art. 361.3 Sv in verbinding met art. 415 Sv in zoverre n-o zullen worden verklaard op de grond dat vorderingen als de onderhavige een onevenredige belasting van het strafgeding opleveren. Immers, het Hof dat na verwijzing of terugwijzing op de vorderingen van de bp-en dient te beslissen, zou dan per bp per onderdeel van de gevorderde vergoeding t.z.v. geleden materiŽle schade moeten vaststellen of het betreft schade van het kind die als rechtstreekse schade i.d.z.v. art. 51f.1 Sv is aan te merken, dan wel verplaatste schade in de zin van art. 6:107 BW of schade van de ouder(s) zelf. In redelijkheid kan niet anders worden geoordeeld dan dat dit in deze zaak een onevenredige belasting van het strafgeding oplevert. Op diezelfde grond dat die vaststelling een onevenredige belasting van het strafgeding zou opleveren, kan ook het tweede middel dat is gericht tegen het oordeel van het Hof dat de bp-en n-o zijn in hun vorderingen voor zover zij aanspraak maken op kosten die moeten worden aangemerkt als verplaatste schade i.d.z.v. art. 6:107 BW niet tot cassatie leiden. Middelen voor het overige: art. 81.1 RO. Ambtshalve: vermindering van de opgelegde gevangenisstraf wegens overschrijding van de redelijke termijn in cassatie.
Recht.nl artikelVeroordeling Robert M. blijft in stand (17-09-2014)
De Hoge Raad laat de veroordeling van Robert M. in stand. Klachten van de verdachte over de bewezenverklaring en de toegewezen schadevergoeding aan benadeelde partijen schuift de Hoge Raad terzijde. Ook laat de Hoge Raad de niet-ontvankelijkverklaring van de materiŽle schadevordering van de kinderen ongemoeid. Het zou een te grote belasting van het strafproces betekenen als deze vorderingen zouden moeten worden behandeld.
> Veroordeling Robert M. blijft in stand (Rechtspraak.nl)
TijdschriftartikelHoge Raad 16-09-2014
NJB 2014/1787
Vordering benadeelde partij: de Hoge Raad verschaft duidelijkheid over de mogelijkheid om kosten toe te wijzen die deels zijn gemaakt ten behoeve van benadeelde partijen die in hun vorderingen geheel of gedeeltelijk niet-ontvankelijk zijn verklaard; de Hoge Raad stelt vast dat de wettelijke voorschriften inzake de motivering van rechterlijke uitspraken zich niet uitstrekken tot de daarin opgenomen beslissing omtrent het bedrag der kosten noch tot de vaststelling van wat tot die kosten moet worden gerekend; en de Hoge Raad oordeelt dat de vorderingen van de benadeelde partijen in casu op de voet van art. 361 lid 3 Sv in zoverre niet-ontvankelijk zullen zijn op de grond dat vorderingen ter zake van geleden materiŽle schade als de onderhavige een onevenredige belasting van het strafgeding opleveren.
TijdschriftartikelHoge Raad 16-09-2014
RvdW 2014/1092
Robert M. Veroordeling in de door de benadeelde partijen gemaakte kosten. Niet-ontvankelijkverklaring benadeelde partijen ter zake van door de kinderen geleden materiŽle schade.
TijdschriftartikelHoge Raad 16-09-2014
NBSTRAF 2014/283
Vordering benadeelde partij, Kosten, Ontvankelijkheid, Verplaatste schade.
TijdschriftartikelHoge Raad 16-09-2014 (met noot)
B.F. Keulen
NJ 2015/71
Robert M. Veroordeling in de door de benadeelde partijen gemaakte kosten. Niet-ontvankelijkverklaring benadeelde partijen ter zake ter zake van geleden materiŽle schade.
TijdschriftartikelHoge Raad 16-09-2014 (met noot)
A.H. Sas
TvVP 2015, p. 8
De zaak Robert M. in cassatie. De ouders van de slachtoffers als benadeelde partij in het strafproces: hun verplaatste schade en proceskosten. HR 16 september 2014, ECLI:NL:HR:2014:2668, in cassatie op Hof Amsterdam 26 april 2013, ECLI:NL:GHAMS:2013:BZ8885.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2001:AB1819 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2002:AE2642 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2013:BZ8885 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:632 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2013:BZ8885 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:632 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:924
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:368
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:934
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:1150
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2019:203
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2018:4620
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2018:2599
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2016:1474
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:2248
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2015:2530