Rechtbank Midden-Nederland, 06-02-2019 / 6930463 UC EXPL 18-6037


ECLIECLI:NL:RBMNE:2019:415
Datum06-02-2019
InhoudsindicatieConcurrentiebeding. Artikel 7:653 lid 2 BW. Motiveringsplicht. Zwaarwegende bedrijfsbelangen. Concurrentiebeding in arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (9 maanden) niet geldig omdat werkgever niet heeft voldaan aan de verzwaarde motiveringsplicht.
Recht.nl artikelConcurrentiebedingen houden geen stand (05-03-2019)
Op 6 februari 2019 deed de Rechtbank Midden-Nederland in drie verschillende zaken uitspraak over de geldigheid van een concurrentiebeding. In alle zaken oordeelde de rechter dat het concurrentiebeding geen stand kon houden. Toeval?
> Het concurrentiebeding verleden tijd? (Jasper van Hulst, Höcker.nl)
Recht.nl artikelConcurrentiebeding in arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd: toetsingskader (16-10-2019)
Sinds de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid is het uitgangspunt dat een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet geldig is. Een uitzondering op de hoofdregel is enkel mogelijk indien de werkgever aantoont dat het concurrentiebeding noodzakelijk is vanwege 'zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen'. De ratio achter deze beperking is dat werknemers met een tijdelijk contract 'dubbel nadeel' ondervinden van het concurrentiebeding: enerzijds hebben zij een in duur beperkt contract en anderzijds worden zij belemmerd bij hun overstap naar een nieuwe baan.
Tegen deze achtergrond worden door rechters hoge eisen gesteld aan de motivering van de zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Uit de jurisprudentie blijkt dat werkgevers hierbij vaak aan het kortste eind trekken. Dit artikel richt zich op de toetsingscriteria die worden toegepast door (lagere) rechters.
> Concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd: het toetsingskader en de praktijk (Fleur Folmer, AKD.nl | ArbeidsRecht 2019/41)
TijdschriftartikelRechtbank Midden-Nederland 06-02-2019
AR 2019/201
De kantonrechter oordeelt dat het concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet rechtsgeldig is. Werkgeefster heeft onvoldoende concreet en duidelijk geformuleerd waarom het beding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfsbelangen.
TijdschriftartikelConcurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd: het toetsingskader en de praktijk
F.S. Folmer
ArbeidsRecht 2019/41
Sinds de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid is het uitgangspunt dat een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet geldig is. Een uitzondering op de hoofdregel is enkel mogelijk indien de werkgever aantoont dat het concurrentiebeding noodzakelijk is vanwege ‘zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen’. Door rechters worden hoge eisen gesteld aan de motivering van deze zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Uit de jurisprudentie blijkt dat werkgevers hierbij vaak aan het kortste eind trekken. Dit artikel richt zich op de toetsingscriteria die worden toegepast door (lagere) rechters.