Rechtbank Gelderland, 26-02-2018 / AWB - 16 _ 4402 en 16_4403


ECLIECLI:NL:RBGEL:2018:874
Datum26-02-2018
InhoudsindicatieLiquidatieverlies; opgewekt vertrouwen Belanghebbende (X NV) heeft in 2007 alle aandelen in B BV voor 1 gekocht van zustervennootschap C BV. Gelijktijdig heeft X NV om niet de rekening-courantvordering van C BV op B BV overgenomen. De nominale waarde van de vordering bedraagt a. De rekening-courantvordering is door X NV voor een bedrag a geactiveerd in de balans per ultimo 2007. In 2008 is de rekening-courantvordering alsmede een vordering op B BV uit hoofde van een langlopende lening toegenomen tot b, ter zake waarvan een voorziening is getroffen van 50%. B BV is in 2010 geliquideerd. De Inspecteur heeft in het kader van de vaststelling de aanslag vennootschapsbelasting voor het jaar 2008 verzocht om nadere informatie met betrekking tot de vorderingen. Tijdens een bespreking is door de adviseur van X NV medegedeeld dat de leningen mondeling zijn overeengekomen, dat er geen zekerheden zijn verstrekt en is een overzicht overgelegd van het verloop van de vorderingen gedurende het jaar 2008. Hierop heeft de Inspecteur X NV bericht het afwaarderingsverlies buiten aanmerking te laten onder mededeling dat het afwaarderingsverlies gerekend wordt tot het voor de deelneming opgeofferde bedrag. Bij de vaststelling van de aanslag vennootschapsbelasting voor het jaar 2010 heeft de Inspecteur het aangegeven liquidatieverlies gecorrigeerd met een bedrag van a. De rechtbank heeft het beroep van X NV ongegrond verklaard. Daarbij heeft zij onder meer overwogen dat X NV niet aannemelijk heeft gemaakt dat de waarde van de rekening-courantvordering ten tijde van de overname ervan meer bedroeg dan nihil en dat X NV niet het in rechte te beschermen vertrouwen kan ontlenen aan de mededeling van de Inspecteur in het kader van de vaststelling van de aanslag voor het jaar 2008, omdat X NV de Inspecteur niet geÔnformeerd heeft omtrent de overname van de rekening-courantvordering om niet.
Recht.nl artikelHolding moet overname van vordering om niet melden (28-02-2018)
Als een vennootschap uitgebreid de afwaardering van een vordering bespreekt met de Belastingdienst zonder te melden dat deze vordering om niet is verkregen, kan zij geen vertrouwen ontlenen aan toezeggingen van de fiscus.
> Holding moet overname vordering om niet melden (Taxence.nl)
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:252 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5046 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BX6666 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:8929