Hoge Raad, 21-11-2014 / 13/03364


ECLIECLI:NL:HR:2014:3349
Datum21-11-2014
InhoudsindicatieOnrechtmatige daad. Wet financieel toezicht. Deconfiture DSB Bank; AFM aansprakelijk wegens tekortschieten als toezichthouder? Stelsel (financieel) gedragstoezicht, beleids- en beoordelingsvrijheid toezichthouder bij uitoefening wettelijke bevoegdheden, marginale toetsing (HR 13 oktober 2006, ECLI:NL:HR:2006:AW2077, NJ 2008/527). Toezicht mede ter bescherming vermogensbelang (toekomstige) cliënten tegen gevaar van deconfiture, toezichthoudersdilemma. Informatievoorziening DSB met betrekking tot depositos met achterstelling, ernst overtreding art. 4:19 en 4:20 Wft.
Recht.nl artikelToezichthoudersdilemma: geen aansprakelijkheid AFM als toezichthouder DSB (09-12-2014)
Bij het beoordelen van de vraag of bij het toezicht zoals dat door de toezichthouder is uitgeoefend, is voldaan aan de eisen die aan behoorlijk en zorgvuldig toezicht moeten worden gesteld, komt het aan op alle omstandigheden van het geval. Hierbij vormt de beleids- en beoordelingsvrijheid van de toezichthouder, die de rechter tot een terughoudende toetsing noopt, een belangrijk gezichtspunt. De Hoge Raad bevestigt met dit oordeel zijn eerdere jurisprudentie in het arrest Vie d'Or over (mogelijke) aansprakelijkheid van een wettelijke toezichthouder.
> Toezichthoudersdilemma: geen aansprakelijkheid AFM als toezichthouder DSB (Maarten Jansen, Cassatieblog.nl)
> Toezichthouder AFM niet aansprakelijk voor niet verbieden product deposito met achterstelling door DSB (Annelijn Kroes, Dirkzwager)
TijdschriftartikelHoge Raad 21-11-2014
NJB 2014/2162
Onrechtmatige overheidsdaad. Financieel toezicht. Een consument sluit met DSB een deposito-overeenkomst met achterstelling. DSB gaat failliet. De consument acht AFM aansprakelijk wegens falend toezicht. HR: 1. Behoorlijk en zorgvuldig toezicht. Vooropstelling: zie hoofdtekst. Aanzienlijke beleids- en beoordelingsvrijheid van de toezichthouder. Terughoudende rechterlijke toetsing. Door de toezichthouder in de afweging te betrekken belangen. Doelmatigheid, proportionaliteit, subsidiariteit, nadelige gevolgen. Toezichthoudersdilemma. Tijdige en adequate maatregelen met het oog op het zoveel mogelijk voorkomen van een deconfiture. Toezicht op effectiviteit van de maatregel. Voordien uitgeoefend toezicht. Het oordeel van het hof dat AFM niet onrechtmatig heeft gehandeld, geeft geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk.
TijdschriftartikelHoge Raad 21-11-2014
RvdW 2014/1310
Deconfiture DSB Bank. Aansprakelijkheid AFM jegens consument uit onrechtmatige daad wegens tekortschieten als toezichthouder?; maatstaf; stelsel (financieel) gedragstoezicht, beleids- en beoordelingsvrijheid toezichthouder; terughoudende toetsing rechter; strekking toetsing; bescherming vermogensbelang (toekomstige) cliënten tegen gevaar van deconfiture, ‘toezichthoudersdilemma’. Informatievoorziening DSB m.b.t. deposito’s met achterstelling; overtreding art. 4:19 en 4:20 Wft?; onrechtmatige daad AMF als toezichthouder?
TijdschriftartikelHoge Raad 21-11-2014 (met noot)
D. van Tilborg
JOR 2015/11
Gedragstoezicht op financiële markten, Toetsingsmaatstaf, Financieel toezichthouder komt aanzienlijke beleids- en beoordelingsvrijheid toe, Marginale toetsing door rechter, Ernst overtreding ex art. 4:19 en 4:20 Wft kan relevante omstandigheid vormen bij beoordeling onrechtmatig handelen toezichthouder jegens derden, Cassatieberoep verworpen, Vervolg op Rb. Amsterdam 13 april 2011, «JOR» 2011/225 en cassatie van Hof Amsterdam 26 maart 2013, «JOR» 2013/173, Van Ravels
TijdschriftartikelHoge Raad 21-11-2014
JB 2015/4
Onrechtmatige daad, Deconfiture DSB Bank, AFM aansprakelijk wegens tekortschieten als toezichthouder, Stelsel (financieel) gedragstoezicht, Beleids- en beoordelingsvrijheid toezichthouder bij uitoefening wettelijke bevoegdheden, Marginale toetsing, Toezicht mede ter bescherming vermogensbelang (toekomstige) cliënten, Toezichthoudersdilemma, Ernst van overtreding voorschriften omtrent informatieverschaffing aan cliënten.
TijdschriftartikelMaatstaf Vie d’Or-arrest geldt ook voor andere wettelijke toezichthouders
M.A. van der Pool
Bb 2015/7
Op 21 november 2014 bevestigde de Hoge Raad dat de AFM als toezichthouder niet onrechtmatig heeft gehandeld jegens een voormalig klant van de thans failliete DSB. Onder de omstandigheden zoals deze hier speelden levert de beslissing om geen gebruik te maken van haar handhavingsbevoegdheden geen strijd op met de eisen die aan behoorlijk en zorgvuldig toezicht worden gesteld.
TijdschriftartikelHoge Raad 21-11-2014 (met noot)
H.M. Vletter-van Dort
De AFM is niet tekortgeschoten als toezichthouder op DSB
TijdschriftartikelHoge Raad 21-11-2014
RAV 2015/22
Deconfiture DSB Bank. Onrechtmatige daad. Toezichthoudersaansprakelijkheid AFM? Brengt de beleids- en beoordelingsvrijheid van een toezichthouder een marginale toetsing mee?
TijdschriftartikelHoge Raad 21-11-2014
JONDR 2015/150
Deconfiture DSB Bank. Aansprakelijkheid AFM jegens consument uit onrechtmatige daad wegens tekortschieten als toezichthouder?; maatstaf; stelsel (financieel) gedragstoezicht, beleids- en beoordelingsvrijheid toezichthouder; terughoudende toetsing rechter; strekking toetsing; bescherming vermogensbelang (toekomstige) cliënten tegen gevaar van deconfiture, ‘toezichthoudersdilemma’. Informatievoorziening DSB m.b.t. deposito's met achterstelling; overtreding art. 4:19 en 4:20 Wft?; onrechtmatige daad AMF als toezichthouder?
TijdschriftartikelHoge Raad 21-11-2014 (met noot)
T.F.E. Tjong Tjin Tai
NJ 2015/217
Deconfiture DSB Bank. Aansprakelijkheid AFM jegens consument uit onrechtmatige daad wegens tekortschieten als toezichthouder?; maatstaf; stelsel (financieel) gedragstoezicht, beleids- en beoordelingsvrijheid toezichthouder; terughoudende toetsing rechter; strekking toetsing; bescherming vermogensbelang (toekomstige) cliënten tegen gevaar van deconfiture, ‘toezichthoudersdilemma’. Informatievoorziening DSB m.b.t. deposito’s met achterstelling; overtreding art. 4:19 en 4:20 Wft?; onrechtmatige daad AMF als toezichthouder?
TijdschriftartikelHoge Raad 21-11-2014
RF 2015/33
Achtergestelde deposito. DSB. Informatieverstrekking. Aansprakelijkheid toezichthouder. Is AFM aansprakelijk wegens tekortschieten als toezichthouder?
TijdschriftartikelHoge Raad 21-11-2014 (met noot)
H.C.W.M. Moesker
TBR 2015/154
DSB Bank - AFM
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AW2077 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2013:BZ5509 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:705
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:496 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2013:BZ5509 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:657
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:705
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:691
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1326
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:169
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2015:2382
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:4346
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2019:6810
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2017:1443
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:1850