Parket bij de Hoge Raad, 31-01-2012 / 10/00097


ECLIECLI:NL:PHR:2012:BU6103
Datum31-01-2012
InhoudsindicatieDiefstal, art. 310 Sr. 1. Wegnemen. 2. Bewijsklacht oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening. Ad 1. Blijkens s Hofs vaststellingen heeft verdachte zich de geldbedragen die de in de bewezenverklaring genoemde personen hem i.h.k.v. een rituele bewerking van dat geld hadden overhandigd, d.m.v. een wisseltruc met potten onderscheidenlijk enveloppen wedderrechtelijk toegeŽigend. s Hofs oordeel dat verdachte aldus handelend die geldbedragen heeft weggenomen, geeft niet blijk van een onjuiste uitleg van die aan art. 310 Sr ontleende term. Dat oordeel is toereikend gemotiveerd. Daarbij wordt in aanmerking genomen dat de aangevers het geld niet ter beschikking hebben gesteld aan verdachte om er als heer en meester over te beschikken en dat verdachte de aangevers had verzekerd dat het geld hun eigendom was en zou blijven. Ad 2. Blijkens zijn nadere bewijsoverweging heeft het Hof uit de verklaring van X afgeleid dat hij verdachte geld ter beschikking heeft gesteld zonder de eigendomsrechten daarop prijs te geven. Op grond daarvan heeft het Hof geoordeeld dat verdachte het geld van X heeft weggenomen met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening. Deze uitleg is niet onbegrijpelijk.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH5232 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BA7658 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BU6103 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHLEE:2009:BK0201
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BU6103 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHLEE:2009:BK0201