Parket bij de Hoge Raad, 08-01-2013 / 10/04667


ECLIECLI:NL:PHR:2013:BX4605
Datum08-01-2013
InhoudsindicatieWitwassen, artt. 420bis en 420quater Sr. HR herhaalt HR LJN BM4440 m.b.t. het witwassen van een door verdachte zelf begaan misdrijf en voegt daar ter verduidelijking aan toe: Met deze rechtspraak wordt mede beoogd te voorkomen dat een verdachte die een bepaald misdrijf heeft begaan en die de door dat misdrijf verkregen voorwerpen onder zich heeft en dus voorhanden heeft, zich automatisch ook schuldig maakt aan het witwassen van die voorwerpen. Bovendien wordt aldus bevorderd dat in zo een geval het door de verdachte begane (grond)misdrijf, dat in de regel nader is omschreven in een van specifieke bestanddelen voorziene strafbepaling, in de vervolging centraal staat. Daarom is beslist dat "indien vaststaat dat het enkele voorhanden hebben door de verdachte van een voorwerp dat afkomstig is uit een door hemzelf begaan misdrijf niet kan hebben bijgedragen aan het verbergen of verhullen van de criminele herkomst van dat voorwerp, die gedraging niet als (schuld)witwassen kan worden gekwalificeerd". Er moet in dergelijke gevallen dus sprake zijn van een gedraging die meer omvat dan het enkele voorhanden hebben en die een op het daadwerkelijk verbergen of verhullen van de criminele herkomst van dat door eigen misdrijf verkregen voorwerp gericht karakter heeft. Ingeval de gedraging betrekking heeft op een gedeelte van die voorwerpen, kan slechts het voorhanden hebben van dat gedeelte worden aangemerkt als witwassen. In die eerdere rechtspraak is voorts tot uitdrukking gebracht dat een vonnis of arrest voldoende duidelijkheid moet verschaffen over de door de rechter in dit verband relevant geachte gedragingen van de verdachte. Wanneer het gaat om het voorhanden hebben van een voorwerp dat afkomstig is uit een door de verdachte zelf begaan misdrijf, moeten daarom bepaaldelijk eisen worden gesteld aan de motivering van het oordeel dat sprake is van (schuld)witwassen. Uit die motivering moet kunnen worden afgeleid dat de verdachte het voorwerp niet slechts voorhanden heeft gehad, maar dat zijn gedragingen ook (kennelijk) gericht zijn geweest op het daadwerkelijk verbergen of verhullen van de criminele herkomst van het voorwerp. Het voorgaande leidt i.c. ertoe dat het oordeel van het Hof ontoereikend is gemotiveerd. Conclusie AG: anders.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BM4440 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BN4351 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BX4605 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BB6220 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:AZ5473 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2004:AP4226 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BX4605 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:8478 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:78 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:8480 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:106
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2013:BZ4761
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2013:CA1686
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2013:3901
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2013:3310
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2013:1289