Rechtbank Den Haag, 20-07-2016 / AWB - 15 _ 9332


ECLIECLI:NL:RBDHA:2016:8451
Datum20-07-2016
InhoudsindicatieInkomstenbelasting, belastbaarheid ESA-pensioen, ontvankelijkheid bezwaar. Eiser heeft bezwaar gemaakt tegen de definitieve aanslag IB/PVV 2008, omdat hij het, gezien het arrest van de Hoge Raad van 16 januari 2009, nr. 07/12243, ECLI:NL:HR:2009:BF7264, niet eens was met de wijze waarop zijn ESA-pensioen in de belastingheffing was betrokken. Naar het oordeel van de rechtbank heeft verweerder dit bezwaar terecht niet-ontvankelijk verklaard wegens overschrijding van de bezwaartermijn. Van een verschoonbare termijnoverschrijding is geen sprake. In de gang van zaken bij de bezwaarprocedure tegen de eerder opgelegde voorlopige aanslag en de wijze waarop de intrekking van dat bezwaar tot stand is gekomen, vindt de rechtbank geen aanleiding om anders te oordelen. Gelet op de inhoud van de brieven die eiser over de aanslagregeling heeft ontvangen, had hij moeten begrijpen dat hij tegen de definitieve aanslag tijdig bezwaar moest maken. Er is geen sprake van een schending van n van de beginselen van behoorlijk bestuur. Ook is de bezwaarprocedure tegen de voorlopige aanslag niet komen te herleven, omdat eiser dat bezwaar niet voorwaardelijk maar onvoorwaardelijk heeft ingetrokken. Verweerder hoeft ook niet alsnog een ambtshalve vermindering te verlenen, omdat het verzoek daartoe na het verstrijken van de vijfjaarstermijn is ontvangen. Nu verweerder jegens eiser niet heeft gehandeld in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, is verweerder ook niet verplicht uit dien hoofde alsnog een ambtshalve vermindering te verlenen. Het beroep dat eiser doet op het bepaalde in paragraaf 21, punt 15, van het Besluit Fiscaal Bestuursrecht, faalt daarom, evenals het door hem in dit verband gedane beroep op het gelijkheidsbeginsel. (Beroep ongegrond.)
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5046 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BF7264 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2017:955
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2017:955