Hoge Raad, 27-02-2015 / 14/00219


ECLIECLI:NL:HR:2015:499
Datum27-02-2015
InhoudsindicatieBestuurdersaansprakelijkheid. Slagende klachten tegen oordeel dat (indirect) bestuurder geen persoonlijk ernstig verwijt kan worden gemaakt ter zake van na faillissementsaanvraag aan bank verstrekte betalingsopdrachten. Onbekendheid (indirect) bestuurder met terugwerkende kracht faillissement kan mede van belang zijn. Stelplicht terzake. (Samenhang met HR 23 maart 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV0614, NJ 2012/421)
Recht.nl artikelBestuurdersaansprakelijkheid bij onbekendheid met terugwerkende kracht faillissement? (06-03-2015)
Bij het oordeel of een (indirect) bestuurder een persoonlijk ernstig verwijt kan worden gemaakt ter zake van na een faillissementsaanvraag, kan diens onbekendheid met de terugwerkende kracht van het faillissement van belang zijn.
> Bestuurdersaansprakelijkheid: persoonlijk ernstig verwijt en onbekendheid met terugwerkende kracht faillissement (Maarten Jansen, Cassatieblog.nl)
> Bestuurdersaansprakelijkheid wegens geven betalingsopdracht op dag faillietverklaring? (Simone Gerritsen, Van Diepen Van der Kroef)
> Bestuurder aansprakelijk jegens de bank voor betalingen na de faillissementsaanvraag (Rosanne Nigten, Bierman Advocaten)
> (On)bekendheid met wettelijke bepaling speelt rol bij mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid (Bart van Bilsen, Dirkzwager)
> Noot: Bestuurdersaansprakelijkheid. Persoonlijk ernstig verwijt (indirect) bestuurder (Patrick Haas, AKD / JIN 2015, 81)
TijdschriftartikelHoge Raad 27-02-2015
NJB 2015/505
Bestuurdersaansprakelijkheid. Een (middellijk) bestuurster van een vennootschap dient een spoedaanvraag in tot faillietverklaring van de vennootschap. Op dezelfde dag geeft zij aan de bank opdracht tot betalingen ten laste van een bankrekening van de vennootschap. Het hof overweegt dat gesteld noch gebleken is dat aan de bestuurster persoonlijk een ernstig verwijt kan worden gemaakt. HR: Het hof heeft hetzij blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting, hetzij zijn oordeel ontoereikend gemotiveerd.
TijdschriftartikelHoge Raad 27-02-2015
RvdW 2015/370
Bestuurdersaansprakelijkheid. Vereiste van persoonlijk ernstig verwijt; stelplicht; onbekendheid (indirect) bestuurder met bepaalde wettelijke regel; stelplicht terzake in kader verweer.
TijdschriftartikelHoge Raad 27-02-2015
RO 2015/29
Bestuurdersaansprakelijkheid. Kan een (indirect) bestuurder die op de dag waarop hij een faillissementsaanvraag indient nog betalingsopdrachten verstrekt ten laste van een creditsaldo van de vennootschap, daarvan persoonlijk een ernstig verwijt gemaakt worden? Speelt de onbekendheid van de (indirect) bestuurder met art. 23 Fw bij die beoordeling (mede) een rol?
TijdschriftartikelHoge Raad 27-02-2015 (met noot)
P. Haas
JIN 2015/81
Bestuurdersaansprakelijkheid, Persoonlijk ernstig verwijt (indirect) bestuurder
TijdschriftartikelHoge Raad 27-02-2015
RI 2015/43
Bestuurdersaansprakelijkheid. Fixatiebeginsel. Heeft de bestuurder onrechtmatig gehandeld jegens de bank door op de dag van faillietverklaring nog betalingsopdrachten te verstrekken? Is het door de bestuurder onbekend zijn met de terugwerkende kracht van het faillissement van belang bij het oordeel of de bestuurder een persoonlijk verwijt kan worden gemaakt ter zake van op de dag van faillietverklaring verstrekte betalingsopdrachten?
TijdschriftartikelHoge Raad 27-02-2015 (met noot)
P. van Schilfgaarde
NJ 2015/240
Bestuurdersaansprakelijkheid. Vereiste van persoonlijk ernstig verwijt; stelplicht; onbekendheid (indirect) bestuurder met bepaalde wettelijke regel; stelplicht ter zake in kader verweer.
TijdschriftartikelHoge Raad 27-02-2015
RAV 2015/51
Bestuurdersaansprakelijkheid. Kan een (indirect) bestuurder die nog betalingsopdrachten verstrekt ten laste van een creditsaldo van de vennootschap op de dag waarop hij het faillissement van die vennootschap aanvraagt, daarvan persoonlijk een ernstig verwijt gemaakt worden? Speelt de onbekendheid van de (indirect) bestuurder met art. 23 Fw bij die beoordeling (mede) een rol?
TijdschriftartikelHoge Raad 27-02-2015
RF 2015/50
Bestuurdersaansprakelijkheid. Is de onbekendheid van de bestuurder met een bepaalde regel relevant voor het aannemen van een persoonlijk ernstig verwijt?
TijdschriftartikelHoge Raad 27-02-2015
JONDR 2015/417
Bestuurdersaansprakelijkheid. Vereiste van persoonlijk ernstig verwijt; stelplicht; onbekendheid (indirect) bestuurder met bepaalde wettelijke regel; stelplicht ter zake in kader verweer.
TijdschriftartikelHoge Raad 27-02-2015 (met noot)
R.J. van der Weijden
JOR 2015/248
Girale betaling, Bestuurdersaansprakelijkheid, Vennootschap betaalt ten laste van haar creditsaldo bij bank loon aan werknemers nadat met spoed eigen faillissement is aangevraagd, Faillissement wordt op de dag van aanvraag nog uitgesproken, Onrechtmatige daad (indirect) bestuurder vennootschap jegens bank, Onbekendheid (indirect) bestuurder met terugwerkende kracht tot 00.00 uur van faillissement, Stelplicht, Samenhang met HR 23 maart 2012, JOR 2012/236, m.nt. NEDF (ING/Manning q.q.), Cassatie van Hof Arnhem-Leeuwarden 10 september 2013, JOR 2014/305, m.nt. Abendroth
TijdschriftartikelHoge Raad 27-02-2015
FIP 2015, sign. 336
Girale betaling, fixatiebeginsel en bestuurdersaansprakelijkheid
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BV0614 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:6712
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:4138
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2242
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2019:236 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:6712
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1501
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:4138
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2017:3799
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2242