Rechtbank Noord-Nederland, 04-04-2017 / 5519994 CV EXPL 16-13112


ECLIECLI:NL:RBNNE:2017:1199
Datum04-04-2017
Inhoudsindicatieartikel 7:653 lid2 BW concurrentie- en relatiebeding nietig wegens onvolledige en/of ontbrekende motivering
Recht.nl artikelHet concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst (23-08-2017)
In een arbeidsovereenkomst staat tegenwoordig bijna standaard een concurrentiebeding opgenomen. Werknemers tekenen regelmatig een dergelijk beding zonder na te denken over de consequenties hiervan bij het einde van de arbeidsovereenkomst. Vaak wordt gedacht dat deze bedingen toch niet geldig zullen zijn. Dat is niet altijd de juiste gedachte.
> Concurrentiebeding steeds vaker in arbeidsovereenkomst (Babs Dubois-Van Kleef, Van Diepen van der Kroef)
Recht.nl artikelConcurrentiebeding in arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd: toetsingskader (16-10-2019)
Sinds de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid is het uitgangspunt dat een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet geldig is. Een uitzondering op de hoofdregel is enkel mogelijk indien de werkgever aantoont dat het concurrentiebeding noodzakelijk is vanwege 'zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen'. De ratio achter deze beperking is dat werknemers met een tijdelijk contract 'dubbel nadeel' ondervinden van het concurrentiebeding: enerzijds hebben zij een in duur beperkt contract en anderzijds worden zij belemmerd bij hun overstap naar een nieuwe baan.
Tegen deze achtergrond worden door rechters hoge eisen gesteld aan de motivering van de zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Uit de jurisprudentie blijkt dat werkgevers hierbij vaak aan het kortste eind trekken. Dit artikel richt zich op de toetsingscriteria die worden toegepast door (lagere) rechters.
> Concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd: het toetsingskader en de praktijk (Fleur Folmer, AKD.nl | ArbeidsRecht 2019/41)
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:364 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:46
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2017:1200