Hoge Raad, 18-09-2015 / 14/03391


ECLIECLI:NL:HR:2015:2745
Datum18-09-2015
InhoudsindicatieBeroepsaansprakelijkheid advocaat indien opdracht aan advocatenmaatschap is gegeven. Maatstaf, HR 29 mei 2015, ECLI:NL:HR:2015:1406, NJ 2015/267. Praktijkvennootschap; persoonlijk ernstig verwijt vereist?
Recht.nl artikelBeroepsaansprakelijkheid na onrechtmatige daad: geen 'persoonlijk ernstig verwijt' nodig (23-09-2015)
Voor het slagen van een vordering jegens een individuele advocaat op grond van beroepsaansprakelijkheid na een onrechtmatige daad, is niet vereist dat aan de advocaat in kwestie een 'persoonlijk ernstig verwijt' kan worden gemaakt. Dat heeft de Hoge Raad bepaald in het het arrest Breeweg / Wijnkamp.
> Beroepsaansprakelijkheid advocaat na onrechtmatige daad: geen 'persoonlijk ernstig verwijt' nodig (Advocatie.nl)
> Advocaat let op uw saeck (Daan Baas, Dirkzwager)
> Buitencontractuele beroepsaansprakelijkheid advocaat: geen persoonlijk ernstig verwijt vereist (Kasper Jansen, Cassatieblog.nl)
> De bewijspositie van mr. X en de toepasselijke maatstaf bij onrechtmatige daad (Ger van Essen, Bird & Bird)
> Aansprakelijkheid van vrije beroepsbeoefenaars: check uw algemene voorwaarden! (Maarten Kole, Dirkzwager)
> Hoge Raad oordeelt: advocaat ook persoonlijk aansprakelijk uit onrechtmatige daad (Jorrit Kraaikamp, BOEKEL)
> Persoonlijk verwijt niet vereist voor beroepsaansprakelijkheid advocaat (Via Juridica)
> Beroepsaansprakelijkheid van de advocaat die geen opdrachtnemer is (AV&S 2016/44) (Daan Baas en Lieke Verlinden, Dirkzwager)
> Een praktijkvennootschap voor een advocaat: de nieuwe kleren van de keizer? (B. Kraaipoel, OR-updates.nl)
Recht.nl artikelPersonenvennootschappen: een eclectische beschouwing van recente rechtspraak (12-10-2017)
na het sneuvelen van de nieuwe titel 13 van boek 2 BW is de praktijk andermaal teruggeworpen op antieke en te summiere wettelijke bepalingen omtrent personenvennootschappen. Deze bepalingen worden noodzakelijkerwijs doorlopend ingevuld en uitgelegd door rechtspraak. Voor een goed begrip van wat nu rechtens is op het gebied van personenvennootschappen is het van belang goed op de hoogte te zijn van de laatste stand van de jurisprudentie. De afgelopen twee jaar was deze jurisprudentie bovengemiddeld in beweging. Dit artikel belicht in vijf themaís de meest relevante uitspraken van de afgelopen tijd, en signaleert daarbij trends en ontwikkelingen.
> Personenvennootschappen: een eclectische beschouwing van recente rechtspraak (Sjoerd Buijn, Stibbe)
> Rechtstreekse vergoeding van afgeleide schade van een vennoot in een personenvennootschap (Thijs Oosterink, Stibbe, OR Updates)
Recht.nl artikelAansprakelijkheid makelaar bij onjuiste taxatie (29-01-2019)
Een makelaar/taxateur heeft door het uitbrengen van een onjuiste taxatie onrechtmatig gehandeld tegenover een bank en is aansprakelijk voor de schade. In dit geval is de makelaar niet in persoon/privť aangesproken, maar dat had wel gekund, zo weten we sinds een arrest van de Hoge Raad uit 2015. Persoonlijke aansprakelijkheid is echter pas relevant indien het makelaarskantoor niet meer bestaat, insolvabel is en/of wanneer er onvoldoende dekking voor een aansprakelijkheidsclaim bestaat.
> (Beroeps)aansprakelijkheid makelaar bij onjuiste taxatie (Daan Baas, Dirkzwager.nl)
> Makelaarskantoor aansprakelijk richting bank voor onjuiste taxatie (Nicole Bokern, BarentsKrans.nl)
TijdschriftartikelHoge Raad 18-09-2015
NJB 2015/1686
Beroepsaansprakelijkheid. Advocaat. Een cliŽnt die met een advocatenmaatschap heeft gecontracteerd, spreekt twee advocaten aan wegens onzorgvuldige advisering. De ene advocaat is bestuurder van een vennootschap die lid is van de maatschap. De andere advocaat is in loondienst bij de maatschap. HR: Een advocaat dient de zorgvuldigheid te betrachten die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mag worden verwacht. Ook als een cliŽnt een advocaat aanspreekt die de opdracht feitelijk heeft uitgevoerd, maar die niet zijn contractuele wederpartij is, is deze maatstaf mede bepalend. Niet is vereist dat de advocaat een persoonlijk ernstig verwijt kan worden gemaakt.
TijdschriftartikelHoge Raad 18-09-2015
RvdW 2015/991
Beroepsaansprakelijkheid advocaat indien opdracht aan advocatenmaatschap is gegeven; aansprakelijkheid advocaat niet contractuele wederpartij (werknemer of advocaat/bestuurder praktijkvennootschap); maatstaf; art. 6:162 BW; persoonlijk ernstig verwijt vereist?
TijdschriftartikelHoge Raad 18-09-2015
Prg. 2015/305
Verbintenissenrecht. Is advocaat persoonlijk aansprakelijk indien hij een beroepsfout heeft gemaakt, terwijl opdracht is verstrekt aan diens maatschap of besloten vennootschap? Ja. Indien advocaat wegens beroepsfout uit onrechtmatige daad wordt aangesproken, betreft dit zijn aansprakelijkheid als beroepsbeoefenaar en niet als bestuurder vennootschap.
TijdschriftartikelDe beroepsbeoefenaar die werkt vanuit een maatschap gaat privť vrijuit, tenzij Ö
G.J. Boeve
Bb 2015/86
Twee recente arresten (ECLI:NL:GHARL:2015:4363, ECLI:NL:HR:2015:2745)tezamen van respectievelijk het Hof te Arnhem en de Hoge Raad geven ons een (volledig) inzicht in de mogelijkheid van aansprakelijkheid van de beroepsbeoefenaar die in loondienst of als maat van een maatschap werkt, naast de aansprakelijkheid van de maatschap zelf. Hoewel het de maatschap ontbreekt aan rechtspersoonlijkheid en de maten dus in hun privťvermogen aansprakelijk zijn, is de conclusie opmerkelijk te noemen: mits op de juiste wijze gecontracteerd, gaat de beroepsbeoefenaar privť toch vrijuit, tenzij hij zijn (wettelijke) zorgplicht als beroepsbeoefenaar schendt.
TijdschriftartikelHoge Raad 18-09-2015
RAV 2015/105
Beroepsaansprakelijkheid advocaat. Welke maatstaf geldt voor de persoonlijke aansprakelijkheid van een advocaat indien de opdracht aan een advocatenmaatschap is gegeven? Is een persoonlijk ernstig verwijt vereist?
TijdschriftartikelHoge Raad 18-09-2015
RO 2016/72
Maatschap. Aansprakelijkheid. Beroepsfout. Voor persoonlijke aansprakelijkheid van een advocaat op grond van onrechtmatige daad is niet vereist dat hij persoonlijk opdrachtnemer is.
TijdschriftartikelHoge Raad 18-09-2015 (met noot)
S.C.J.J. Kortmann
JOR 2015/289
Beroepsaansprakelijkheid, Advocaat is feitelijk uitvoerder maar geen partij bij overeenkomst van opdracht, Maatstaf van redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot, Geen persoonlijk ernstig verwijt vereist, Ook bij tussenkomst van praktijkvennootschap geldt deze verhoogde aansprakelijkheidsdrempel niet voor bestuurder die wordt aangesproken in zijn hoedanigheid van beroepsbeoefenaar
TijdschriftartikelHoge Raad 18-09-2015
NTHR 2015, 6, p. 311
Beroepsaansprakelijkheid advocaat.
TijdschriftartikelHoge Raad 18-09-2015 (met noot)
P. van Schilfgaarde
NJ 2016/66
Beroepsaansprakelijkheid advocaat indien opdracht aan advocatenmaatschap is gegeven; aansprakelijkheid advocaat niet contractuele wederpartij (werknemer of advocaat/bestuurder praktijkvennootschap); maatstaf; art. 6:162 BW; persoonlijk ernstig verwijt vereist?
TijdschriftartikelHoge Raad 18-09-2015
FIP 2016, sign. 34
Beroepsaansprakelijkheid advocaat, geen bestuurdersaansprakelijkheid
TijdschriftartikelDe beperkte bescherming van een praktijkvennootschap tegen aansprakelijkheid voor een beroepsfout
L.C. Dufour
JBN 2016/19
De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 18 september 2015 beslist dat het bestaan van een overeenkomst tussen een advocatenmaatschap en haar cliŽnt, waarop algemene voorwaarden met een aansprakelijkheidsbeperking van toepassing zijn, niet in de weg staat aan een vordering van de ex-cliŽnt tegen de advocaten in privť op grond van onrechtmatige daad. Het handelen van de advocaten jegens de cliŽnt is onrechtmatig als zij niet de zorgvuldigheid hebben betracht die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mag worden verwacht.
TijdschriftartikelDe bescherming van het privťvermogen tegen aansprakelijkheid voor een beroepsfout
H.Th.M. Burgers
JBN 2016/50
In JBN 2016, nr. 19 bespreekt Dufour het arrest van het Hof ís-Hertogenbosch van 25 maart 2014, ECLI:NL:GHSHE:2014:811 en de arresten van de Hoge Raad van 5 september 2014, ECLI:NL:HR:2014:2628 en ECLI:NL:HR:2014:2827, ECLI:NL:HR:2015:2745 (Breeweg/Weinans Wijnkamp), waarbij uiteindelijk de advocaten in privť wegens beroepsfouten werden veroordeeld tot het betalen van schadevergoeding uit onrechtmatige daad. Het beroep op de contractuele beperking van de aansprakelijkheid tot het bedrag dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in een voorkomend geval uitkeert, mocht niet baten.
TijdschriftartikelErnstig verwijt als criterium voor buitencontractuele aansprakelijkheid van advocaten
V.C. Hofman
WPNR 2018, afl. 7186, p. 246
Voor advocaten geldt dat deze hun werkzaamheden verrichten in de vorm van een opdrachtovereenkomst (titel 7.7 BW). Hun handelen wordt vervolgens langs de lat van de Ďredelijk handelend en redelijk bekwaam vakgenootí (de beroepsnorm) gelegd. Die norm is een invulling van het Ďgoed opdrachtnemerí-criterium van art. 7:401 BW. Auteur bespreekt in dit artikel de situaties die ontstaan wanneer van het goed ondernemerschap geen sprake (b)lijkt te zijn.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2627 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2628 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:1406 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:811 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2013:2987 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:711
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2016:4550 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:811 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2013:2987 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:473
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:339
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:411
Gerelateerd ECLI:NL:OGHACMB:2018:6
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2016:145
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:168
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2426
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:711
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2015:3401
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2019:1281
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:2694
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2019:1464
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2018:2157
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2018:3267
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:897
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2018:4242
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2017:3076
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2017:909
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2016:6482
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2016:5321
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2016:1585