Rechtbank Midden-Nederland, 12-09-2018 / UTR 16/4702 en UTR 16/4674


ECLIECLI:NL:RBMNE:2018:4441
Datum12-09-2018
InhoudsindicatieEinduitspraak. Omgevingsvergunning voor het bouwen van een ligboxenstal met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onder a, onder 3, van de Wabo. De rechtbank heeft in haar tussenuitspraak geoordeeld dat aan het bestreden besluit gebreken kleven. Verweerder ten onrechte niet onderzocht of het ruwvoer na uitbreiding van de veestapel geheel of vrijwel geheel afkomstig is van de structureel bij het bedrijf behorende gronden. Daarnaast ontbreekt in de voorschriften bij de omgevingsvergunning een verwijzing naar de definitie van grondgebondenheid in de zin van de Provinciale Ruimtelijke Verordening Utrecht 2013 (de PRV). De rechtbank is van oordeel dat verweerder met de aanvullende motivering waarbij nieuwe voorschriften aan de omgevingsvergunning zijn verbonden, de geconstateerde gebreken onvoldoende heeft hersteld. Verweerder heeft onvoldoende onderbouwd dat het bedrijf na de uitbreiding van de ligboxenstal waarvoor een omgevingsvergunning is verleend, voldoet aan de eisen voor grondgebondenheid in de zin van de PRV. De rechtbank verklaart de beroepen gegrond en vernietigt het bestreden besluit vanwege strijd met de artikelen 3:2 en 7:12 van de Awb.
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2017:4904