Rechtbank Amsterdam, 25-09-2013 / C/13/513769 / HA ZA 12-389


ECLIECLI:NL:RBAMS:2013:6881
Datum25-09-2013
InhoudsindicatieVermogensbeheer. Het vermogen van eisers is door Attica hoofdzakelijk in hedgefunds belegd. Het geding tegen Attica is in verband met haar faillissement van rechtswege geschorst. Ter beoordeling ligt voor of twee bestuurders van Attica onrechtmatig hebben gehandeld jegens eisers. Geoordeeld wordt dat geen sprake is van rechtstreekse aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad. De door eisers gemaakte verwijten zien namelijk niet op de schending van enige op de bestuurders persoonlijk jegens eisers in acht te nemen zorgvuldigheidsnorm, maar hebben steeds betrekking op hun handelen of toelaten in hoedanigheid van bestuurders van Attica. De bestuurders zijn evenmin als bestuurders van Attica persoonlijk aansprakelijk voor de geleden schade. Aangenomen wordt dat Attica is tekortgeschoten in de nakoming van de op haar uit hoofde van de vermogensbeheerovereenkomsten rustende verbintenissen. Niet gebleken is dat de bestuurders ter zake van dat tekortschieten een ernstig persoonlijk verwijt kan worden gemaakt. De vorderingen van eisers worden afgewezen.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AZ0758 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BX5881 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2011:BV0422 ★★