Parket bij de Hoge Raad, 26-08-2014 / 12/05245


ECLIECLI:NL:PHR:2014:2015
Datum26-08-2014
Inhoudsindicatie1. Salduz-verweer. 2. Bewijs opzet. Ad 1. De HR herhaalt toepasselijke overwegingen uit ECLI:NL:HR:2009:BH3079. Blijkens de bestreden uitspraak moet ervan worden uitgegaan dat verdachte niet was aangehouden toen zij in het kader van het verhoor door de verbalisanten de door het Hof tot het bewijs gebezigde verklaring heeft afgelegd. Het Hof heeft, kennelijk mede n.a.v. de behandeling van de zaak ttz. in aanwezigheid van verdachte, geoordeeld dat niet aannemelijk is geworden dat bij verdachte sprake is van een in dit verband relevante verstandelijke beperking. Dat oordeel, dat zozeer is verweven met waarderingen van feitelijke aard dat het in cassatie slechts in beperkte mate kan worden getoetst, is niet onbegrijpelijk. Opmerking verdient dat de vraag of en onder welke voorwaarden bepaalde algemene categorieŽn van niet aangehouden en niet als jeugdigen aan te merken verdachten recht hebben op bijstand van een advocaat m.b.t. een politieverhoor, in de eerste plaats door de wetgever onder ogen zal moeten worden gezien. Ad 2. Mede gelet op hetgeen door de verdediging is aangevoerd is ontoereikend gemotiveerd het oordeel van het Hof dat verdachte wist dat zij in de bewezenverklaarde periode heeft samengewoond in die zin dat die samenwoning moet worden aangemerkt als een gegeven dat van belang is voor de vaststelling van verdachtes recht op een verstrekking, dan wel voor de hoogte en de duur van die verstrekking. De bewezenverklaring is dus niet naar de eis der wet met redenen omkleed. De enkele overweging dat het Hof niet aannemelijk acht dat verdachte niet wist dat zij de samenwoning () moest melden en dat dit van belang was voor de verlening van de bijstand of voortzetting daarvan is onvoldoende om bewezen te verklaren dat verdachte daadwerkelijk over de hiervoor bedoelde wetenschap beschikte.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH3079 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BN7727 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2009:BH7978 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BW7953 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BY5355 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:2032 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:3288 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:3288 ★★