Hoge Raad, 20-05-2016 / 15/04883


ECLIECLI:NL:HR:2016:922
Datum20-05-2016
InhoudsindicatieContractenrecht. Onvoorziene omstandigheden (art. 6:258 BW). Aan ontbinding gekoppelde schadevergoeding (art. 6:260 BW). Grenzen rechtsstrijd; reformatio in peius. Wijziging van eis.
TijdschriftartikelHoge Raad 20-05-2016
NJB 2016/1081
Vervolg op HR 28 juni 2013, ECLI:NL:HR:2013:37. Eiser vordert nakoming van een overeenkomst. Gedaagde vordert ontbinding. De rechtbank ontbindt de overeenkomst op grond van onvoorziene omstandigheden en kent een schadeloosstelling toe aan eiser. In het hoger beroep van eiser ontbindt het hof de overeenkomst wederom en wijst het een hogere schadeloosstelling toe aan eiser. Nadat eiser met succes in cassatie is gegaan, wijst het verwijzingshof de vordering van eiser alsnog af. Hoge Raad: 1. Eis. Uitleg. Beslissing over het gevorderde. Aan de omstandigheid dat eiser zijn vordering tot levering prijsgeeft, heeft het hof begrijpelijkerwijs niet het gevolg verbonden dat eiser zich ook wenste neer te leggen bij de door de rechtbank uitgesproken ontbinding. Gevolg daarvan is dat, nu de vordering tot ontbinding inmiddels onherroepelijk was afgewezen, ook de aan de ontbinding verbonden voorwaarde was vervallen, zodat zij niet meer kon worden gewijzigd. 2. Reformatio in peius. De ongunstige positie waarin eiser is gekomen, is voor een deel het gevolg van het volharden in het verweer tegen de ontbinding van de overeenkomst. Door het honoreren van dat verweer is het recht op nakoming blijven staan. Dat de prestatie uit de overeenkomst voor eiser geen waarde meer had doet hieraan niet af. Het ‘verbod van reformatio in peius’ biedt geen bescherming tegen een daling van de economische waarde die de prestatie van de wederpartij heeft voor degene die hoger beroep respectievelijk beroep in cassatie instelt. 3. Eiswijziging. Wettelijk rechtsmiddelenverbod. Tegen de weigering van het hof om een eiswijziging toe te staan, staat geen hogere voorziening open.
TijdschriftartikelHoge Raad 20-05-2016
RvdW 2016/623
Contractenrecht. Onvoorziene omstandigheden (art. 6:258 BW). Aan ontbinding gekoppelde schadevergoeding (art. 6:260 BW). Grenzen rechtsstrijd; reformatio in peius. Wijziging van eis.
TijdschriftartikelHoge Raad 20-05-2016
TvPP 2016, 4, p. 98
Verbod van reformatio in peius na verwijzing
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BM9528 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:37 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:49
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2015:2838
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:49
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2015:2838