Hoge Raad, 24-03-2017 / 15/05766


ECLIECLI:NL:HR:2017:484
Datum24-03-2017
InhoudsindicatieOndernemingsrecht. Bestuurdersaansprakelijkheid; art. 6:162 BW. Vervolg van HR 8 juli 2011, ECLI:NL:HR:2011:BQ1684, NJ 2012/684. Koopovereenkomst kantoorruimte Euroborg op onjuiste gronden ontbonden door koper (projectvennootschap). Is bestuurder van de (lege) projectvennootschap aansprakelijk voor de schade? Persoonlijk ernstig verwijt. Begroting van schade; art. 7:36 BW.
Recht.nl artikelVervolg op G4/Hanzevast: ook bestuurder aansprakelijk (28-03-2017)
De zaak G4/Hanzevast is vooral bekend van het arrest waarin de Hoge Raad overwoog dat een ongerechtvaardigde ontbindingsverklaring de wederpartij in beginsel recht geeft op vergoeding van het positieve contractsbelang. Blijkens het onderhavige, nieuwe arrest in deze zaak gaat ook de bestuurder van de ontbindende partij nat als geen verhaal geboden wordt voor de vordering tot vergoeding.
> Vervolg op G4/Hanzevast: ook bestuurder aansprakelijk (Paul Tanja, BarentsKrants)
> Bestuurder aansprakelijk voor schade veroorzaakt door lege projectvennootschap (Mark Loef, KienhuisHoving)
> Bestuurdersaansprakelijkheid voor niet-nakoming lege projectvennootschap; abstracte schadebegroting met analoge toepassing art. 7:36 BW (Maarten Jansen, Cassatieblog.nl)
> Bestuurder moet instaan voor verplichtingen projectvennootschap (Femke Leopold, Marit van der Pool, Kennedy Van der Laan)
> Bestuurder van lege projectvennootschap is aansprakelijk (Joost van der Grinten, Wieringa Advocaten)
> Aansprakelijkheidsrisico’s bij het gebruiken van een lege projectvennootschap: aandeelhouders- of bestuurdersaansprakelijkheid? (Manuel Lokin, Olivier Schotel, OR updates)
TijdschriftartikelHoge Raad 24-03-2017
NJB 2017/782
Vervolg op HR 8 juli 2011, ECLI:NL:HR:2011:BQ1684. Nadat een overeenkomst tot koop van kantoorruimte is gesloten, leggen beide partijen zich erbij neer dat deze niet wordt uitgevoerd. De verkoper vordert schadevergoeding van de koper/vennootschap en van diens bestuurder. Hoge Raad: 1. Bestuurdersaansprakelijkheid. Door te oordelen dat de bestuurder persoonlijk een ernstig verwijt kan worden gemaakt, heeft het hof geen blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting. In zijn oordeel ligt besloten dat de bestuurder heeft bewerkstelligd of toegelaten dat de vennootschap haar verplichtingen jegens de verkoper niet kon nakomen, terwijl de bestuurder wist of redelijkerwijze had behoren te begrijpen dat de vennootschap geen verhaal zou bieden. 2. Koop. Schadebegroting. De wet bepaalt dat in geval van ontbinding van de koop, wanneer de zaak een dagprijs heeft, de schadevergoeding gelijk is aan het verschil tussen de in de overeenkomst bepaalde prijs en de dagprijs ten tijde van de niet-nakoming. Het hof mocht deze wijze van schadeberekening toepassen in het onderhavige geval.
TijdschriftartikelHoge Raad 24-03-2017
RvdW 2017/371
Koopovereenkomst (Euroborg). Bestuurdersaansprakelijkheid o.g.v. art. 6:162 BW; maatstaf HR Ontvanger/Roelofsen. Begroting schade, art. 7:36 BW. Vervolg van HR 8 juli 2011, NJ 2012/684.
TijdschriftartikelHoge Raad 24-03-2017 (met noot)
Redactionele aantekening
NJ 2017/149
Koopovereenkomst (Euroborg). Bestuurdersaansprakelijkheid o.g.v. art. 6:162 BW; maatstaf HR Ontvanger/Roelofsen. Begroting schade, art. 7:36 BW. Vervolg van HR 8 juli 2011, NJ 2012/684.
TijdschriftartikelHoge Raad 24-03-2017 (met noot)
F. Oostlander
JIN 2017/75
Bestuurdersaansprakelijkheid, Onrechtmatige daad, Persoonlijk ernstig verwijt
TijdschriftartikelHoge Raad 24-03-2017 (met noot)
H.J. ter Meulen
RO 2017/43
Externe bestuurdersaansprakelijkheid. Maatstaf Ontvanger/Roelofsen. Is de bestuurder van een lege projectvennootschap persoonlijk aansprakelijk voor de schade van een schuldeiser van die vennootschap wegens niet-nakoming van een koopovereenkomst?
TijdschriftartikelHoge Raad 24-03-2017
RN 2017/56
Bestuurdersaansprakelijkheid. Leidt het niet voorzien van financiële middelen tot aansprakelijkheid van bestuurder voor lege project-BV?
TijdschriftartikelAansprakelijkheidsrisico’s bij het gebruiken van een lege projectvennootschap: aandeelhoudersof bestuurdersaansprakelijkheid? Beschouwingen bij HR 24 maart 2017, NJ 2017/149 (Hanzevast/G4 II)
E.C.H.J. Lokin, O.J.W. Schotel
MvO 2017, 5-6
De auteurs gaan aan de hand van het Hanzevast/G4 II-arrest in op het verhaalsrisico bij het contracteren door middel van lege projectvennootschappen en de vraag in hoeverre een eventuele aansprakelijkheid in een dergelijk geval geënt dient te worden op bestuurdersaansprakelijkheid, een indirecte doorbraak van aansprakelijkheid, of wellicht op beide.
TijdschriftartikelHoge Raad 24-03-2017 (met noot)
P.D. Olden, M.J. Faber
Ondernemingsrecht 2017/108
Bestuurdersaansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad (art. 6:162 BW), toepassing maatstaf Ontvanger/Roelofsen, ontbinding koopovereenkomst, projectvennootschap, voorzienbaarheid onzekere verplichtingen.
TijdschriftartikelHoge Raad 24-03-2017
JONDR 2017/436
Koopovereenkomst (Euroborg). Bestuurdersaansprakelijkheid op grond van art. 6:162 BW; maatstaf HR Ontvanger/Roelofsen. Begroting schade, art. 7:36 BW. Vervolg van HR 8 juli 2011, NJ 2012/684.
TijdschriftartikelHoge Raad 24-03-2017 (met noot)
Y. Borrius
JOR 2018/60
Persoonlijke aansprakelijkheid bestuurder, ’s Hofs oordeel dat bestuurder van dochter persoonlijk ernstig verwijt treft, geeft geen blijk van onjuiste rechtsopvatting, In dat oordeel ligt besloten dat moeder heeft bewerkstelligd of toegelaten dat dochter (een lege projectvennootschap) haar verplichtingen jegens verkoper niet kon nakomen, terwijl zij wist of redelijkerwijze had behoren te begrijpen dat dochter geen verhaal zou bieden, Beoordeling op basis van tweede maatstaf uit HR 8 december 2006, ECLI:NL:HR:2006:AZ0758 (Ontvanger/Roelofsen), Cassatie na terugverwijzing.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AZ0758 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BQ1684 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:6576 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1237
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:6576 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:311
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1059
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1050
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:477
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1237
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2019:1374
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2017:7468
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2017:2318
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:10699