Parket bij de Hoge Raad, 09-09-2014 / 12/05521


ECLIECLI:NL:PHR:2014:1947
Datum09-09-2014
InhoudsindicatieAfwijzing getuigenverzoek, mensenhandel. Vd mist een voldoende rechtens te respecteren belang bij zijn klacht in cassatie dat het in h.b. herhaalde getuigenverzoek onbegrijpelijk gemotiveerd is afgewezen, in aanmerking genomen dat niet wordt opgekomen tegen s Hofs oordeel dat de bewezenverklaring niet uitsluitend of overwegend op de verklaring van deze aangever berust, noch wordt opgekomen tegen s Hofs oordeel dat de verklaring van de getuige op belangrijke punten wordt ondersteund door ander bewijsmateriaal. Het Hof heeft met zijn overwegingen immers tot uitdrukking gebracht dat de verklaring van de verzochte getuige, ook al heeft de verdediging hem niet ttz. van het Hof als getuige gehoord, bruikbaar is voor het bewijs nu de betrokkenheid van vd in voldoende mate steun vindt in andere bwm en dit steunbewijs betrekking heeft op die onderdelen van diens verklaring die door vd zijn betwist (vgl. ECLI:NL:HR:2013:BX5539, NJ 2013/145). De klacht over een mogelijke inbreuk op art. 6, eerste lid, EVRM als gevolg van tijdsverloop na de uitspraak waartegen cassatieberoep is ingesteld voldoet niet aan de aan een middel van cassatie te stellen eisen.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:1496 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BX5539 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2000:AA7309 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:3113 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2002:AE7385 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:3113 ★★★