Hoge Raad, 14-11-2014 / 13/05262


ECLIECLI:NL:HR:2014:3241
Datum14-11-2014
InhoudsindicatieAuteursrecht. Vervolg op HR 18 februari 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA4872 en HR 8 december 2006, ECLI:NL:HR:2006:AY8286. Vordering tot winstafdracht; strekking art. 27a Aw. Begroting van de winst; vrijheid van de rechter. Inbreukmaker voldoet niet aan verplichting tot afleggen van rekening en verantwoording; art. 21 en 22 Rv. Compensatoire rente; in procedure na verwijzing daartegen tardief gevoerd verweer.
Recht.nl artikelWinstafdracht in het auteursrecht—zonder administratie (17-11-2014)
Artikel 27a Auteurswet heeft betrekking op afdracht van daadwerkelijk genoten winst. Als de inbreukmaker geen rekening en verantwoording aflegt omdat hij de daarvoor benodigde bewijzen niet heeft bewaard, kan de rechter daaruit de gevolgtrekking maken die hij geraden acht. Dat houdt niet per se in dat de maximaal mogelijk behaalde winst in aanmerking wordt genomen.
> Winstafdracht in het auteursrecht—hoe de winst te begroten als de administratie is weggegooid (Sikke Kingma, Cassatieblog.nl)
> Een beetje pijn doen mag (Rutger van Rompaey, Van Benthem & Keulen)
> Berekening winstafdracht bij inbreuk en verloren gegevens (Jaap Kronenberg, Dirkzwager)
> Noot bij Hoge Raad 14 november 2014 (Maarten Rijks, Banning Advocaten)
TijdschriftartikelHoge Raad 14-11-2014
NJB 2014/2119
Vervolg op HR 18 februari 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA4872, NJ 2000/309, en op HR 8 december 2006, ECLI:NL:HR:2006:AY8286. Iemand heeft het auteursrecht op een spel. Een supermarkt maakt inbreuk op dit auteursrecht door het spel aan te bieden aan haar klanten. De auteursrechthebbende vordert winstafdracht, vermeerderd met compensatoire rente. HR: 1. Winstafdracht. Begroting. Indien de inbreukmaker niet voldoet aan zijn verplichting om rekening en verantwoording af te leggen, kan de rechter daaruit de gevolgtrekking maken die hij geraden acht. Het belang van een effectieve auteursrechtelijke bescherming brengt niet mee dat genoemde gevolgtrekking slechts kan zijn dat de maximaal mogelijk behaalde winst in aanmerking wordt genomen. 2. Geding na cassatie en verwijzing. De oorspronkelijk gedaagde heeft voor het eerst in de procedure na de tweede verwijzing het verweer gevoerd dat de compensatoire rente pas toewijsbaar is vanaf 1997. Nu niet blijkt dat de oorspronkelijk eiser deze uitbreiding van de rechtsstrijd heeft aanvaard, heeft het het hof dit verweer ten onrechte in zijn beoordeling betrokken.
TijdschriftartikelHoge Raad 14-11-2014
RvdW 2014/1285
Auteursrecht. Inbreukvordering; vervolg op HR 18 februari 2000, NJ 2000/309 en HR 8 december 2006, ECLI:NL:HR:2006:AY8286. Winstafdracht in zin art. 27a Aw; strekking; begroting winst vrijheid rechter; niet voldoen door inbreukmaker aan verplichting afleggen rekening en verantwoording;
TijdschriftartikelHoge Raad 14-11-2014 (met noot)
M.R. Rijks
JIN 2015/14
Auteursrecht, Vordering tot winstafdracht en strekking art. 27a Auteurswet (‘Aw’)
TijdschriftartikelHoge Raad 14-11-2014 (met noot)
D.W.F. Verkade
NJ 2015/193
Auteursrecht. Inbreukvordering; vervolg op HR 18 februari 2000, NJ 2000/309 en HR 8 december 2006, ECLI:NL:HR:2006:AY8286. Winstafdracht in zin art. 27a Aw; strekking; begroting winst vrijheid rechter; niet voldoen door inbreukmaker aan verplichting afleggen rekening en verantwoording; gevolgen; art. 21 en 22 Rv. Geding na verwijzing; tardief gevoerd verweer m.b.t. compensatoire rente; aanvaarding uitbreiding rechtsstrijd?
TijdschriftartikelHoge Raad 14-11-2014 (met noot)
T.E. Deurvorst
BIE 2015/7
Winstafdracht wegens inbreuk op auteursrecht. Rechter heeft grote vrijheid bij vaststellen omvang af te dragen winst; gevolgen van verloren gaan administratie benodigd voor winstberekening
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AU8940 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BY1533 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AY8286 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2000:AA4872 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1768
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2013:2243
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1768
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2013:2243
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:244
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:54
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2231
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:229
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:11
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2015:3608