Hoge Raad, 24-06-2016 / 14/06317


ECLIECLI:NL:HR:2016:1273
Datum24-06-2016
InhoudsindicatieOnteigeningsrecht. Schadeloosstelling na onteigening van verontreinigd perceel dat deel uitmaakt van een complex; minderwaarde perceel of omslag over het hele complex (art. 40d Ow)? Moet rekening worden gehouden met mogelijke aansprakelijkheid van onteigenaar voor de bodemverontreiniging van het onteigende? Noodzaak van vervangende aankoop (wederbelegging).
Recht.nl artikelBodemverontreiniging, saneringskosten en complexwaarde (27-06-2016)
In dit arrest moest de Hoge Raad oordelen over de onteigening van een verontreinigd bedrijfsterrein. De eigenaar betoogde dat de saneringskosten niet op de waarde in mindering mochten worden gebracht, omdat die kosten behoren tot de lasten die over het gehele complex worden omgeslagen. De Hoge Raad ging hier in mee. Tevens biedt het arrest interessante overwegingen over wederbeleggingskosten.
> Bodemverontreiniging, saneringskosten en complexwaarde (Bas ten Kate, Nysingh)
> Wederbeleggingskosten: een strikte maatstaf (Bas ten Kate, Nysingh)
> Bodemverontreiniging is hoedanigheid van grond die niet wordt 'weggeëgaliseerd' (Hanna Zeilmaker, Dirkzwager)
> Onteigening verontreinigd perceel binnen complex: wel of niet saneringskosten verrekenen? (Monique Rus en Karin Haan, Pels Rijcken)
> Hoge Raad oordeelt over wederbelegging en waardevermindering/vergoeding bij bodemverontreiniging (Paul Herder, Hekkelman)
> Bodemverontreiniging in mindering op complexwaarde bij onteigening (Saskia Bouwman, Cassatieblog.nl)
TijdschriftartikelHoge Raad 24-06-2016
NJB 2016/1351
Onteigening. Hoge Raad: 1. Complexwaarde. Afwijkende waarde. Aan een onteigend stuk grond dat deel uitmaakt van een complex kan een andere waarde worden toegekend dan de complexwaarde, indien de bijzondere ligging of hoedanigheid van die grond de waarde daarvan zodanig beïnvloedt dat bij een veronderstelde verkoop ervan in het vrije commerciële verkeer tussen een redelijk handelend verkoper en een redelijk handelend koper een hogere of lagere prijs tot stand zou komen dan de complexwaarde. 2. Bijzondere rechtsgang. In de bijzondere rechtsgang van de onteigeningsprocedure past niet dat de rechter zich zou moeten buigen over de stelling van de onteigende dat de onteigenaar aansprakelijk is wegens onrechtmatige daad, waarbij het gaat om schade die geen onteigeningsgevolg is.
TijdschriftartikelHoge Raad 24-06-2016
JOM 2016/612
Schadeloosstelling na onteigening verontreinigd perceel van complex.
TijdschriftartikelHoge Raad 24-06-2016
RvdW 2016/745
Onteigening. Complexwaarde als bedoeld in art. 40d Ow; schadeloosstelling i.g.v. onteigening verontreinigd perceel dat deel uitmaakt van een complex; minderwaarde perceel of omslag over het hele complex? Moet rekening worden gehouden met mogelijke aansprakelijkheid van onteigenaar voor de bodemverontreiniging? Noodzaak van vervangende aankoop (wederbelegging).
TijdschriftartikelHoge Raad 24-06-2016 (met noot)
J.A.M.A. Sluysmans
TBR 2016/140
Vabeog/Tiel
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:250 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP2316 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:164 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:3107 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:164 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:115
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:114
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:486
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:485
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1250
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:901
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:900
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:899
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:898
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:897
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2019:1476