Parket bij de Hoge Raad, 28-06-2011 / 09/02187


ECLIECLI:NL:PHR:2011:BQ1948
Datum28-06-2011
Inhoudsindicatie1. Verwerping verweer strekkende tot niet-ontvankelijkheid (n-o) OM in de vervolging. 2. Uitdrukkelijk onderbouwd standpunt (uos), art. 359.2 Sv. Ad 1. Het Hof diende ingevolge art. 358.3 en art. 359.2.1e volzin Sv een gemotiveerde beslissing te geven op het verweer strekkende tot n-o van het OM in de vervolging. s Hofs oordeel dat hetgeen is aangevoerd niet dient te leiden tot n-o van het OM ontbeert een toereikende motivering. De bestreden beslissing is derhalve niet naar de eis der wet met redenen omkleed. Ad 2. Hetgeen door de raadsvrouwe is aangevoerd m.b.t. het overzichtsverbaal van de FIOD kan bezwaarlijk anders worden verstaan dan als een standpunt dat duidelijk, door argumenten geschraagd en voorzien van een ondubbelzinnige conclusie ten overstaan van het Hof naar voren is gebracht. Het Hof is in zijn arrest van dit uos afgeweken door onderdelen van genoemd p-v voor het bewijs te bezigen, maar heeft - in strijd met art. 359.2 Sv - niet in het bijzonder de redenen opgegeven die daartoe hebben geleid. Dat verzuim heeft ingevolge art. 359.8 Sv nietigheid tot gevolg.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AU7741 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BQ1948
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BQ1948