Rechtbank Limburg, 26-09-2018 / 04 5031106 CV 16-4624


ECLIECLI:NL:RBLIM:2018:9137
Datum26-09-2018
InhoudsindicatieHet gaat in deze zaak om de overgang van onderneming in faillissement na prepack. De kantonrechter oordeelt dat de faillissementsprocedure was ingeleid met het oog op doorstart van de failliet en niet (louter) was gericht op liquidatie van het vermogen. Aldus behouden de beschermingsregels van artikel 3 en 4 van de Richtlijn 2001/23/EG in nationale wetgeving verankerd in artikel 7:662 BW e.v. voor werknemers in geval van een overgang van onderneming hun werking. De kantonrechter oordeelt vervolgens dat er ook sprake was van een overgang van onderneming. De opzegging van de arbeidsovereenkomsten door de curator dateert echter van voor de overgang van onderneming. Mogelijk dat die opzegging in strijd is gebeurd met het bepaalde in artikel 7:670 lid 8 BW (oud) maar door de werknemers is de vernietigbaarheid van de opzegging niet (tijdig) ingeroepen. De conclusie is dat de werknemers voor de duur van de opzegtermijn mee over zijn gegaan op de nieuwe onderneming en over die periode een loonaanspraak hebben.
Recht.nl artikelDoorstart na pre-pack: overgang van onderneming (05-10-2018)
Wanneer in een faillissement waaraan een pre-pack is voorafgegaan de activa en activiteiten worden overgenomen door de doorstartende partij, dan is er sprake van overgang van onderneming. Dat volgt uit de onderhavige uitspraak van de kantonrechter.
> Doorstart na pre-pack: overgang van onderneming (Rogier Faase, Dirkzwager.nl)
> Doorstart vanuit faillissement: doet u het of doet u het niet? (Priscilla Trip, Dommerholt.nl)
Recht.nl artikelDe pre-pack-uitspraken van de Nederlandse rechter sinds Smallsteps (18-12-2018)
De pre-pack is een vr faillissement voorbereide doorstart van een in zwaar weer verkerende onderneming, zodat de doorstart na faillissement zo snel mogelijk gerealiseerd kan worden. In het Smallsteps-arrest heeft het Hof van Justitie de pre-pack getoetst aan Europese regelgeving. Hoe gaan de Nederlandse rechters sindsdien om met dit arrest? Een zevental uitspraken besproken.
> De pre-packuitspraken van de Nederlandse rechter sinds Smallsteps (Laura den Brok, Equesnijmegen.nl)
TijdschriftartikelRechtbank Limburg 26-09-2018
JAR 2018/263
Pre-pack, Overgang van onderneming, Termijn voor inroepen vernietigbaarheid ontslag verstreken.
TijdschriftartikelRechtbank Limburg 26-09-2018 (met noot)
I. Spinath
JOR 2018/316
Pre-pack, Overgang van onderneming vanuit (voorbereid) faillissement, Beschermingsregels van art. 3 en 4 van Richtlijn 2001/23/EG van toepassing, Tijdstip van overgang, Rechtskracht opzegging arbeidsovereenkomsten door curator.
TijdschriftartikelRechtbank Limburg 26-09-2018
FIP 2018, sign. 376
Rechter dwarsboomt pre-pack: transportbedrijf moet werknemers overnemen na flitsfaillissement.
TijdschriftartikelRechtbank Limburg 26-09-2018 (met noot)
M. Verdonk
INS 2019/284
Er is sprake van overgang van de onderneming na de gevolgde pre-packprocedure. De faillissementsprocedure was ingeleid met het oog op doorstart van de failliet en was niet (louter) gericht op liquidatie van het vermogen. De beschermingsregels van Richtlijn 2001/23/EG (art. 7:662 e.v. BW) behouden aldus voor de voormalige werknemers van de gefailleerde hun werking. Dat betekent dat zij van rechtswege bij de overnemer in dienst zijn gekomen, en wel over het tijdvak dat de onderneming is overgegaan en de opzegtermijn van artikel 40 Fw nog liep.
TijdschriftartikelRechtbank Limburg 26-09-2018
FIP 2019, sign. 16
Overgang van onderneming in faillissement na pre-pack.
TijdschriftartikelRechtbank Limburg 26-09-2018
FIP 2019, sign. 93
Prepack: overgang van onderneming vanuit (voorbereid) faillissement.
Gerelateerd ECLI:EU:C:2017:489 ★★★
Gerelateerd ECLI:EU:C:2009:466
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:1237