Hoge Raad, 19-02-2016 / 14/04650


ECLIECLI:NL:HR:2016:268
Datum19-02-2016
InhoudsindicatieAuteursrecht. Gemeenschapsmodellenverordening, art. 19 lid 2. Nagemaakte fietsmanden. Beschermingsomvang niet-geregistreerd gemeenschapsmodel. Kan een in eerste aanleg gegeven bevel met dwangsom in hoger beroep worden vervangen door eenzelfde bevel op andere grondslag, met de oorspronkelijke ingangsdatum? Maatstaf daarvoor.
Recht.nl artikelDwangsom in hoger beroep als grondslag van veroordeling wijzigt? (26-02-2016)
De Hoge Raad oordeelde dat het de hoger beroeprechter vrij staat een in eerste aanleg uitgesproken veroordeling te vervangen door eenzelfde veroordeling op een andere rechtsgrond en daarbij de ingangsdatum van de dwangsom in stand te laten. Voorwaarde is wel dat de veroordeling op de nieuwe rechtsgrond niet meer of andere gedragingen bestrijkt dan de eerdere veroordeling.
> Kan een dwangsom in hoger beroep in stand blijven indien de grondslag van de veroordeling wijzigt? (Caspar Janssens, Kneppelhout & Korthals)
> Verbod fietsmand met dwangsom met zelfde inhoud en strekking mag op andere rechtsgrond (IE-forum.nl)
> Bekrachtiging van een dwangsomveroordeling op een andere rechtsgrond soms mogelijk (Cassatieblog.nl)
> Zie ook: Noot onder Rb. Den Haag 16 december 2015 (Basil/Burgers); eerder verschenen in IER 2016/34 (IE-forum.nl)
TijdschriftartikelHoge Raad 19-02-2016
NJB 2016/446
Een handelaar in fietsmanden vordert jegens een concurrent een inbreukverbod, primair op grond van een auteursrecht, subsidiair op grond van een recht op een niet-ingeschreven gemeenschapsmodel. De voorzieningenrechter wijst de vordering toe op de primaire grondslag, met dwangsom. Het hof wijst de vordering toe op de subsidiaire grondslag en laat de dwangsomveroordeling in stand. HR: 1. Dwangsom. Appel. Het staat de appelrechter vrij een in eerste aanleg uitgesproken veroordeling in hoger beroep te vervangen door eenzelfde veroordeling, berustend op een andere rechtsgrond, met handhaving van de datum van ingang waarvoor de eerste veroordeling gold, ook als daaraan een dwangsom is verbonden, mits de veroordeling op de nieuwe rechtsgrond niet meer of andere gedragingen bestrijkt dan de eerdere. 2. Gemeenschapsmodel. a. Verhouding met auteursrecht. De gedragingen waartegen de houder van een niet-ingeschreven gemeenschapsmodel zich kan verzetten, gelden in alle gevallen ook als inbreukmakend op een auteursrecht. b. Beschermingsomvang. Met de beperkte bescherming van art. 19 lid 2 GModVo is beoogd het gebruik te beletten van modellen die, beantwoordend aan de maatstaf van art. 10 lid 1 GModVo, zijn ontleend aan het ingeroepen model.
TijdschriftartikelHoge Raad 19-02-2016
RvdW 2016/304
Beschermingsomvang niet-geregistreerd gemeenschapsmodel; art. 19 lid 2 GModVo; bij namaak geen ‘een-op-een kopie’ vereist. Kan bevel met dwangsom in hoger beroep worden vervangen door eenzelfde bevel op andere grondslag, met de oorspronkelijke ingangsdatum?; maatstaf.
TijdschriftartikelHoge Raad 19-02-2016 (Burgers Lederwarenfabriek/Basil)
BIE 2016/21
Inbreuk op auteursrecht en/of niet-geregistreerd modelrecht; geen ‘andere veroordeling’ in appel; strekking art. 19 GModVo; toeschatting proceskosten ex art. 1019h.
TijdschriftartikelHoge Raad 19-02-2016 (met noot)
J.J. van der Helm
JBPr 2016/34
Auteursrecht, Dwangsom.
TijdschriftartikelHoge Raad 19-02-2016 (met noot)
D.W.F. Verkade
NJ 2016/343
Beschermingsomvang niet-geregistreerd gemeenschapsmodel; art. 19 lid 2 GModVo; bij namaak geen ‘een-op-een kopie’ vereist. Kan bevel met dwangsom in hoger beroep worden vervangen door eenzelfde bevel op andere grondslag, met de oorspronkelijke ingangsdatum?; maatstaf.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2002:AE3437 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2014:4187 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2281
Gerelateerd ECLI:EU:C:2014:75
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:3362 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:1545
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:1569
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:1547
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2016:5773
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:1550
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:1549
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:1548