Hoge Raad, 12-07-2019 / 18/02955


ECLIECLI:NL:HR:2019:1084
Datum12-07-2019
InhoudsindicatieBPM; procesrecht; artt. 8:113 en 8:115 Awb; art. 10, lid 9, Wet BPM; art. 8, lid 4, letter b, en paragraaf 3.5 van bijlage I, Uitvoeringsregeling BPM (tekst 2015); cassatieberoep tegen einduitspraak van een gerechtshof in vervolg op eerdere terugwijzing van de zaak door hetzelfde hof naar de rechtbank; geen cassatieberoep tegen terugwijzingsuitspraak; devolutieve werking; finale geschilbeslechting; grenzen van het geschil beperkt.
Recht.nl artikelTerugwijzing is geen herkansing in volle omvang (12-07-2019)
Belanghebbende heeft tegen een terugwijzingsuitspraak geen beroep in cassatie ingesteld. Als geen van beide partijen in cassatie gaat tegen een terugwijzingsuitspraak, dan brengt dit voor de verdere fases van de procedure mee dat de geschilpunten waarover de hogerberoepsrechter in die uitspraak een definitief oordeel heeft gegeven, daarmee onherroepelijk zijn beslecht. Opmerking verdient dat het met het oog op een snelle finale geschilbeslechting als regel wel de voorkeur verdient dat het hof de zaak niet terugwijst, tenzij de procespartijen de wens daartoe kenbaar hebben gemaakt. Dat geldt te meer als de terugwijzing slechts strekt tot heroverweging van de reeds door de rechtbank gegeven beslissing.
> Terugwijzing is geen herkansing in volle omvang (Taxlive.nl)
> Beperking grenzen van geschil na terugwijzing (NLfiscaal.nl)
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP2132 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:EU:C:2007:318 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:276 ★★★
Gerelateerd ECLI:EU:C:2017:302 ★★