Hoge Raad, 20-03-2015 / 13/03959


ECLIECLI:NL:HR:2015:643
Datum20-03-2015
InhoudsindicatieBeginselen van behoorlijk bestuur; zorgvuldigheidsbeginsel; art. 359a Sv; gebruik van bewijsmateriaal dat door strafrechter als onrechtmatig verkregen is aangemerkt voor belastingheffing en boete-oplegging. HR BNB 1992/306 (zozeer indruist) in het licht van latere rechtspraak over toepassing van art. 359a Sv (rechtsgevolgen van vormverzuimen). Betekenis van een beslissing van de strafrechter over bruikbaarheid van onrechtmatig verkregen bewijs.
Recht.nl artikelEigen maatstaven belastingrechter bij beoordeling bruikbaarheid bewijsmateriaal (20-03-2015)
Bewijsmateriaal dat door de strafrechter als onrechtmatig verkregen is aangemerkt, mag door de fiscus in principe wel worden gebruikt als bewijsmateriaal voor de belastingheffing en boeteoplegging. Bij het beoordelen van bewijsmateriaal gebruikt de belastingrechter eigen maatstaven, die kunnen afwijken van die van de strafrechter.
> Eigen maatstaven belastingrechter bij beoordeling bruikbaarheid bewijsmateriaal (Rechtspraak.nl)
> Fiscus mag onrechtmatig verkregen bewijs gebruiken (Taxence.nl)
> Sla je slag (MariŽlle Boezelman & Judith de Boer, Hertoghs Advocaten)
Recht.nl artikelStrafrechtelijk bewijs verkregen in strijd met Handvest EU: onrechtmatig (13-02-2019)
Als wij dit arrest van het Hof van Justitie goed lezen, is de rechter verplicht om onrechtmatig verkregen bewijs uit te sluiten als dit in strijd met het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie is verkregen. Een dergelijk 'harde' verplichting vloeit (nog) niet voort uit nationale jurisprudentie. Daarmee lijkt dit arrest een opzienbarende handreiking aan nationale rechters.
> HvJ: strafrechtelijk onrechtmatig verkregen bewijs dient te worden uitgesloten (Hertoghsadvocaten.nl)
Recht.nl artikelOnrechtmatig verkregen bewijsmateriaal in het bestuursrecht (16-08-2019)
Bestuursorganen kunnen gebruik maken van onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal, tenzij dat op een wijze is verkregen die zozeer indruist tegen hetgeen van een behoorlijk handelende overheid mag worden verwacht, dat dit onder alle omstandigheden onrechtmatig is. In dit artikel wordt bezien hoe het leerstuk van bewijsuitsluiting in het bestuursrecht invulling krijgt door mensenrechtenbescherming en verandering ondergaat door gedigitaliseerd en geprivatiseerd toezichtonderzoek.
> Onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal in het bestuursrecht (Ymre Schuurmans, Leidenuniv.nl)
TijdschriftartikelHoge Raad 20-03-2015 (met noot)
Redactie
V-N 2015/16.6
Eigen maatstaven belastingrechter bij beoordeling bruikbaarheid bewijsmateriaal
TijdschriftartikelHoge Raad 20-03-2015
NJB 2015/701
Verhouding strafrecht en bestuursrecht / bestuurlijkeboeterecht. Beginselen van behoorlijk bestuur. Zorgvuldigheidsbeginsel. Onschuldpresumptie art. 6 EVRM. Parallelle procedures. Mag bewijsmateriaal dat dat door strafrechter als onrechtmatig verkregen is aangemerkt, worden gebruikt voor belastingheffing en boete-oplegging? Hoge Raad ziet geen aanleiding om terug te komen op het in HR BNB 1992/306 [ECLI:NL:HR:1992:ZC5028] geformuleerd Ďzozeer indruistí-criterium (anders: de A-G). In hoeverre is de belastingrechter gebonden aan een eerder door de strafrechter gegeven oordeel: (i) belastingrechter dient zelfstandig te beoordelen welke feiten als vaststaand kunnen worden aangenomen; (ii) evenmin gebondenheid wat betreft beantwoording van de juridische vraag of de bewijsgaring in een strafzaak onrechtmatig is geweest; wel komt een bijzonder gezag toe aan oordeel strafrechter; daarom bij afwijking motiveringsplicht belastingrechter; (iii) met betrekking tot de vraag of onrechtmatige bewijsgaring tijdens een strafrechtelijk onderzoek, gebruik mag worden gemaakt in de fiscale procedure, is de belastingrechter niet gebonden aan oordeel van de strafrechter (want ander beoordelingskader). Verhouding met 6 EVRM en arrest Melo Tadeu: indien de uitsluiting van het bewijs in de strafzaak heeft geleid tot een vrijspraak, vormt een oordeel van de belastingrechter dat wťl op dit bewijs gebaseerd is op zichzelf geen inbreuk op het in art. 6 lid 2 EVRM neergelegde vermoeden van onschuld, tenzij de uitspraak van de belastingrechter twijfel oproept over de juistheid van een vrijspraak van hetgeen de verdachte in de strafzaak werd verweten.
TijdschriftartikelHoge Raad 20-03-2015
JB 2015/66
Gebruik van bewijsmateriaal dat door strafrechter als onrechtmatig verkregen is aangemerkt voor belastingheffing en boete-oplegging, Beginselen van behoorlijk bestuur, Zorgvuldigheidsbeginsel, Terughoudende uitsluiting van strafrechtelijk onrechtmatig verkregen bewijs in belastingzaken in gevallen waarin art. 6 EVRM daartoe niet dwingt, HR BNB 1992, 306 (Ďzozeer indruistí) in het licht van latere rechtspraak over toepassing van art. 359a Sv (rechtsgevolgen van vormverzuimen), Betekenis van een beslissing van de strafrechter over bruikbaarheid van onrechtmatig verkregen bewijs.
TijdschriftartikelHoge Raad 20-03-2015 (met noot)
R. Stijnen
AB 2015/187
Herijking bruikbaarheid strafrechtelijk onrechtmatig verkregen bewijs voor fiscale boete. Geen gebondenheid bestuursrechter aan strafrechtelijke vrijspraak.
TijdschriftartikelHoge Raad 20-03-2015 (met noot)
V.H. Affourtit, F. Mattheijer
JOR 2015/169
Onrechtmatig verkregen bewijs, Betekenis van beslissing strafrechter voor beoordeling bruikbaarheid van datzelfde bewijs in belastingzaak
TijdschriftartikelHoge Raad 20-03-2015 (met noot)
G.J.M.E. de Bont
BNB 2015/173
Gebruik van bewijsmateriaal voor belastingheffing en boete-oplegging dat door strafrechter als onrechtmatig verkregen is aangemerkt. Betekenis van een beslissing van de strafrechter
TijdschriftartikelDe leer van de Hoge Raad over onrechtmatig bewijs (Ďzozeer indruistí-criterium) door het EU Handvest op de schop?
R. de Bree, R. van der Hulle
NTER 2016, 9, p. 304
In een arrest van 20 maart 2015 heeft de belastingkamer van de Hoge Raad het toetsingskader voor het gebruik van strafrechtelijk onrechtmatig verkregen bewijs in belastingprocedures uiteengezet. De houdbaarheid van dit toetsingskader is echter in de literatuur ter discussie gesteld naar aanleiding van het WebMindLicenses-arrest van het Hof van Justitie van 17 december 2015. In deze bijdrage wordt beoordeeld of het toetsingskader van de belastingkamer van de Hoge Raad daadwerkelijk aanpassing behoeft. HR 20 maart 2015, nr. 13/03959, ECLI:NL:HR:2015:643. HvJ EU 17 december 2015, zaak C-419/14, ECLI:EU:C:2015:832.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2004:AM2533 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH3079 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BY5321 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BZ3640 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2144 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:1999:AA2713 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BY0816 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:521 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2013:1943
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:1117 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:1130 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:958 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:1141 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:1137 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:885 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:521 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:1135 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2016:4149 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:1129 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:515 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2016:990 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:2913 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:8747 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2018:3062
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1374
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2017:9657
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1171
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:784
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2015:3284
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:3293
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2013:1943
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:295
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2018:840
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:4913
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2017:3230
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2017:722
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:5459
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:1623
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:491
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:183
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:6779
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2016:2828
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2016:7501
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2016:3192
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2016:3191
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2016:8675
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:787
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:786
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2016:4448
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:2109
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:3894
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:794
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:2567
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2019:404
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:1104
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2019:1715
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2019:634
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2018:2986
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:10329
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:4328
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2018:4088
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2017:686
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2017:7097
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2017:2347
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2017:723
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2017:721
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:187
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:86
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:67
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:7007
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2016:3744
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2016:3193
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2016:8439
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:2117
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:9617
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:1763
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2016:5108
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2015:3894
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2015:3891
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2015:5359