Hoge Raad, 28-03-2014 / 12/05436


ECLIECLI:NL:HR:2014:736
Datum28-03-2014
InhoudsindicatieOverschrijding redelijke termijn (ORT). Art. 6 EVRM. Art. 13 EVRM. Stelplicht ter zake van immateriŽle schade bij schadevordering wegens ORT. HR 11 januari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BX8360. Dient vordering wegens ORT in civiele procedure te worden ingesteld in een afzonderlijke procedure tegen de Staat? EHRM 11 september 2002, nr. 57220/00 (Mifsud/Frankrijk); EHRM 15 mei 2007, nr. 2115/04 (Depauw/BelgiŽ). Griffierecht. Art. 4, lid 1 en 2 Wet griffierechten burgerlijke zaken. Hoogte van vergoeding immateriŽle schadevergoeding. Richttermijnen voor redelijke duur? Onteigening; schadeloosstelling wegens vervallen erfdienstbaarheid (art. 44 en 59 lid 3 Ow). Maatstaf van art. 5:79 BW: verzet redelijk belang van rechthebbende zich tegen opheffing? Moeten daarbij andere belangen dan die van de gerechtigde worden betrokken?
Recht.nl artikelAparte procedure schadevergoeding overschrijding redelijke termijn in civiele zaken (28-03-2014)
De Hoge Raad heeft een beslissing gegeven over de mogelijkheid tot verkrijging van immateriŽle schadevergoeding wegens een onredelijk lange duur van een civiele procedure.
De hoogste bestuursrechters hadden reeds geoordeeld dat de mogelijkheid bestaat om binnen een lopend bestuursrechtelijk geding immateriŽle schadevergoeding te verzoeken in verband met een te lange duur daarvan. Voor civiele gedingen heeft de Hoge Raad nu beslist dat een dergelijke vergoeding moet worden gevorderd in een afzonderlijke procedure tegen de Staat.
> Aparte procedure schadevergoeding overschrijding redelijke termijn (Rechtspraak.nl)
> Schadevergoeding wegens overschrijding redelijke termijn slechts in afzonderlijke procedure (Ruben Wiegerink, Cassatieblog.nl)
> Aparte procedure schadevergoeding voor overschrijding redelijke termijn (Advocatenblad.nl)
> Hoge Raad: aparte maatwerk procedure schadevergoeding redelijke termijn (Stibbe Blog)
> Vergoeding van immateriŽle schade bij overschrijding redelijke termijn in civiele procedures (Christopher Seine, Wieringa Advocaten)
> Effectieve remedie bij overschrijding redelijke termijn in civilibus (S.D. Lindenbergh, Ars Aequi)
TijdschriftartikelHoge Raad 28-03-2014
NJB 2014/731
De gemeente onteigent twee percelen grond teneinde die te zuiveren van een erfdienstbaarheid. Eigenaren van heersende erven verzoeken als tussengekomen partijen in de onteigeningsprocedure om een schadeloosstelling wegens het vervallen van de erfdienstbaarheid, en ook om schadevergoeding wegens overschrijding van de redelijke termijn. HR: 1. Erfdienstbaarheid. Opheffing. Redelijk belang bij uitoefening. In de beoordelingsmaatstaf van art. 5:79 BW (opheffing van een erfdienstbaarheid op de grond dat de eigenaar van het heersende erf geen redelijk belang meer heeft bij de uitoefening) spelen de belangen van de eigenaar van het dienende erf geen rol. 2. Redelijke termijn. Schadevergoeding. In geval van overschrijding van de redelijke termijn in een civiele procedure, moet een daarop gerichte vordering tot schadevergoeding worden ingesteld in een afzonderlijke procedure tegen de Staat. De Hoge Raad maakt algemene opmerkingen over die afzonderlijke procedure: zie hoofdtekst (onder meer: geen griffierecht; vergoeding van Ä 500 per half jaar overschrijding).
TijdschriftartikelHoge Raad 28-03-2014
RvdW 2014/523
Overschrijding redelijke termijn in civiele procedure; art. 6 EVRM; art. 13 EVRM; aanspraak op immateriŽle schadevergoeding; stelplicht; vordering tegen Staat in afzonderlijke procedure; griffierecht; hoogte bedrag immateriŽle schadevergoeding; aansluiting bij vergoedingen bestuursrechters; richttermijnen voor redelijke duur?; stelplicht en bewijslast. Onteigening; schadeloosstelling wegens vervallen erfdienstbaarheid; art. 44 Ow en art. 59 lid 3 BW; maatstaf van art. 5:79 BW; redelijk belang rechthebbende.
TijdschriftartikelHoge Raad 28-03-2014
JB 2014/102
Overschrijding redelijke termijn in onteigeningszaken, Art. 6 EVRM. Art. 13 EVRM, Stelplicht immateriŽle schade, Civiele vordering wegens overschrijding redelijke termijn in afzonderlijke procedure tegen de Staat; geen heffing griffierecht op voet van art. 4 leden 1 en 2, Wet griffierechten burgerlijke zaken, Hoogte immateriŽle schadevergoeding, Jurisprudentie EHRM omtrent art. 6 EVRM richtsnoer voor redelijke termijn van berechting.
TijdschriftartikelHoge Raad 28-03-2014
VR 2014/101
Smartengeld wegens overschrijding redelijke termijn in civiele zaken.
TijdschriftartikelHoge Raad 28-03-2014
JOM 2014/511
Overschrijding redelijke termijn in onteigeningszaken, Art. 6 EVRM. Art. 13 EVRM, Stelplicht immateriŽle schade, Civiele vordering wegens overschrijding redelijke termijn in afzonderlijke procedure tegen de Staat; geen heffing griffierecht op voet van art. 4 leden 1 en 2, Wet griffierechten burgerlijke zaken, Hoogte immateriŽle schadevergoeding, Jurisprudentie EHRM omtrent art. 6 EVRM richtsnoer voor redelijke termijn van berechting.
TijdschriftartikelHoge Raad 28-03-2014 (met noot)
T. Barkhuysen, M.L. van Emmerik
AB 2014/190
Overschrijding redelijke termijn van art. 6 EVRM in zaak voor civiele rechter. Onteigeningszaak met gemeente als wederpartij. ImmateriŽle schade. Geen stelplicht. Aparte procedure tegen de Staat bij kantonrechter. Daar mag geen griffierecht worden geheven. Aansluiting bij standaardvergoeding bestuursrechters van Ä 500 per half jaar overschrijding. Echter anders dan bij de bestuursrechters geen vaste termijnen. Maatwerk vereist wegens diversiteit civiele procedures.
TijdschriftartikelHoge Raad 28-03-2014
RAV 2014/59
Onrechtmatige overheidsdaad. Kan bij overschrijding van de redelijke termijn in een civiele procedure als bedoeld in art. 6 EVRM in dezelfde procedure een vordering tegen de Staat worden ingesteld tot vergoeding van immateriŽle schade, waarbij de Staat als derde moet worden opgeroepen?
TijdschriftartikelHR 28 maart 2014, ECLI:NL:HR:2014:736 (Eiser c.s./Gemeente De Bilt): redres van schendingen van het recht op berechting binnen een redelijke termijn in civiele procedures
L.C.W.M. van Kessel
NTBR 2014/32
Op 28 maart 2014 heeft de Hoge Raad zich voor het eerst uitgelaten over de vraag hoe schendingen van het recht op berechting binnen een redelijke termijnin het civiele recht geredresseerd dienen te worden. De mogelijkheid om de Staat in een reeds aanhangige civiele procedure te betrekken, is verworpen. Enkel het entameren van een afzonderlijke procedure uit onrechtmatige daad jegens de Staat kan als Ďremedyí dienen. Betwijfeld kan worden of de door de Hoge Raad aan die Ďremedyí gegeven invulling volledig voldoet aan de effectiviteitseisen van het EVRM. Bij de redressering van schendingen van het recht op berechting binnen een redelijke termijn is ingrijpen van de wetgever meer dan wenselijk, ook los van de kanttekeningen die bij de invulling van de Ďremedyí geplaatst kunnen worden.
TijdschriftartikelHoge Raad 28-03-2014 (met noot)
P.C.E. van Wijmen
NJ 2014/525
Overschrijding redelijke termijn in civiele procedure; art. 6 EVRM; art. 13 EVRM; aanspraak op immateriŽle schadevergoeding; stelplicht; vordering tegen Staat in afzonderlijke procedure; griffierecht; hoogte bedrag immateriŽle schadevergoeding; aansluiting bij vergoedingen bestuursrechters; richttermijnen voor redelijke duur?; stelplicht en bewijslast. Onteigening; schadeloosstelling wegens vervallen erfdienstbaarheid; art. 44 Ow en art. 59 lid 3 BW; maatstaf van art. 5:79 BW; redelijk belang rechthebbende.
TijdschriftartikelHoge Raad 28-03-2014 (met noot)
M.O.J. de Folter
JBPr 2014/48
Overschrijding redelijke termijn in een civiele procedure, Gedwongen tussenkomst of een afzonderlijke procedure
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2009:BH1009 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5046 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2014:188 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5087 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2008:BD3121 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2009:BI2283 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BX8360 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:CA2313 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:2127 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:1102
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:558 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:54 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:2756 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1387 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1295 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:460 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:2127 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:375 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:2373
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:1102
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1386
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:170
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:892
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:4664
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:655
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:429
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:1467
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2016:14190
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:940
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:858
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:472
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:9589
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:7561
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2483
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:401
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2015:1277
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2019:4357
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2019:3389
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2019:393
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2019:4583
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:1770
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2018:2251
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1033
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:4493
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:2867
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2017:1548
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2017:5464
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2017:5381
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2016:3606
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2016:6814
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2016:7354
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2015:4408
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2015:1778
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2015:2498
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2015:762