Rechtbank Oost-Brabant, 28-12-2017 / 6525640 CV EXPL 17-9003


ECLIECLI:NL:RBOBR:2017:6797
Datum28-12-2017
Inhoudsindicatieartikel 7:653 BW; concurrentiebeding bij arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd; overgangsrecht.
Recht.nl artikelConcurrentiebeding in arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd: toetsingskader (16-10-2019)
Sinds de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid is het uitgangspunt dat een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet geldig is. Een uitzondering op de hoofdregel is enkel mogelijk indien de werkgever aantoont dat het concurrentiebeding noodzakelijk is vanwege 'zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen'. De ratio achter deze beperking is dat werknemers met een tijdelijk contract 'dubbel nadeel' ondervinden van het concurrentiebeding: enerzijds hebben zij een in duur beperkt contract en anderzijds worden zij belemmerd bij hun overstap naar een nieuwe baan.
Tegen deze achtergrond worden door rechters hoge eisen gesteld aan de motivering van de zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Uit de jurisprudentie blijkt dat werkgevers hierbij vaak aan het kortste eind trekken. Dit artikel richt zich op de toetsingscriteria die worden toegepast door (lagere) rechters.
> Concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd: het toetsingskader en de praktijk (Fleur Folmer, AKD.nl | ArbeidsRecht 2019/41)
TijdschriftartikelRechtbank Oost-Brabant 28-12-2017
RAR 2018/58
Concurrentiebeding
TijdschriftartikelRechtbank Oost-Brabant 28-12-2017 (met noot)
P. Maarsen
RvM 2018, afl. 1-2, p. 9
Is het concurrentiebeding ook bij derde arbeidsovereenkomst rechtsgeldig?
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:7282