Hoge Raad, 07-11-2017 / 16/01447


ECLIECLI:NL:HR:2017:2817
Datum07-11-2017
InhoudsindicatieRedelijke termijn in h.b. HR herhaalt ECLI:NL:HR:2008:BD2578 m.b.t. de motivering van de rechter ingeval van strafvermindering wegens overschrijding van de redelijke termijn a.b.i. art. 6.1 EVRM en de toetsing daarvan in cassatie. I.c. heeft het Hof ambtshalve geconstateerd dat de redelijke termijn is overschreden en heeft het deze overschrijding "in strafmatigende zin" betrokken bij de strafoplegging zonder evenwel te vermelden welke straf zou zijn opgelegd indien de redelijke termijn niet zou zijn overschreden. Dat het hier gaat om een ambtshalve gedane vaststelling, wordt bevestigd door het p-v van de tz. in h.b. waaruit blijkt dat de zaak aldaar op tegenspraak is behandeld maar door of namens verdachte geen verweer is gevoerd omtrent de overschrijding van de redelijke termijn. Gelet hierop heeft verdachte geen in rechte te respecteren belang bij zijn klacht over 's Hofs verzuim. HR verklaart het beroep in cassatie ex art. 80a RO niet-ontvankelijk. CAG: het geconstateerde motiveringsgebrek behoeft niet tot cassatie te leiden, o.m. omdat het om een beperkte overschrijding gaat en de termijn van de gehele procedure in drie instanties binnen de grenzen van afdoening binnen redelijke termijn blijft.
TijdschriftartikelHoge Raad 07-11-2017
NJB 2017/2193
Redelijke termijn art. 6 EVRM en controle in cassatie.
TijdschriftartikelHoge Raad 07-11-2017
RvdW 2017/1229
Ambtshalve constatering overschrijding redelijke termijn door het hof. Derhalve geen in rechte te respecteren belang bij klacht over verzuim vermelding straf die anders zou zijn opgelegd. HR: art. 80a RO.
TijdschriftartikelHoge Raad 07-11-2017
NBSTRAF 2018/28
Redelijke termijn, Motivering, Ambtshalve.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1214
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:1028
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:998
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1161
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:539
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:538
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:529
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1214