Hoge Raad, 23-04-2019 / 17/03276


ECLIECLI:NL:HR:2019:604
Datum23-04-2019
InhoudsindicatieLiquidatieproces Passage. Verdachte is veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaren en zes maanden voor vier feiten m.b.t. het voorhanden hebben (art. 26.1 WWM), overdragen (art. 31.1 WWM) en zonder erkenning verhandelen (art. 9.1 WWM) van (vuur)wapens en munitie en van dit verhandelen een gewoonte maken. Kroongetuigenregeling, art. 226g Sv en art. 44a Sr. HR wijdt voorafgaande beschouwingen aan gebruik van verklaringen van kroongetuigen. Daarin schetst HR hoofdlijnen van wettelijke regeling en gaat hij in op (a) vraag of toezeggingen aan kroongetuige ook betrekking mogen hebben op ontnemingsvordering, (b) vraag of toezeggingen m.b.t. feitelijke bescherming van getuige (art. 226l Sv) onderdeel uitmaken van de in art. 226g.1 Sv bedoelde afspraak en (c) toetsing door rechter (RC enerzijds en zittingsrechter anderzijds) van toezeggingen en gebruik van kroongetuigenverklaring voor bewijs. Ad (a) Het door art. 226g.1 Sv jo. art. 44a Sr bepaalde kader voorziet er niet in dat zo een toezegging voorwerp is van een afspraak in de zin van art. 226g.1 Sv. HR zet uiteen wat dit betekent voor schikkingsbevoegdheid van OvJ ex art. 511c Sv. Ad (b) Toezeggingen m.b.t. feitelijke bescherming maken geen onderdeel uit van in art. 226g.1 Sv bedoelde afspraak en kunnen ook niet worden beschouwd als afspraken in de zin van art. 226g.4 Sv. Ad (c) Rechtmatigheidstoets die RC uitvoert, omvat allereerst een beoordeling of afspraak in overeenstemming is met de art. 226g.1 Sv genoemde voorwaarden. Bij beoordeling of het maken van afspraak voorts voldoet aan eisen van proportionaliteit en subsidiariteit, houdt RC rekening met dringende noodzaak en belang van verkrijgen van getuigenverklaring. RC geeft een oordeel over betrouwbaarheid van getuige nadat hij deze heeft gehoord (art. 226h.3 Sv). Het is voorbehouden aan (zittings)rechter die over de feiten oordeelt om datgene tot het bewijs te bezigen wat hem uit een oogpunt van betrouwbaarheid daartoe dienstig voorkomt en datgene terzijde te stellen wat hij voor bewijs van geen waarde acht. T.a.v. deze beslissing gelden, indien die verklaring voor bewijsvoering wordt gebruikt, geen bijzondere andere wettelijke bewijs(motiverings)voorschriften dan genoemd in art. 360.2, 360.4, 344a.4, 359.2 en 359a Sv. In cassatie gelden m.b.t. de toetsing van beslissing inzake de selectie en waardering van het beschikbare bewijsmateriaal evenmin bijzondere regels. HR oordeelt dat middelen falen. Volgt verwerping. Samenhang met 17/03280, 17/03297, 17/03339, 17/03459 en 17/04015.
Recht.nl artikelHoge Raad akkoord met overeenkomsten tussen OM en kroongetuigen (23-04-2019)
De Hoge Raad is van oordeel dat het OM toezeggingen aan kroongetuigen mag doen dat, in ruil voor het afleggen van verklaringen, strafvermindering zal worden geist. Die toezegging moet door de rechter worden getoetst. Het OM mag ook met een kroongetuige een schikking treffen over ontneming van uit misdrijf verkregen voordeel. Dat is geen toezegging aan de kroongetuige die op grond van de wettelijke kroongetuigenregeling door de rechter moet worden getoetst; wel moet het OM de rechter daarover informeren. Over de inhoud van getuigenbeschermingsmaatregelen hoeft het OM geen informatie te geven.
> Veroordelingen 'Passage'-verdachten blijven in stand (Rechtspraak.nl)
TijdschriftartikelHoge Raad 23-04-2019
RvdW 2019/583
Kroongetuigenregeling. De Hoeg Raad wijdt voorafgaande beschouwingen aan gebruik van verklaringen van kroongetuigen.
TijdschriftartikelHoge Raad 23-04-2019
SR 2019/220
Liquidatieproces Passage.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2004:AM2533 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2001:AD3530 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2003:AK3574 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:64 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BU8741 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BN2297 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BY0251 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1388
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2017:2504