Hoge Raad, 28-11-2014 / 13/02749


ECLIECLI:NL:HR:2014:3458
Datum28-11-2014
InhoudsindicatieArbeidsrecht. CAO. Mogelijkheid om in een algemeen verbindend verklaarde CAO de bevoegdheid tot het instellen van vorderingen wegens niet-naleving van die CAO te delegeren aan een privaatrechtelijke rechtspersoon, art. 3 Wet AVV en art. 15 Wet CAO. Verhouding tot bevoegdheid minister om onderzoek te doen naar vermeende niet-naleving, art. 10 Wet AVV. Controle op naleving CAO gedurende tijdvak algemeen verbindendverklaring, ook nadat dat tijdvak is verstreken?
Recht.nl artikelRechtspersoon bevoegd tot instellen vorderingen jegens werkgever wegens niet-nakoming cao (08-12-2014)
In het eerste arrest van de Hoge Raad over de bevoegdheden van een paritair samengesteld orgaan op het gebied van cao-handhaving worden alle bevoegdheden van dat orgaan bevestigd. Dit betreft zowel de bevoegdheden om daadwerkelijk onderzoek te doen als een vordering in te stellen tot nabetaling van achterstallig salaris voor alle werknemers betrokken bij de cao en betaling van een (forfaitaire) schadevergoeding aan het orgaan.
> Eerste arrest Hoge Raad over CAO handhaving door paritaire handhaver (De Koning Vergouwen Advocaten)
> Privaatrechtelijke rechtspersoon bevoegd tot instellen vorderingen jegens werkgever wegens niet-nakoming algemeen verbindend verklaarde CAO (Annike Dwars, Cassatieblog.nl)
TijdschriftartikelHoge Raad 28-11-2014
NJB 2014/2214
Cao. Naleving. Privaatrechtelijke organisatie. Een cao voor de uitzendbranche is algemeen verbindend verklaard tot en met 1 april 2007. Een stichting die is opgericht om op de naleving van de cao toe te zien, constateert dat een werkgever in 2006 overtredingen heeft gepleegd. In augustus 2007 maakt de stichting aanspraak op een door de werkgever te betalen forfaitaire schadevergoeding. In rechte vordert zij betaling van de vergoeding, naleving van de cao en medewerking aan een hercontrole. HR: 1. Delegatie/volmacht. Procesbevoegdheid. De delegatie/volmacht aan en procesbevoegdheid van de stichting vloeien rechtstreeks voort uit de cao. 2. Wettelijk kader. De Wet AVV verzet zich er niet tegen dat partijen bij een cao die algemeen verbindend wordt verklaard, een privaatrechtelijke organisatie opzetten om naleving van de cao te controleren en ter zake maatregelen te nemen ten opzichte van een werkgever die uitsluitend aan de cao is gebonden op grond van de algemeen verbindendverklaring. 3. Duur van de bevoegdheid. De stichting was ook na afloop van de periode van verbindendverklaring bevoegd te onderzoeken of de werkgever gedurende de periode van verbindendverklaring de cao had nageleefd.
TijdschriftartikelHoge Raad 28-11-2014
JAR 2015/12
Privaatrechtelijke handhaving algemeen verbindend verklaarde cao, Controle op naleving na afloop tijdvak algemeenverbindendverklaring
TijdschriftartikelHoge Raad 28-11-2014
RvdW 2015/2
Controle op naleving CAO (CAO voor uitzendkrachten 2004-2009). Delegatie controle aan privaatrechtelijke rechtspersoon; bevoegdheid instellen vorderingen wegens niet-naleving CAO o.g.v. art. 3 Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van collectieve arbeidsovereenkomsten (Wet AVV) en art. 15 Wet CAO; verhouding tot onderzoeksbevoegdheid minister o.g.v. art. 10 Wet AVV. Controle op naleving CAO gedurende tijdvak algemeen verbindendverklaring ook na verstrijken van dat tijdvak?
TijdschriftartikelHoge Raad 28-11-2014 (met noot)
Redactie
NJ 2016/499
Controle op naleving CAO (CAO voor uitzendkrachten 2004-2009). Delegatie controle aan privaatrechtelijke rechtspersoon; bevoegdheid instellen vorderingen wegens niet-naleving CAO o.g.v. art. 3 Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van collectieve arbeidsovereenkomsten (Wet AVV) en art. 15 Wet CAO; verhouding tot onderzoeksbevoegdheid minister o.g.v. art. 10 Wet AVV. Controle op naleving CAO gedurende tijdvak algemeen verbindendverklaring ook na verstrijken van dat tijdvak?
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1772
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:3620 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2015:614
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1772
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:987
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2015:7458
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2094
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2019:8279
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2019:1077
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2018:2479
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2018:1443
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:1575
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2016:860
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2015:615
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2013:8025
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2013:5371