Rechtbank Midden-Nederland, 25-03-2013 / UTR 12/2245


ECLIECLI:NL:RBMNE:2013:BZ5732
Datum25-03-2013
InhoudsindicatieWet arbeid vreemdelingen, tewerkstellingsvergunning, werkgeverschap, stagiairs, ne bis in idem, 6 EVRM Artikelen 2 en 18 Wav, paragraaf 22 Uitvoeringsregels Wav Samenvatting: Betreft een beroep tegen een bestuurlijke boete van 296.000,- wegens 37 overtredingen van artikel 2 van de Wav. Dat eiseres een transactievoorstel van het OM heeft geaccepteerd in de strafrechtelijke procedure, maakt niet dat sprake is van een dubbele bestraffing en strijd met het ne bis in idem-beginsel. De rechtbank heeft geen aanknopingspunten gevonden voor de stelling van eiseres dat verweerder geen boete zou mogen opleggen in het geval ook de mogelijkheid bestaat de tewerkstellingsvergunningen in te trekken. Eiseres heeft geen concrete aanknopingspunten aangevoerd waaruit blijkt dat niet uitgegaan kan worden van de op ambtseed/ambtsbelofte opgemaakte processen-verbaal betreffende de gehoren van de vreemdelingen. Voor de stelling van eiseres dat de gehoren in het Engels - en niet het Indonesisch - hebben plaatsgevonden, heeft de rechtbank geen aanknopingspunten gevonden. De verklaringen van de vreemdelingen zijn innerlijk consistent. Dat deze verklaringen niet in lijn liggen met hetgeen [bestuurder van eiseres] heeft verklaard, maakt niet dat sprake is van tegenstrijdigheden in de verklaringen van de vreemdelingen. Er is geen sprake van strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel. Er is geen sprake van ondermijning van het ondervragingsrecht (artikel 6, derde lid, aanhef en onder d, van het EVRM) door verweerder, nu verweerder niets in de weg heeft gelegd aan ondervraging van de vreemdelingen door eiseres. Eiseres is door verweerder terecht als werkgever in de zin van de Wav aangemerkt, nu door eiseres mogelijk is gemaakt dat de vreemdelingen in Nederland zijn komen werken. Eiseres heeft zich bezig gehouden met ondermeer intake-gesprekken en het aanvragen van tewerkstellingsvergunningen voor de vreemdelingen. Door de vreemdelingen wordt eiseres aangemerkt als agent, bemiddelaar of uitzendbureau en ook de hotelmedewerkers duiden eiseres veelal aan als bemiddelaar. Eiseres wordt niet gevolgd in de stelling dat zij niet betrokken is geweest bij het opstellen van het stageprogramma, nu de directiesecretaresse van eiseres veelvuldig contact heeft gehad met de hotels en het CWI over de vereisten. Geen van de vreemdelingen heeft voldaan aan het gefaseerd stageprogramma, zoals dat bij de aanvragen om tewerkstellingsvergunningen is overgelegd. Veel van de hotelmedewerkers heeft gezegd nooit van het gefaseerd stageprogramma te hebben gehoord en/of dat dit gefaseerd stageprogramma niet haalbaar is. Derhalve is niet voldaan aan paragraaf 22 van de Uitvoeringsregels Wav, zodat de vreemdelingen niet kunnen worden aangemerkt als stagiairs als bedoeld in die paragraaf. Vreemdeling 22 is niet gehoord door de Arbeidsinspectie. Uit de stukken blijkt voorts niet dat deze vreemdeling niet heeft voldaan aan paragraaf 22 van de Uitvoeringsregeling Wav. Verweerder is wat betreft deze vreemdeling niet geslaagd in de op hun rustende bewijslast. Dat vreemdeling 22 deel uitmaakte van een grotere groep is hiervoor onvoldoende. De opgelegde boete voor deze vreemdeling kan dan ook geen stand houden. Naar het oordeel van de rechtbank is geen sprake van het volledig ontbreken van verwijtbaarheid. Vanwege de lange duur van de procedure is wel grond voor het matigen van de boete. Beroep gegrond, vernietigt het bestreden besluit voor zover voor vreemdeling 22 een boete is opgelegd, herroept het primaire besluit en bepaalt dat de boete wordt vastgesteld op 285.500,-.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2008:BG8306 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2012:BV8082 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2010:BL7836 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2011:BT2154 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2012:BW1615
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2012:BW1119
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2010:BM3258
Gerelateerd ECLI:NL:RBBRE:2009:BJ5331
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2014:55
Gerelateerd ECLI:NL:RBARN:2010:BO7267
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2009:BJ2669
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2008:BC2315
Gerelateerd ECLI:NL:RBUTR:2007:AZ9857
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2002:AE1890
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2014:55