Parket bij de Hoge Raad, 19-12-2013 / 13/03554


ECLIECLI:NL:PHR:2013:2364
Datum19-12-2013
InhoudsindicatieMet toepassing van de verlengde navorderingstermijn zijn aan belanghebbende navorderingsaanslagen IB/PVV 1995 en VB 1996 opgelegd. In geschil is het antwoord op de vraag of de voortvarendheid van de Inspecteur pas moet worden getoetst vanaf het moment waarop de identiteit van een mogelijke rekeninghouder bekend is geworden en of de Belastingdienst in de identificatiefase voortvarend te werk is gegaan. De rechtbank oordeelde dat navorderingsaanslagen voldoende voortvarend zijn opgelegd. Het hof heeft overwogen dat gedurende een onderzoeksfase in het zogenoemde project Bank Zonder Naam niet voortvarend is gehandeld. Het hof vernietigt de navorderingsaanslagen. A-G Niessen concludeert dat voor een aanwijzing als bedoeld in de arresten X en E.H.A. Passenheim-van Schoot het niet noodzakelijk is dat de gegevens direct kunnen worden gekoppeld aan een belastingplichtige. De aanwijzingen dienen wel dusdanig te zijn dat op basis daarvan een onderzoek kan worden ingesteld, waarin de identiteit van de belastingplichtige wordt geverifieerd en zijn aangifte onderzocht. De A-G heeft in zijn conclusie rechtspraak opgenomen waarin de feitenrechters oordelen over de vraag of in het project Bank Zonder Naam het tijdsverloop in de identificatiefase noodzakelijk was. Hierbij valt op dat verschillende feitenrechters over dezelfde termijn anders oordelen. Het oordeel inzake het noodzakelijke tijdsverloop als bedoeld in onder meer HR 26 februari 2010, nr. 43050bis is van feitelijke aard en leent zich in beginsel niet voor cassatie. De Hoge Raad heeft een rechtsregel gegeven die meebrengt dat de geoorloofde navorderingstermijn van geval tot geval kan verschillen. Het hof heeft geoordeeld dat voor een onderzoeksfase die meer dan een jaar heeft geduurd, hooguit enkele maanden nodig zouden zijn geweest. Op grond van dit voldoende gemotiveerde oordeel kon het Hof zonder schending van een rechtsregel oordelen dat de Inspecteur onvoldoende voortvarend te werk was gegaan. Daar andere feitenrechters over dergelijke gevallen anders oordelen, rijst de vraag of de Hoge Raad in deze in principe feitelijke aangelegenheden rechtsvormend kan optreden en hiermee de rechtseenheid bevordert. Een mogelijkheid daartoe zou zijn dat de Hoge Raad uitspreekt dat wanneer de Belastingdienst zich genoopt ziet een bepaald onderzoek projectmatig uit te voeren, zulks een extra termijn rechtvaardigt. Een andere mogelijkheid is uit te spreken dat ook de identificatiefase, behoudens bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld niet meer dan 12 maanden (of enige andere termijn) mag belopen. Bij de eerstgenoemde mogelijkheid aarzel ik, omdat dan de beleidskeuze die de staat maakt ten koste gaat van de rechtsbescherming van de contribuabele. De tweede mogelijkheid geeft voor de Staatssecretaris in onderhavige zaak geen soelaas nu reeds een deel van de identificatiefase meer dan een jaar heeft geduurd. De conclusie strekt ertoe dat het beroep in cassatie van de Staatssecretaris ongegrond dient te worden verklaard.
TijdschriftartikelParket bij de Hoge Raad 19-12-2013 (met noot)
P.G.M. Jansen
NTFR 2014/697
Ook identificatie van belastingplichtige dient voortvarend te geschieden.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BJ9092 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BJ9120 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:689 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BW3349 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BJ9092 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:CA2824 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:BZ6354 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBARN:2012:BW3268 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2013:BY9899 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2013:2386 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2012:BX2249 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2013:5528
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ5896
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BX0888
Gerelateerd ECLI:NL:RBARN:2011:BV2707
Gerelateerd ECLI:NL:RBBRE:2010:BM9733
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2013:BZ6953
Gerelateerd ECLI:NL:RBLEE:2012:BX5916
Gerelateerd ECLI:NL:RBHAA:2012:BX9778
Gerelateerd ECLI:NL:RBBRE:2012:BX8346
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BV0658
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:689 ★★★★★