Parket bij de Hoge Raad, 12-04-2019 / 18/02353


ECLIECLI:NL:PHR:2019:379
Datum12-04-2019
InhoudsindicatieWet WOZ. In geschil is of de waardering van een groot en kostbaar kantoorgebouw, gesticht door en in gebruik bij de rijksoverheid, moet plaatsvinden naar marktwaarde of naar gecorrigeerde vervangingswaarde. A-G IJzerman heeft heden conclusie genomen in de zaak met nummer 18/02353 naar aanleiding van het beroep in cassatie van [X], belanghebbende, tegen de uitspraak van gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 17 april 2018. Belanghebbende is eigenaar van een groot kantoorgebouw te [Q]. Deze onroerende zaak is in maart 2011 opgeleverd en is sindsdien, binnen de rijksoverheid, in gebruik genomen. Met dagtekening 28 februari 2013 is door de heffingsambtenaar van de gemeente Groningen bij WOZ-beschikkingen, de WOZ-waarde per waardepeildatum 1 januari 2011, vastgesteld op 90.011.000 en per waardepeildatum 1 januari 2012 op 96.629.000. Hierbij is uitgegaan van een waardering op basis van de gecorrigeerde vervangingswaarde. Belanghebbende heeft daarentegen gesteld dat waardering moet plaatsvinden op marktwaarde. Aangezien het hier volgens de Rechtbank gaat om een courante onroerende zaak die evengoed in de commerciŽle sfeer gebruikt zou kunnen worden, kan naar het oordeel van de Rechtbank de gecorrigeerde vervangingswaarde in beginsel niet hoger zijn dan de waarde in het economische verkeer, de marktwaarde. Hiervan uitgaande heeft de Rechtbank de waarde, voor het overgrote deel op basis van de marktwaarde, in goede justitie vastgesteld op respectievelijk 71.000.000 (kalenderjaar 2012) en 80.000.000 (kalenderjaar 2013). Het Hof heeft aannemelijk geacht dat belanghebbende bij de realisatie van de onroerende zaak niet uitsluitend een winstoogmerk heeft gehad, maar kennelijk, als subjectieve omstandigheid, tevens een bijdrage heeft willen leveren aan de regionale sociaaleconomische ontwikkeling in het noorden van Nederland en dat geen (andere) marktpartij in staat zou zijn de onroerende zaak met een uitsluitend winstoogmerk rendabel te verhuren. Het Hof is daarom gekomen tot waardering op basis van de gecorrigeerde vervangingswaarde, als gelegen boven marktwaarde, in goede justitie vastgesteld op respectievelijk 80.000.000 (kalenderjaar 2012) en 90.000.000 (kalenderjaar 2013). Belanghebbende komt thans in cassatie met drie middelen op tegen de Hofuitspraak. Het tweede middel van belanghebbende strekt ten betoge dat het Hof ten onrechte, althans onbegrijpelijk, aannemelijk heeft geacht dat geen (andere) marktpartij in staat zou zijn de onroerende zaak met een uitsluitend winstoogmerk rendabel te verhuren. De A-G acht dit oordeel van het Hof feitelijk en niet onbegrijpelijk, zodat het middel faalt. In het eerste middel wordt gesteld dat de onroerende zaak courant is en dat dit zou moeten leiden tot toepassing van de hoofdregel van het Pieperschuur-arrest, zodat de gecorrigeerde vervangingswaarde niet afwijkt van de marktwaarde. Daaraan kan volgens belanghebbende niet afdoen dat de onroerende zaak, op de relevante waardepeildata en toestandsdata, door belanghebbende niet in de commerciŽle sfeer werd gebezigd. Volgens de A-G dient hier de gecorrigeerde vervangingswaarde, als hoger dan de marktwaarde, te worden toegepast als waarderingsmaatstaf. Het onderscheid tussen courant en incourant acht de A-G achterhaald. Overigens tekent de A-G aan dat in een waardering op gecorrigeerde vervangingswaarde per definitie subjectieve omstandigheden kunnen worden meegewogen, zoals wat de eigenaar van het pand daarmee heeft gedaan en beoogd. Het derde middel houdt in dat het Hof volgens belanghebbende ten onrechte, althans onbegrijpelijk, uitsluitend voor het kalenderjaar 2013, is uitgegaan van de marktwaarde voor het geheel. Dit middel faalt wegens gebrek aan feitelijke grondslag. De conclusie strekt ertoe dat het beroep in cassatie van belanghebbende ongegrond dient te worden verklaard.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP2132 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BK9136 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BQ0421 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:1995:AA1634 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:1996:AA1799 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:AW3876 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2000:AA8604 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:AW3887 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:1998:AA2612 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:1999:AA2661 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:672 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2007:AW3876 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:1997:AA2242 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2007:AW3887 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:AW3924 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2016:5693
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2007:AW3924
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:3556
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2016:5692
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2019:1231