Rechtbank Amsterdam, 05-11-2007 / AWB 06/2465 ZW


ECLIECLI:NL:RBAMS:2007:BC0204
Datum05-11-2007
InhoudsindicatieEiser valt strikt genomen niet onder de Ziektewet. Toch, gelet op bedoeling wetgever en feitelijke situatie, met een werknemer als bedoeld in de Ziektewet gelijk te stellen. Samenvatting Het geschil tussen partijen spitst zich toe op de vraag of eisers dienstbetrekking was geŽindigd in de zin van onderdeel c van artikel 29, tweede lid, Zw, dan wel of eiser behoort tot de categorie van zieke werklozen, als bedoeld in artikel 29 van de Ziektewet, op grond waarvan eiser recht heeft op een uitkering ingevolge de Ziektewet. De rechtbank stelt vast dat eiser niet aan te merken is als een werknemer in de zin van artikel 7 van de Ziektewet, nu hij geen uitkering ontvangt ingevolge de Werkloosheidswet en hij ook niet onder de omschrijving valt van andere personen die onder de werkingssfeer van dit artikel vallen. De rechtbank stelt voorts vast dat eiser formeel nog in dienst is bij zijn werkgever, maar dat de verhouding met zijn werkgever feitelijk niet voldoet aan de kenmerken van een dienstbetrekking. De rechtbank is in deze situatie, mede gelet op de bedoeling die de wetgever heeft gehad met de in artikel 29 van de Ziektewet opgenomen vangnetconstructie, van oordeel dat eiser, voor zover het toepassing van de Ziektewet betreft, gelijk is te stellen met een werknemer als bedoeld in artikel 29, tweede lid, onder c, van de Ziektewet.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2004:AR3720 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:196
Gerelateerd ECLI:NL:RBROE:2008:BD4987