Rechtbank Breda, 26-10-2011 / 10/3031


ECLIECLI:NL:RBBRE:2011:BU5275
Datum26-10-2011
InhoudsindicatieCultuurgrondvrijstelling. Bij notariële akte van 6 oktober 2008 heeft belanghebbende een perceel akkerland en een perceel grasland in eigendom verkregen. Op het moment van verkrijging waren beide percelen in gebruik bij een derde voor met name het telen van suikerbieten. De wijze van gebruik van de percelen is nadien niet gewijzigd. Ter zake van de verkrijging heeft belanghebbende een beroep gedaan op de cultuurgrondvrijstelling opgenomen in artikel 15, eerste lid, aanhef en onderdeel q, van de Wet BRV. Niet in geschil is dat de percelen zijn aan te merken als cultuurgrond in de zin van het genoemde artikel. De enige vraag die beantwoord moet worden is of sprake is van bedrijfsmatige exploitatie. Partijen hebben op grond van de feiten geconcludeerd , en de rechtbank deelt die conclusie, dat de opbrengst van de activiteiten die door de derde worden verricht in ieder geval is aan te merken als resultaat uit overige werkzaamheden (ROW). De rechtbank is van oordeel dat een redelijke uitleg van het genoemde artikel, bezien in samenhang met de invulling die door de Hoge Raad (zie onder meer HR 4 maart 2011, BNB 2011/155) is gegeven aan het begrip bedrijfsmatige exploitatie, meebrengt dat de cultuurgrondvrijstelling ook van toepassing kan zijn indien de opbrengst van de voor rekening en risico van een natuurlijk persoon verrichte activiteiten als inkomen uit de bron werkzaamheid kwalificeert. De enige voorwaarde waaraan voldaan moet worden, is dat de activiteiten er op gericht zijn om daarmee voordeel te behalen. Aan deze voorwaarde wordt voldaan. De eis van bedrijfsmatige exploitatie strekt er naar het oordeel van de rechtbank immers slechts toe te voorkomen dat in de privé- of hobbysfeer gebruikte gronden vrijgesteld van overdrachtsbelasting kunnen worden verkregen. Gezien de kwalificatie van het exploitatieresultaat als ROW kan niet worden gezegd dat de gronden in de privé- of hobbysfeer zijn gebruikt. De vrijstelling is daarom ten onrechte niet door de inspecteur toegepast.
TijdschriftartikelRechtbank Breda, 26-10-2011, 10/3031
V-N 2012/11.3.4
Ook ROW kwalificeert als “bedrijfsmatige exploitatie” voor cultuurgrondvrijstelling.
TijdschriftartikelRechtbank Breda, 26-10-2011, 10/03031 (met noot)
G. Benning
NTFR 2012/1084
Cultuurgrondvrijstelling ook voor ROW.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BA2802 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP2975 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2012:BW8455
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2012:BW8455