Rechtbank Amsterdam, 23-12-2011 / AWB 11-4013 WOB


ECLIECLI:NL:RBAMS:2011:BV7178
Datum23-12-2011
InhoudsindicatieDe rechtbank is van oordeel dat de gevraagde documenten milieu-informatie bevatten als bedoeld in artikel 19.1a, eerste lid, van de Wm. Het gaat hier om documenten die zijn opgesteld op verzoek van de Tweede Kamer nadat het ongeval bij Chemie Pack had plaatsgevonden. De quickscan, waar de lijsten met namen toe behoren, is opgesteld in het kader van het houden van toezicht op de veiligheid van Brzo-bedrijven, derhalve bedrijven waar de veiligheidsrisicos het grootst zijn. Het doel van de Brzo is de bescherming van het milieu, aangezien er bij schending van de veiligheidseisen door dergelijke bedrijven onmiddellijke schade dreigt voor lucht en atmosfeer, water en bodem, mitsdien elementen van het milieu. Verweerder heeft weliswaar terecht naar voren gebracht dat de namen op zichzelf geen factoren zijn die tot aantasting van het milieu kunnen leiden, maar de namen van de bedrijven zijn wel onlosmakelijk verbonden met maatregelen en activiteiten ter bescherming van elementen van het milieu. Zij zijn immers van belang voor het toezicht op de naleving of aan de in of krachtens het Brzo gestelde veiligheidseisen. Dit betekent dat ook de lijsten met namen van bedrijven als milieu-informatie moeten worden aangemerkt. De rechtbank verwijst naar de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 10 maart 2010, te vinden op www.rechtspraak.nl onder LJ-Nummer: BL7035, waarin de namen en adressen van de kennisgevers van afvalstoffen ook werden aangemerkt als milieu-informatie. Nu de gevraagde documenten milieu-informatie bevatten, was verweerder gelet op het bepaalde in artikel 10, zesde lid, van de Wob niet bevoegd openbaarmaking van deze documenten te weigeren op grond van het bepaalde in artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g, van de Wob, nu deze weigeringsgrond niet van toepassing is op het verstrekken van milieu-informatie.
TijdschriftartikelRechtbank Amsterdam, 23-12-2011, AWB 11/4013 WOB
StAB 2012, nr. 12-36
Lijsten met namen van bedrijven waar de veiligheidsrisico's het grootst zijn, moeten als milieu-informatie worden aangemerkt; openbaarmaking mag niet worden geweigerd.
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2008:BG6401 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2010:BL7035