Hoge Raad, 09-11-2018 / 17/02800


ECLIECLI:NL:HR:2018:2067
Datum09-11-2018
InhoudsindicatieInsolventierecht. Onrechtmatige daad. Curator van failliete huurder geeft zonder toestemming van verhuurder winkelruimte in gebruik aan een derde. Is verplichting tot schadevergoeding boedelschuld? HR 23 maart 2018, ECLI:NL:HR:2018:424 (Credit Suisse/Jongepier q.q. Persoonlijke aansprakelijkheid curator: schending van een 'regel' als bedoeld in HR 16 december 2011, ECLI:NL:HR:2011:BU4204 (Prakke/Gips)? Causaal verband.
Recht.nl artikelPersoonlijke aansprakelijkheid curator voor 'actieve' schending (12-11-2018)
De curator van een failliete huurder staat toe dat een derde – in strijd met het verbod op onderverhuur in de huurovereenkomst en tegen de wil van de verhuurder in – gebruik maakt van de gehuurde ruimte hetgeen het hof terecht heeft gekwalificeerd als een 'actieve' schending door de curator van een voortdurende verplichting van de failliet tot nalaten zoals bedoeld in Credit Suisse/Jongepier qq. De curator had op dit punt geen beleidsvrijheid zoals bedoeld in het arrest Prakke/Gips. Dat brengt mee dat de curator in beginsel op die grond persoonlijk aansprakelijk zal zijn jegens degenen met de belangen van wie hij rekening diende te houden.
> Nieuwsupdate Hoge Raad week 45 (Houthoff.com)
Recht.nl artikelPersoonlijke aansprakelijkheid curator (23-11-2018)
De curator van een gefailleerde huurder staat toe dat een derde—in strijd met het verbod van onderverhuur in de huurovereenkomst en zonder instemming van de verhuurder—gebruikmaakt van het gehuurde winkelpand. Dit vormt een 'actieve' schending door de curator van een voortdurende verplichting van de gefailleerde huurder tot nalaten zoals bedoeld in het arrest Credit Suisse/Jongepier q.q. De curator had op dit punt geen beleidsvrijheid. Dit betekent dat hij (in beginsel) persoonlijk aansprakelijk is.
> Persoonlijke aansprakelijkheid curator (Claire Wiltink, Cassatieblog.nl)
> Gehuurde winkelruimte zonder toestemming verhuurder in gebruik: curator aansprakelijk? (Mariëlle de Wild, AMSadvocaten.nl)
Recht.nl artikelPersoonlijke aansprakelijkheid van curatoren: de stand van zaken (19-03-2019)
In dit artikel wordt de persoonlijke aansprakelijkheid van de curator besproken in relatie tot de door hem in acht te nemen 'regels'. De Hoge Raad overwoog in november 2018 dat een curator die een 'regel' niet nakomt in beginsel persoonlijk aansprakelijk is jegens derden met wier belangen hij bij de naleving van die regel rekening dient te houden. Welke 'regels' dienen te worden nagekomen, welke mate van persoonlijke verwijtbaarheid van de curator is nodig voor vaststelling van definitieve aansprakelijkheid en wanneer loopt een curator het meeste risico om in persoon te worden aangesproken?
> De persoonlijke aansprakelijkheid van de curator: oppassen geblazen, steeds meer 'regels' (Rocco Mulder, Potjonker.nl | TvI 2019/5)
Recht.nl artikel'Uitspraak Hoge Raad funest voor doorstart winkelketens' (29-03-2019)
De Hoge Raad heeft bepaald dat curatoren bij een faillissement niet zonder toestemming van vastgoedeigenaren een winkelpartij mag doorgeven aan een derde partij. Dat kan funest zijn voor het doorstarten van een winkelketen na faillissement.
Eerder was het ook al zo dat verhuurders zeggenschap hadden over hun winkelpand, maar toen hadden curatoren het recht om het pand door te schuiven naar een geïnteresseerde doorstarter. Deze kon dan gedurende de opzegtermijn met de verhuurders van de winkelruimtes praten voor het sluiten van een nieuwe huurovereenkomst. De uitspraak van de Hoge Raad haalt de snelheid uit een mogelijke doorstart.
> Hoge Raad legt bom onder snelle doorstart winkelketens (BNR.nl)
TijdschriftartikelHoge Raad 09-11-2018 (met noot)
A.L. Jonkers
INS 2018/272
Mag de curator in weerwil van de huurovereenkomst het door de failliet gehuurde bedrijfspand onderverhuren tijdens de opzegtermijn van artikel 39 Fw van drie maanden, terwijl de boedelvordering van de verhuurder voor de huur over die opzegtermijn onbetaald blijft? Volgens rechtbank, hof en Hoge Raad niet. De curator is zelfs persoonlijk aansprakelijk voor de door verhuurder opgelopen schade, die bestaat uit het bedrag dat de verhuurder zou hebben verkregen als hij zelf aan de betreffende onderhuurder zou hebben verhuurd.
TijdschriftartikelHoge Raad 09-11-2018
NJB 2018/2106
Curator van failliete huurder geeft zonder toestemming van verhuurder winkelruimte in gebruik aan een derde
TijdschriftartikelHoge Raad 09-11-2018
RI 2018/99
Curator van failliete huurder geeft zonder toestemming van verhuurder winkelruimte in gebruik aan een derde. Is verplichting tot schadevergoeding boedelschuld?
TijdschriftartikelHoge Raad 09-11-2018 (met noot)
F.M.J. Verstijlen
NJ 2018/464
Is verplichting tot schadevergoeding boedelschuld?
TijdschriftartikelSchending van verplichting tot nalaten leidt tot aansprakelijkheid curator
F.A. van Tilburg
JutD 2019/3
In het verleden heeft de Hoge Raad meerdere uitspraken gedaan over hoe een curator dient om te gaan met wederkerige overeenkomsten die de failliet vóór de faillietverklaring is aangegaan. In de praktijk loopt de curator met name aan tegen de situatie waarin de wederkerige overeenkomst een verplichting voor de failliet meebrengt om iets te dulden of na te laten. Ook in de in dit artikel te bespreken uitspraak van de Hoge Raad is de verplichting tot een nalaten relevant. De zaak heeft betrekking op een curator die aansprakelijk was gesteld door de verhuurder van een winkelpand dat door gefailleerde werd gehuurd.
TijdschriftartikelHoge Raad 09-11-2018
FIP 2019, sign. 38
Persoonlijke aansprakelijkheid curator bij schending huurovereenkomst.
TijdschriftartikelHoge Raad 09-11-2018
JOR 2019/26
Boedelschulden, Aansprakelijkheid curator, Huurovereenkomst met voortdurende verplichting om het gehuurde niet in gebruik te geven aan een derde zonder toestemming van verhuurder.
TijdschriftartikelHoge Raad 09-11-2018
RvdW 2018/1289
Insolventierecht. Onrechtmatige daad. Curator van failliete huurder geeft zonder toestemming van verhuurder winkelruimte in gebruik aan een derde.
TijdschriftartikelHoge Raad 09-11-2018 (met noot)
M.F.A. Evers
WR 2019/17
Failliete huurder
TijdschriftartikelDe onderverhurende curator
J.B.A. Jansen
FIP 2019, art. 86
Met het arrest De Klerk q.q. en El Ayoubi / Hautvast heeft de Hoge Raad bevestigd dat het de curator niet is toegestaan actief in strijd te handelen met een tussen de failliet en een derde bestaande overeenkomst. Verwijzend naar Credit Suisse/Jongepier en Koot Beheer/Tideman levert dit een ‘categorie 3’ boedelvordering op. Daarnaast heeft de curator hiermee een regel overtreden als bedoeld in Prakke/Gips en leidt zijn handelen tot persoonlijke aansprakelijkheid van de curator.
TijdschriftartikelHoge Raad 09-11-2018
RAV 2019/2
Curator van failliete huurder geeft zonder toestemming van verhuurder winkelruimte in gebruik aan een derde.
TijdschriftartikelHoge Raad 09-11-2018
FIP 2019, sign. 99
‘Actieve’ schending door curator van voortdurende verplichting tot een nalaten is boedelschuld.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BY6108 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BU4204 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:424 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:2116
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:704
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2019:3177
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2019:3175
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:558
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:557